1. Thời hạn trong hoạt động sở hữu công nghiệp được tính thế nào?

Tại Điều 15 của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP, được ban hành với mục đích tối ưu hóa quá trình hoạt động sở hữu công nghiệp, đã được áp dụng phương pháp tính thời hạn theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, đồng thời tạo điều kiện linh hoạt cho việc xử lý hồ sơ và thông báo về quyền sở hữu công nghiệp.

- Theo đó, thời hạn cho việc nộp đơn, điều chỉnh, bổ sung tài liệu hoặc đưa ra ý kiến có thể được gia hạn một lần, với điều kiện đúng thời hạn đã được cơ quan quản lý nhà nước thông báo. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý hồ sơ sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, việc yêu cầu gia hạn phải tuân thủ các điều kiện cụ thể. Người yêu cầu phải nộp văn bản yêu cầu gia hạn trước ngày kết thúc thời hạn ấn định và thanh toán lệ phí gia hạn theo quy định, nhằm đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong quá trình xử lý hồ sơ.

- Nếu tổ chức hoặc cá nhân đối mặt với sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể kiểm soát được, khiến cho họ không thể thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong thời gian quy định, họ có quyền yêu cầu gia hạn. Điều này chỉ xảy ra khi họ cung cấp đầy đủ bằng chứng xác đáng để chứng minh tình trạng khó khăn đó.

- Khi yêu cầu được chấp nhận, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sẽ tiến hành xem xét và đưa ra quyết định phù hợp. Nếu yêu cầu được chấp thuận, cơ quan này sẽ thông báo về việc thu hồi quyết định trước đó và giải thích rõ lý do tại sao tổ chức hoặc cá nhân không thể thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo thời hạn. Hành động này nhằm đảm bảo rằng quy trình xử lý hồ sơ được phục hồi và tiếp tục từ điểm chưa kết thúc thời hạn, mang lại sự công bằng và minh bạch cho tất cả các bên liên quan. Điều này cũng thể hiện tinh thần hỗ trợ và linh hoạt của pháp luật đối với những tình huống không lường trước.

- Trong cuộc sống, sự kiện bất khả kháng và trở ngại khách quan thường là những thách thức không thể tránh khỏi. Sự kiện bất khả kháng là những sự cố hoặc hiện tượng tự nhiên, hoặc các tác động môi trường không thể dự đoán trước, như thiên tai, địch họa và các tình huống tương tự. Dù đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết và có khả năng cho phép, nhưng chúng vẫn không thể khắc phục được. Điều này thường gây ra những hậu quả không mong muốn và phải đối mặt với những thách thức đáng kể.

- Trở ngại khách quan, mặc dù không gây ra từ sự kiện tự nhiên, nhưng cũng là những trở ngại không thể tránh khỏi và ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của cá nhân. Điều này có thể bao gồm tình trạng ốm đau, việc phải đi công tác hoặc học tập ở xa, khiến cho người có quyền và nghĩa vụ không thể thực hiện đúng quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

 

2. Các mốc thời gian cần lưu ý khi xử lý đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp?

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN thì ngày ghi nhận nộp đơn được xác định theo các quy định sau đây:

- Ngày nộp đơn là ngày mà Cục Sở hữu trí tuệ chính thức tiếp nhận hồ sơ đơn theo quy định cụ thể tại khoản 2 của Điều 8 trong Thông tư này;

- Đối với các đơn quốc tế có yêu cầu đặc biệt hoặc chọn Việt Nam là quốc gia đích, thì ngày nộp đơn được xác định là ngày mà hồ sơ đơn quốc tế được nộp.

- Trong trường hợp đơn không có yêu cầu ưu tiên, hoặc mặc dù có yêu cầu nhưng không được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận, thì đơn sẽ không được coi là có ngày ưu tiên;

- Nếu đơn có yêu cầu ưu tiên, thì ngày ưu tiên (hoặc các ngày ưu tiên) sẽ được xác định dựa trên thông tin được nêu trong yêu cầu và được chấp thuận bởi Cục Sở hữu trí tuệ;

Các mốc thời hạn cần lưu ý trong quá trình thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm các mốc thời hạn sau đây:

* Đối với trường hợp đơn đăng ký mới:

- Thời hạn thẩm định hình thức đơn: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn

