Báo cáo tam thời (INTERIM REPORT) là báo cáo được công ty gửi hàng quý hoặc nửa năm cho các cổ đông của công ty để thông báo cho họ biết về tiến trình lợi nhuận hoặc những sự phát triển đặc biệt đã xảy ra kể từ báo cáo hàng năm được công bố.

A report submitted quarterly or semi-annually by a corporation to its stockholders to keep them informed about earnings progress or special developments which have taken place since the Annual report was published.