Phụ lục X

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA…

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....., ngày.....tháng..... năm.....

KẾT QUẢ THI, KIỂM TRA

 

MÔN THI, KIỂM TRA:................................................................................................

 

HỌ VÀ TÊN GIÁM KHẢO:

1....................................................................................................................

2....................................................................................................................

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

SỐ ĐỀ THI, KIỂM TRA

ĐIỂM

KẾT QUẢ

CHỮ KÝ

GHI CHÚ

Đạt

Không đạt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM KHẢO 1

(Ký, ghi rõ họ và tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký, ghi rõ họ và tên)