Phụ lục II

(Kèm theo Nghị định số: 100/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ)

Mẫu số 01/PTBHVĐM

Phiếu thông báo hàng vượt định mức của khách mua hàng miễn thuế

Mẫu số 02/PGH

Phiếu giao hàng đối với khách mua hàng miễn thuế trong nội địa

Mẫu số 03/CV

Công văn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá

Mẫu số 04/BCNKTKTL

Báo cáo tình hình nhập khẩu, tồn kho và tiêu thụ thuốc lá tại cửa hàng miễn thuế của...

Mẫu số 05/BKTMVR

Bảng kê lượng tiền mang vào/ra khu cách ly, khu hạn chế

Mẫu số 06/BBBG

Biên bản bàn giao hàng hóa miễn thuế vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Mẫu số 07/BCQT

Báo cáo quyết toán kinh doanh hàng miễn thuế

Mẫu số 08/PGHKVTB

Phiếu giao nhận hàng hóa đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và tàu bay

Mẫu số 09/BKTMKVTB

Bảng kê lượng tiền mặt vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và tàu bay

Mẫu số 10/DSHH

Danh sách hàng hóa đưa vào/đưa ra cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế

Mẫu số 11/BKHH

Bảng kê hàng hóa bán cho khách xuất cảnh

Mẫu số 12/BKHMT

Bảng kê hàng mẫu, hàng thử, túi, bao bì nhập khẩu

Mẫu số 13/BBKT

Biên bản kiểm tra

Mẫu số 01/PTBHVĐM

TÊN DOANH NGHIỆP

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

......., ngày ... tháng .... năm .....

PHIẾU THÔNG BÁO

HÀNG VƯỢT ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH MUA HÀNG MIỄN THUẾ

Tên người mua hàng:

Số hộ chiếu:

Số hiệu chuyến bay:

Số hoá đơn:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Trị giá

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

XÁC NHẬN CỦA CỬA HÀNG MIỄN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG CHỨC HẢI QUAN
(Ký, đóng dấu công chức)


Mẫu số 02/PGH

PHIẾU GIAO HÀNG

ĐỐI VỚI KHÁCH MUA HÀNG MIỄN THUẾ TRONG NỘI ĐỊA

, ngày tháng năm

Tên doanh nghiệp: Mã số thuế:

Tên người mua hàng:

Số hộ chiếu/giấy thông hành của hành khách/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế:

Số hiệu chuyến bay, số hiệu phương tiện xuất cảnh (nếu có):

Số hoá đơn:

Ngày hoá đơn:

Cửa khẩu giao hàng:

Kho/cửa hàng xuất hàng:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Trị giá

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI MUA HÀNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG MIỄN THUẾ/KHO HÀNG MIỄN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG CHỨC HẢI QUAN CỬA KHẨU

(Ký, đóng dấu số hiệu công chức)

*Lưu ý: Nhân viên kho hàng miễn thuế chỉ thực hiện xác nhận trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều cửa hàng miễn thuế, đề nghị được sử dụng hàng hoá tại kho hàng miễn thuế cửa khẩu khách xuất cảnh để giao cho khách hàng đã mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa (kho hàng miễn thuế tại sân bay và cửa hàng miễn thuế trong nội địa thuộc sự quản lý của 02 Chi cục Hải quan khác nhau).

Mẫu số 03/CV

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

TÊN DOANH NGHIỆP

___________

Số: .............

V/v: Đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

......., ngày ... tháng .... năm .....

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ liên lạc: Số điện thoại: Số Fax:

Hoạt động kinh doanh miễn thuế phục vụ .......................... (đối tượng mua hàng) theo:.... (Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư).

Căn cứ tình hình nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thuốc lá tại Cửa hàng miễn thuế phục vụ (đối tượng mua hàng) đến thời điểm.......................... (Báo cáo cụ thể có xác nhận của cơ quan hải quan gửi kèm theo đây).

Đề nghị Bộ Công Thương cấp phép nhập khẩu .............................. (trị giá tính theo USD) sản phẩm thuốc lá để bán tại cửa hàng miễn thuế phục vụ ................... của doanh nghiệp trong thời gian

Doanh nghiệp cam kết thực hiện việc nhập khẩu, bán hàng và thanh quyết toán thuế đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- .................;

- .................

