Tiền ký hiệu (token money) là đồng tiền không có mối quan hệ trực tiếp với giá trị cố hữu của vật liệu tạo thành nó, mà được mọi người chấp nhận làm phương tiện trao đổi nhờ một đạo luật hay một quy ước chung nào đó của xã hội. Trước đây người ta thường dùng khái niệm tiền ký hiệu để phân biệt với tiền có đủ giá trị, ví dụ đồng vàng trước năm 1914. Khi đó các đồng tiền được sử dụng đều có giá trị trao đổi đúng bằng giá trị kim loại tạo thành nó.