Biểu đồ điểm và số (POINT AND FIGURE CHART) là tờ ghi biểu đồ hoặc biểu đồ chỉ sự thay đổi giá của chứng khoán hoặc các chỉ số trung bình của thị trường. Những thay đổi này chỉ biểu hiện khi chúng ngang bằng hoặc vượt số điểm (hoặc d số điểm) mà biểu đồ căn cứ vào. Ví dụ, biểu đồ một-điểm sẽ chỉ cho biết các sự thay đổi giá ngang bằng hoặc vượt một điểm ở một trong hai chiều. Tuy nhiên, không có nguyên tắc nào chi phối số điểm hoặc các tỉ số điểm mà một biểu đồ phải căn cứ vào. Nếu chứng khoán được lập biểu đồ dựa vào biểu đồ một - điểm tăng từ 50 đến 51, thì số điểm được ghi vào ô sẽ biểu thị 50-51. Nếu nó tiếp tục tăng lên 60, thì hoạt động ấy được ghi bằng một dấu vào mỗi ô trong những ô dọc tương ứng trong cùng cột. Trái lại, bất kỳ giá hạ một điểm hoặc hạ hơn từ mức 60 sẽ được ghi bằng các điểm hạ xuống trong cột dọc kê tiếp ở bên phải. Khi giá bắt đầu tăng trở lại, cột kế tiếp được sử dụng. Sự vận động mở rộng, khi cổ phiếu vượt thoát khỏi phạm vi mua bán đã được thiết lập ở cả hai chiều, thì sự vận động này được coi xảy ra đồng thời với số đơn vị theo chiều ngang mà nó còn để lại trong phạm vi tích lũy hoặc phân phối khi trưởng hợp ấy có thể xảy ra. Vì thế, nếu cổ phiếu tạo thành 8 đơn vị bên trong phạm vi vượt thoát theo chiều ngang, thì chuyên viên biểu đồ điểm và số liệu cho rằng sự tăng giá hoặc xuống giá từ phạm vi đó sẽ xáp xỉ 8 điểm. Xem Line chart. Mẫu biểu đồ 1 điểm và số liệu ở trang bên cho thấy hoạt động thị trường của Công ty Kennecott Copper.

A piece of graph paper, or chart, which indicates price changes of a stock or the market averages. These changes are indicated only when they equal or exceed the number of points (or fractions of points), on which the chart is based. For example: A one-point chart will only show price changes that equal or exceed one point in either direction. However, there is no set rule governing the number of points, or fractions of a point, on which a chart should be based. If the stock being charted on a one-point chart advances from 50 to 51, a mark is put in the square representing SO- 51. Should it continue advancing to 60, the action is recorded by a mark in each of the corresponding vertical squares in the same column. Conversely, any decline of a point or more from the 60 level will be recorded by descending marks in the next vertical column to the right. When the advance resumes, the next adjacent column is used. The extent of the move, when the stock breaks out of an established trading range in either direction, is supposed to coincide with the number of horizontal units it leaves behind within the accumulation or distribution area as the case may be. Thus, if the stock has formed eight units within the horizontal breakout area, the point and figure chartist assumes that the advance or decline from that area will approximate eight points. See Line chart Following is a sample one-point chart showing the market action of Kennecott Copper Corp.