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

* Lưu ý: Đối với doanh nghiệp cấp giấy phép lần đầu thì không cần nộp báo cáo tình hình nhập khẩu, tồn kho, tiêu thụ thuốc lá theo Mẫu số 04/BCNKTKTL ban hành kèm theo Nghị định này.

Mẫu số 04/BCNKTKTL

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

TÊN DOANH NGHIỆP

___________

Số: .............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

......., ngày ... tháng .... năm .....

BÁO CÁO

Tình hình nhập khẩu, tồn kho và tiêu thụ thuốc lá tại Cửa hàng miễn thuế của......

Từ ngày đến ngày

(Kèm theo công văn số ............... ngày .... tháng.......... năm... của................. )

______________

TT

Loại thuốc lá

Đơn vị tính

Tồn kho đầu kỳ

Số lượng được phép nhập khẩu

Thực hiện nhập khẩu trong kì

Xuất bán trong kì

Xuất khác trong kì (tái xuất, tiêu hủy)*

Tồn kho cuối kỳ

Tổng số

Trong đó:

1

Thuốc lá điếu

2

Xì gà

3

Thuốc lá sợi

....

*Ghi chú: Trường hợp có xuất khác trong kỳ, đề nghị kèm theo chứng từ, tài liệu liên quan (Tờ khai tái xuất đã hoàn thành thủ tục hải quan hoặc Biên bản tiêu hủy thuốc lá).

XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ CỬA HÀNG MIỄN THUẾ

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 05/BKTMVR

BẢNG KÊ LƯỢNG TIỀN MANG VÀO/RA

KHU CÁCH LY, KHU HẠN CHẾ

, ngày ....tháng ....năm....

(1) Tên doanh nghiệp:

(2) Địa chỉ:

(3) Mã số thuế:

(4) Cửa hàng:

Tiền mặt đưa vào khu cách ly, khu hạn chế

Tiền mặt đưa ra khỏi khu cách ly, khu hạn chế

Tổng tiền thẻ thu được

Tổng tiền Việt Nam

Ngoại tệ

Xác nhận công chức HQ giám sát khi đưa vào khu cách ly

Tổng tiền Việt Nam

Ngoại tệ

Xác nhận công chức HQ giám sát khi đưa ra khỏi khu cách ly

Loại tiền

Số lượng

Loại tiền

Số lượng

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15) ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP KHI ĐƯA TIỀN MẶT VÀO KHU CÁCH LY

(Ký, ghi rõ họ tên)

(16) ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP KHI ĐƯA TIỀN MẶT RA KHỎI KHU CÁCH LY

(Ký, ghi rõ họ tên)

* Ghi chú: Tại cột (6) và cột (10) ghi rõ loại ngoại tệ mang vào/ra khu cách ly như: USD, EURO,...

Mẫu số 06/BBBG

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN:................

Chi cục Hải quan...........

Số:............. HQ-BBBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

BIÊN BẢN

Bàn giao hàng hóa miễn thuế vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

____________

Hồi ..... giờ .... phút, ngày ... tháng .... năm ......, Chi cục Hải quan ........... Số điện thoại ............ Số fax .... bàn giao cho ông (bà) ..................................

Đại diện của Công ty.................................... ; lô hàng thuộc phiếu giao hàng hoá/phiếu xuất kho số .... ngày ....tháng................................................................... năm ...... để vận chuyển đến Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố .... gồm:

1. Hồ sơ hải quan

a) ....

b) ...

2. Hàng hóa

STT

Số hiệu container/biển kiểm soát xe chuyên dụng/số hiệu chuyến bay

Số niêm phong hãng vận tải

Số niêm phong hải quan

Số lượng kiện đã niêm phong

Số Mark nhôm định danh

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

Tình trạng xe container/xe chuyên dụng/hàng hóa ...................................................

...................................................................................................................................

Biên bản về tình trạng xe container/xe chuyên dụng/hàng hóa (nếu có), số ............

Thời gian vận chuyển................................... ; Tuyến đường vận chuyển:................... ; km ..................

