Mẫu Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW mới nhất năm 2023: 

>>> Tải ngay Mẫu Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW mới nhất năm 2023 tại đây.

ĐẢNG BỘ Xà HÀ NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày ...tháng … năm 20…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2022-2023

 

Thực hiện Kế hoạch..........ngày.............của huyện ủy ............... về việc kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết ......năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã  Hà Nam , chi bộ Tiểu học báo cáo kết quả thực hiện việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2022-2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHI BỘ

Chi bộ Tiểu học là chi bộ hành chính sự nghiệp, chi bộ có tổng số 19 đồng chí đảng viên sinh hoạt, trong đó đảng viên chính thức là 19 đồng chí, đảng viên dự bị là 0. Chi bộ có Ban chi ủy gồm 3 đồng chí, gồm 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư và 01 đồng chí ủy viên Ban chi ủy.

Tiểu học là một trong ba chi bộ trong khối giáo dục của địa phương, nhiệm vụ chính là công tác giáo dục và đào tạo, do đó trong những năm qua tập thể Ban chi ủy và chi bộ luôn có sự đoàn kết thống nhất cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, đảng viên và cán bộ viên chức luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

1.Tổ chức quán triệt, tuyên truyền

Ngay sau khi được tham gia học tập, quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại hội nghị Đảng bộ xã, chi bộ đã xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Do đó tập thể Ban chi ủy chi bộ đã thống nhất tổ chức hội nghị chi bộ để triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề hàng năm và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng chính phủ; Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 22/KH- ĐU ngày 20/12/2016 của Đảng ủy xã Hà Nam về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị Về“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thảo luận các chuyên đề: “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai để đảng viên cam kết đăng ký nội dung học tập và làm theo.

2. Chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ tổ chức thảo luận các chuyên đề về: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tại các cuộc họp của chi bộ và họp hội đồng nhà trường cấp ủy chi bộ đã dành thời gian để đánh giá, kiểm điểm những kết quả đã đạt được trong thực hiện việc “làm theo” của tập thể chi bộ và từng cá nhân đảng viên, cán bộ viên chức về những nội dung đăng ký theo từng chuyên đề hàng năm, qua sinh hoạt cấp ủy chi bộ đã chỉ ra những kết quả đạt được trong học tập và làm theo của tập thể và mỗi cá nhân cần phát huy và chỉ ra những hạn chế tồn tại để khắc phục qua đó đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác, đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp trong sinh hoạt và việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm học.

Cấp ủy đã gắn việc “làm theo” của tập thể chi bộ và từng cá nhân và nhiệm vụ thực tiễn. Chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo tính chủ động, phù hợp đặc thù của nhà trường, từng đối tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học sinh. Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tổ chức học tập, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Triển khai các nội dung học tập năm 2023 trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, kết hợp với các phong trào thi đua, các đợt sơ kết, tổng kết.

Trên cơ sở nhiệm vụ thực tiễn của chi bộ, cấp ủy đã bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngành giáo dục.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hàng năm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề trọng tâm, yếu kém, hạn chế trong quá trình hoạt động.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới.

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà trường xây dựng Kế hoạch số 149/KHPH ngày 30/10/2017, Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh năm học 2017-2018. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng năm học. Từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung đăng ký phải sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.

Đồng chí Bí thư chi bộ luôn nêu cao vai trò chỉ đạo, chủ chốt, gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động; bên cạnh đó tất cả đảng viên, giáo viên, nhân viên đều có ý thức trong việc “Trung thực, trách nhiệm”: thường xuyên đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong và ngoài đơn vị, có ý thức tự giác cao. Thường xuyên nêu cao tinh thần “Đoàn kết; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”: đa số đều có ý thức tự giác thể hiện qua các việc làm cụ thể của mỗi người tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Bộ phận chuyên môn của nhà trường cũng chỉ đạo các bộ môn có liên quan lồng ghép tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tiết học như: Tiếng Việt, Đạo đức, Lịch sử,… và lồng ghép vào giờ chào cờ, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Duy trì việc tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công các buổi sinh hoạt chi bộ, giờ chào cờ, hoạt động ngoại khóa.

100% CBGV, NV nhà trường đều “Nêu cao tinh thần trách nhiệm” thể hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nêu cao ý thức tự giác, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

3. Kết quả nổi bật trong thời gian qua:

Việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị đã thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, phụ huynh và học sinh nhà trường. Thể hiện rõ trong việc nhà trường xây dựng thành công trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và thực hiện công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó nhà trường làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương trong việc kêu gọi, huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng, tu sửa trường lớp. Hiện nay nhà trường đã có đủ các phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học. Cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, thân thiện đáp ứng được nhu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ giáo viên, học sinh tham gia các cuộc thi do ngành Giáo dục Đào tạo tổ chức luôn được Chi bộ, BGH nhà trường quan tâm đầu tư và tập thể CBGV nhiệt tình ủng hộ nên kết quả khá cao, được UBND huyện, Phòng GD&ĐT ghi nhận.

Ban chi ủy luôn đoàn kết, thống nhất, luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư, phó bí thư có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động giáo dục được tập thể ghi nhận như: hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ GV, HS tham gia các hội thi do ngành tổ chức đạt giải cá nhân và tập thể đạt giải toàn đoàn. Đặc biệt có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Đồng chí Bí thư chi bộ được UBND huyện tặng Giấy khen Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Chi bộ luôn phát huy vai trò và trách nhiệm của mỗi đảng viên, Ban giám hiệu và trưởng các đoàn thể trong nhà trường. Gắn “học tập” với “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó xác định phương hướng phấn đấu, thực hiện những công việc bình thường, cụ thể hằng ngày có thể làm và cần phải làm theo. Việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Quy định phải gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ban, ngành và triển khai thông qua các phong trào thi đua. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành đặc biệt là tổ chức Công đoàn trong nhà trường. Vì vậy chi bộ nhà trường luôn được Đảng ủy xã Hà Nam đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

4. Đánh giá chung:

4.1. Ưu điểm:

- Nhà trường đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Quy định, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Biết cụ thể hoá và xây dựng văn bản, kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nội dung và tiến độ.

- Kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, viên chức và đảng viên đã đem lại chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- Hầu hết cán bộ, đảng viên, CNVC có ý thức cao hơn trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Ý thức trách nhiệm, chấp hành giờ giấc làm việc và làm tốt công việc được lãnh đạo phân công.

- Ban chi ủy luôn sâu sát trong công tác lãnh đạo về chính trị, về chuyên môn. Nhà trường đã chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Đã cụ thể hoá và xây dựng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn trong tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nội dung.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, từ đó đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở chi bộ mang lại hiệu quả cao.

- Các ban ngành đoàn thể trong nhà trường phối hợp thực hiện một cách có hiệu quả các Quy định, Chỉ thị của cấp trên với tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, ban giám hiệu nhà trường, đối với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các phong trào thi đua khác.

4.2. Tồn tại, hạn chế

- Sự phối hợp, lồng ghép nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban, ngành đoàn thể với các phong trào thi đua chưa rõ nét.

- Trong sinh hoạt hàng tháng của chi bộ một số đảng viên chưa mạnh dạn trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, còn e dè nể nang.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2022-2023 của Chi bộ trường tiểu học Hà Nam