- Thời hạn công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

- Thời hạn thẩm định nội dung đơn: 

+ Đối với sáng chế, không quá 18 tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn;

+ Đối với nhãn hiệu, không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn;

+ Đối với kiểu dáng công nghiệp, không quá 07 tháng, kể từ ngày công bố đơn;

+ Đối với chỉ dẫn địa lý, không quá 06 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

- Thời hạn trả lời thông báo thẩm định hình thức trong trường hợp đơn có thiếu sót: 02 tháng kể từ ngày ra thông báo

- Thời hạn nộp phí, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ trong trường hợp đơn đáp ứng yêu cầu bảo hộ: 03 tháng kể từ ngày ra thông báo

- Thời hạn trả lời thông báo thẩm định nội dung trong trường hợp đơn có thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ: 03 tháng kể từ ngày ra thông báo

- Thời hạn thẩm định lại đơn: 

+ Đối với sáng chế, không quá 12 tháng;

+ Đối với nhãn hiệu, không quá 06 tháng;

+ Đối với kiểu dáng công nghiệp, không quá 04 tháng và 20 ngày;

+ Đối với chỉ dẫn địa lý, không quá 04 tháng.

Đối với những vụ việc phức tạp, có nhiều tình tiết cần phải được xác minh hoặc cần trưng cầu ý kiến chuyên gia thì thời hạn thẩm định lại có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.

* Đối với trường hợp sửa đổi, chuyển giao đơn:

- Thời hạn thẩm định yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn: 02 tháng

- Thời hạn xử lý yêu cầu tách đơn: Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.

- Thời hạn thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn: 02 tháng kể từ ngày nộp đơn

* Đối với các thủ tục sau cấp văn bằng bảo hộ:

- Thời hạn thẩm định yêu cầu duy trì, gia hạn văn bằng bảo hộ: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn

- Thời hạn thẩm định yêu cầu đăng ký hợp đồng chuyển nhượng đối tượng sở hữu công nghiệp, đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: 02 tháng kể từ ngày nộp đơn

- Thời hạn thẩm định yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ: 02 tháng kể từ ngày nộp đơn

- Thời hạn thẩm định yêu cầu cấp lại, cấp phó bản văn bằng bảo hộ: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn

* Đối với nội dung về công bố thông tin sở hữu công nghiệp:

- Thời hạn công bố thông tin sở hữu công nghiệp: 02 tháng kể từ ngày ký quyết định/thông báo.

 

3. Chi phí phải nộp khi yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp?

Khoản 2 Điều 16 Nghị định 65/2023/NĐ-CP có quy định quá trình sửa đổi và bổ sung đơn đều tuân thủ các quy định cụ thể như sau:

- Trong trường hợp người nộp đơn tự chủ động điều chỉnh đơn sau khi đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận, thì đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải tuân theo Mẫu. Điều này đảm bảo tính thống nhất và minh bạch trong quá trình điều chỉnh. Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa đổi và bổ sung đồng thời cho nhiều đơn có cùng loại đối tượng quyền sở hữu công nghiệp trong một Tờ khai hoặc một văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện sửa đổi.

- Để yêu cầu sửa đổi và bổ sung đơn, người nộp đơn cần tuân thủ các quy định về việc nộp các loại phí sau đây:

+ Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi và bổ sung phụ thuộc vào số lượng nội dung cần điều chỉnh, được quy định cụ thể. Người nộp đơn có thể nộp phí này thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Việc này đảm bảo tính minh bạch và tiện lợi trong quá trình thanh toán. Phí này được tính là 160.000 đồng/01 nội dung sửa đổi.

+ Nếu nội dung sửa đổi và bổ sung đòi hỏi phải công bố theo quy định tại điểm a khoản 3, người nộp đơn cần nộp phí công bố thông tin theo quy định. Tuy nhiên, nếu việc điều chỉnh được thực hiện để khắc phục những sai sót do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, người nộp đơn sẽ được miễn phí công bố. Điều này thể hiện sự công bằng và hỗ trợ từ phía cơ quan chính phủ đối với những trường hợp không phải do lỗi của người nộp đơn. Nếu yêu cầu sửa đổi, bổ sung nộp sau khi công bố đơn thì cần nộp thêm khoản phí công bố là 120.000 đồng/ 01 quyết định ghi nhận nội dung sửa đổi.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp và hướng giải quyết. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.