Ngày, giờ xuất phát: ...................................... Ngày, giờ đến: ...............................

Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hóa và hồ sơ hải quan: ...................................

..................................................................................................................................

NGƯỜI KHAI HẢI QUAN/NGƯỜI VẬN CHUYỂN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHI CỤC HẢI QUAN NƠI HÀNG HÓA MIỄN THUẾ VẬN CHUYỂN ĐI

(Ký, đóng dấu số hiệu công chức)

CHI CỤC HẢI QUAN NƠI HÀNG HÓA MIỄN THUẾ VẬN CHUYỂN ĐẾN
(Ký, đóng dấu số hiệu công chức)

*Ghi chú: Cột (6) chỉ dành cho vận chuyển hàng hoá giữa kho chứa hàng miễn thuế và tàu bay phục vụ bán hàng trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam trong trường hợp tàu bay nhập cảnh tại sân bay khác với sân bay xuất cảnh ban đầu.

Mẫu số 07/BCQT

Tên doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế

Mã số thuế:

Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ

Năm:

STT

Tên hàng hóa

Mã hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

Tồn đầu kỳ

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Tạm nhập khẩu từ nước ngoài, kho ngoại quan, khu phi thuế quan

Từ nội địa

Tạm nhập khẩu từ nước ngoài, kho ngoại quan, khu phi thuế quan

Từ nội địa

Xuất bán

Chuyển tiêu thụ nội địa

Đưa trở lại nội địa

Tái xuất

Tiêu hủy

Tạm nhập khẩu từ nước ngoài, kho ngoại quan, khu phi thuế quan

Từ nội địa

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ..... tháng....năm....

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Mã hàng hóa cột (03) là mã theo dõi hàng hóa của doanh nghiệp;

- Báo cáo bao gồm cả hàng tặng kèm sản phẩm hàng mẫu, hàng thử, túi bao bì nhập khẩu (nếu có);

- Trường hợp hàng mẫu, hàng thử, túi bao bì nhập khẩu đã sử dụng hết thì doanh nghiệp kê khai vào cột xuất bán (09) và ghi chú cụ thể vào cột (16) là hàng mẫu, hàng thử hoặc túi bao bì nhập khẩu.

Mẫu số 08/PGHKVTB

PHIẾU GIAO NHẬN HÀNG HOÁ

ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN GIỮA KHO CHỨA HÀNG MIỄN THUẾ VÀ TÀU BAY

, ngày tháng năm....

(01) Số phiếu giao nhận:.......... /mã số thuế/PGHKVTB

(02) Tên doanh nghiệp: Mã số thuế:

(03) Số hiệu chuyến bay:

(04) Sân bay quốc tế đi: Sân bay quốc tế đến (dự kiến):

(05) Thời gian khởi hành: Thời gian đến (dự kiến)

(06) Số hiệu xe hàng miễn thuế:

STT

Tên hàng hoá

Đơn vị tính

Lượng hàng hoá xuất kho bán trên chuyến bay quốc tế

Lượng hàng hoá đã bán phục vụ hành khách trên chuyến bay quốc tế

Lượng hàng hoá còn tồn trên chuyến bay quốc tế

Chặng đi

Chặng về

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

Ngày đi:

(14) ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên)

(15) ĐẠI DIỆN TIẾP VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày về:

(17) ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên)

(18) ĐẠI DIỆN TIẾP VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(16) XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN

Niêm phong HQ:

Mark nhôm định danh:

(Ký, đóng dấu số hiệu công chức)

(19) XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN

Niêm phong HQ:

Mark nhôm định danh:

(Ký, đóng dấu số hiệu công chức)

Mẫu số 09/BKTMKVTB

BẢNG KÊ LƯỢNG TIỀN MẶT VẬN CHUYỂN

GIỮA KHO CHỨA HÀNG MIỄN THUẾ VÀ TÀU BAY

,ngày ....tháng ....năm....

