Các ký hiệu băng điện báo (TICKER SYMBOLS) là các chữ viết tắt cho các chứng khoán khỉ chúng được chạy trên băng điện báo chứng khoán. Các ký hiệu nhằm tăng tốc độ phổ biến giá cả và tất cả chứng khoán được mua bán trên Thị trườngChứng khoán New York và Thị trường Chứng khoán Mỹ. Ví dụ Polaroid (PRD); Crucible Steel (XA); Firestone Tire & Rubber (FIR); du Pont (DD); New York Central (CN). Mỗi ký hiệu khác nhau và được kết hợp chặt chẽ với chứng khoán nó biểu thị càng nhiều càng tốt. It chữ nhất có thể được sử dụng bằng một ký hiệu thường để chỉ các chứng khoán năng động. Để tránh lầm lẫn trong các báo cáo về các vụ mua bán được những người môi giới trên sàn giao dịch viết láu và giảm các sai sót có thể xảy ra do chữ “không rõ nét” khi sử dụng điện tín hoặc điện thoại, các chữ được sử dụng làm các ký hiệu phải khác nhau về hình dạng.

Abbreviations for stocks as they are printed by the stock ticker. Symbols are intended to speed the dissemination of prices and all stocks traded on the New York Stock Exchange and the American Stock Exchange have them. For example: Polaroid (PRD); Crucible Steel (XA); Firestone Tire & Rubber (FIR); du Pont (DD); New York Central (CN). Each symbol is different and is associated as closely as possible with the security it represents. The fewest possible letters are employed, with a single one for usually active stocks. To avoid confusion in hastily written reports of transactions by brokers on the trading floor and to reduce possible errors caused by “blurring” over the telephone or telegraph, the letters used in symbols are unlike one another in shape.