1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự là gì?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự( mẫu 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề quy định. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không quy định thời hạn sử dụng, trừ các trường hợp quy định như sau: 

-  Cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP hoặc giấy phép của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp cho cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn thì thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không vượt quá thời hạn ghi trong các văn bản đó;

- Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí thì thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phù hợp với thời hạn ghi trong văn bản về thi công công trình, thăm dò khai thác khoáng sản, dầu khí.

Trường hợp các văn bản, giấy phép quy định tại 2  trường hợp phải ghi thời hạn ở trên mà có thời hạn hoạt động từ 10 năm trở lên thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không ghi thời hạn sử dụng. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp văn bản, giấy phép có quy định thời hạn hoạt động cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

2. Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 96/2016/NĐ-CP có quy định về thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự như sau:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất là thu hồi không có thời hạn đối với các trường hợp sau:
-  Sử dụng tài liệu giả hoặc cung cấp thông tin trong tài liệu không đúng thực tế làm sai lệch bản chất của tài liệu để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
- Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện chế độ hậu kiểm phát hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định này, mà trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày cơ quan Công an có văn bản kết luận cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện nhưng vẫn không khắc phục được các điều kiện đó;
- Sau 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự mà cơ sở kinh doanh không hoạt động;

-  Cơ sở kinh doanh bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở kinh doanh bị đình chỉ hoạt động hoặc bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này;

-  Cho mượn, cho thuê, mua, bán Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

- Lợi dụng hoạt động của cơ sở kinh doanh để xâm hại đến an ninh, trật tự bị cơ quan có thẩm quyền kiến nghị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

- Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài mà phần vốn góp mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ không đáp ứng đủ phần vốn quy định tại Nghị định này.

Thứ hai là thu hồi có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với các trường hợp sau: 

- Kinh doanh không đúng ngành, nghề, địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

- Không duy trì điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại các Điều 7, 8, 11 và Điều 12 Nghị định 96/2016/NĐ-CP mà đã bị xử phạt vi phạm hành chính trước đó 30 ngày nhưng vẫn không khắc phục;

- Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

- Vi phạm quy định về an ninh, trật tự đã bị xử phạt vi phạm hành chính từ 02 lần trở lên trong một năm;

- Không thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý cho cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định trong 04 quý liên tục.

Việc tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì do cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện bằng quyết định thu hồi. Và sau khi thu hồi, cơ quan Công an phải có văn bản thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thảm quyền cho phép cơ sở kinh doanh hoạt động 

Như vậy thì khi thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì có hai trường hợp đó là thu hồi không thời hạn và thu hồi trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng theo quy định của pháp luật. 

3. Hồ sơ và thời hạn cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự sau khi bị thu hồi. 

Việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự sau khi bị thu hồi thì được thực hiện như sau: 

Trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và h khoản 1 Điều 18 Nghị định 96/2016/NĐ-CP mà cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này và có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì nộp hồ sơ đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. 

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) gửi cơ quan Công an có thẩm quyền;

- Bản sao hợp lệ các tài liệu bổ sung chứng minh đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh (nếu có).

Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm a và e khoản 1 Điều 18 nếu không thay đổi người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự thì sau 12 tháng kể từ ngày ra quyết định thu hồi, cơ sở kinh doanh mới được nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Theo đó thì hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được thực hiện như hồ sơ cấp mới quy định tại Điều 19 hoặc Điều 20 Nghị định 96/2016/NĐ-CP 

Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 , nếu không thay đổi người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự thì sau 24 tháng kể từ ngày ra quyết định thu hồi, cơ sở kinh doanh mới được nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, trừ trường hợp có quyết định khác của Tòa án.Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận được thực hiện như hồ sơ cấp mới theo quy định

Đối với cơ sở kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 22 Nghị định 96/2016/NĐ-CP sau khi thay đổi người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự thì hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được thực hiện như hồ sơ cấp mới. 

Các bạn có thể tham khảo một số bài viết sau: 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự?

Trên đây là toàn bộ những nội dung thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến những trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, và một số quy định hướng dẫn có liên quan đến hồ sơ và thời hạn cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự sau khi bị thu hồi. Nếu các bạn còn có câu hỏi thắc mắc khác có liên quan thì liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc là liên hệ qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ hướng dẫn.