(01) Số hiệu chuyến bay: Ngày giờ bay:

(02) Từ sân bay: Đến sân bay:

(03) Số hiệu xe hàng:

(04) Họ tên người giao tiền: Chức vụ:

(05) Họ tên người nhận tiền: Chức vụ:

Tiền mặt đưa lên tàu bay (06)

(07) Xác nhận của hải quan

(Ký, đóng dấu số hiệu công chức)

Tiền mặt mang xuống tàu bay

(08)

(09) Xác nhận của hải quan

(Ký, đóng dấu số hiệu công chức)

Tổng tiền thẻ thu được (10)

STT

Loại tiền

Số lượng

STT

Loại tiền

Số lượng

(11) ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(12) TIẾP VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(13) ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(14) TIẾP VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

* Ghi chú: Tại cột (06) và (08) ghi rõ loại tiền mang vào/ra khu cách ly như: VND, USD, EURO,...

Mẫu số 10/DSHH

DANH SÁCH HÀNG HOÁ ĐƯA VÀO/ ĐƯA RA CỬA HÀNG MIỄN THUẾ, KHO CHỨA HÀNG MIỄN THUẾ

(Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu)

...., ngày .... tháng ... năm....

(01) Tên doanh nghiệp: Mã số thuế:

(02) Cửa hàng/kho chứa hàng:

(03) Danh sách hàng hoá:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Trị giá

Ghi chú

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10) ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(11) XÁC NHẬN HẢI QUAN QUẢN LÝ CỬA HÀNG MIỄN THUẾ, KHO HÀNG MIỄN THUẾ

(Ký, đóng dấu số hiệu công chức)

Mẫu số 11/BKHH

TÊN DOANH NGHIỆP

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

....., ngày ... tháng ... năm....

BẢNG KÊ HÀNG HOÁ BÁN CHO KHÁCH XUẤT CẢNH

(01) Tên doanh nghiệp:

(02) Mã số thuế:

(03) Cửa hàng/kho chứa hàng:

(04) Quốc gia/vùng lãnh thổ giao hàng:

STT

Số hoá đơn

Thông tin người mua hàng

Thông tin hàng hoá

Họ tên

Quốc tịch

Số hộ chiếu/số giấy thông hành/số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế

Ngày cấp

Tên hàng

Đơn vị

tính

Số lượng

Trị giá

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 12/BKHMT

TÊN DOANH NGHIỆP

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

....., ngày ... tháng ... năm....

BẢNG KÊ HÀNG MẪU, HÀNG THỬ, TÚI, BAO BÌ NHẬP KHẨU

(01) Tên doanh nghiệp:

(02) Mã số thuế:

(03) Cửa hàng/kho chứa hàng:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Trị giá

Ghi chú

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 13/BBKT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

___________

Số: .............../BB-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

....., ngày ... tháng ... năm....

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Căn cứ pháp lý:

Thực hiện Quyết định số............................... ngày......... của............... về việc kiểm tra thực tế lượng hàng tồn của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại trụ sở của ....................... mã số thuế:

Địa chỉ:

Hôm nay, hồi....giờ....phút.....ngày ... tháng...năm...

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà): .............................. Chức vụ: ...........................Đơn vị ......................

2. Ồng (bà): ............................... Chức vụ: ............................Đơn vị ......................

Đã làm việc với:

1. Ông (bà): ................................. Năm sinh ..................... Quốc tịch ........................

Chức danh: .............................................Công ty .......................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ....................... Ngày cấp: ................ Nơi cấp: ................

2. ........................................................................................................................

Nội dung kiểm tra:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Kết quả kiểm tra:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi: ...................................................................................

Biên bản được lập thành .... bản, mỗi bản gồm ...... tờ, có nội dung và giá trị như nhau, các bên gồm: ..................... , mỗi bên giữ 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(1):

..............................................................................................................................

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC(2)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM GIA KIỂM TRA(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

-----------------------------

(1) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải nêu ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

(2) Thành phần tham gia là danh sách cá nhân đã được cử làm việc với đoàn kiểm tra. Trường hợp đại diện có thẩm quyền ký biên bản phải ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của người khai hải quan.

(3) Thành phần tham gia là thành viên đoàn kiểm tra tại quyết định kiểm tra. Trường hợp trưởng đoàn kiểm tra ký trên biên bản ghi rõ chức danh trưởng đoàn.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê