Trước khi trở thành một đảng viên thì những đảng viên dự bị sẽ được học qua một lớp cảnh cảm tình Đảng. Kết thúc lớp cảm tình Đảng, Đảng viên sẽ phải viết một bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

 

Câu 1: Trình bày vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam với hệ thống chính trị? Anh (chị) cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam?

Gợi ý

- Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam:

Trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, Đảng cộng sản luôn giữ vai trò lãnh đạo với bản chất là đội Tiên Phong của giai cấp công nhân. Đảng cộng sản luôn trung thành với mục tiêu, lợi ích lâu dài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Bên cạnh đó Đảng Cộng sản có phương pháp luận đúng đắn trong nhận thức và hoạt động của mình đó chính là học thuyết Mác-lênin. Chính những thế này đã quyết định vai trò của Đảng Cộng Sản trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.

Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam. Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị. Quyền lực của nhân dân có được thực hiện hay không là một nội dung cơ bản nói lên vai trò uy tín và trình độ lãnh đạo của đảng. Đảng mang cho mình bản chất giai cấp công nhân và là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trước hết với tư cách là lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động của cả dân tộc. Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin ,phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đây chính là đặc thù riêng biệt của Đảng cộng sản Việt Nam bởi không có một đảng nào trên thế giới ra đời có sự kết hợp của ba yếu tố trên. Khi nhìn nhận về lịch sử đấu tranh giành độc lập ta nhận thấy muốn giải phóng và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Đảng ta đồng thời giải phóng hoàn toàn nhân dân lao động, lợi ích của mọi tầng lớp cơ bản là thống nhất. Đảng là đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc không chỉ là trước mắt mà cả về lâu dài. Đó không thể coi là sách lược mà là mục đích và lý tưởng của Đảng khi giành được chính quyền và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Trách nhiệm của Đảng trước giai cấp và dân tộc càng tăng lên, vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng phụ thuộc vào việc thực hiện trách nhiệm nặng nề đó ngoài lợi ích đó ra Đảng không có lợi ích nào khác.

Đảng đảm bảo sự ổn định của hệ thống chính trị. Đảng có vai trò tiên phong trong sự đảm bảo ổn định hệ về chính trị. Nhân dân cần Đảng lãnh đạo với tư cách là lãnh tụ chính trị, là người dẫn đường. Bởi Đảng được trang bị những lý luận tiên phong trong đó chủ nghĩa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hoạt động của đảng. Lý luận đó trước hết là đem lại những căn cứ khoa học cho việc đề ra và thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương, chính sách của Đảng. Những bộ phận của Đảng trong hệ thống chính trị luôn làm việc hoạt động theo đường lối chính sách mà Đảng đề ra.

Sự lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị hiện nay đặt trong điều kiện mới đó là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Phát huy mạnh mẽ nền dân chủ trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị. Đảng phải tự đổi mới và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tăng cường mối quan hệ của Đảng với các thành tố của hệ thống chính trị, là một nội dung quan trọng của phương thức lãnh đạo của Đảng.

- Những việc cần làm và phấn đấu để trở thành Đảng viên:

- Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh Vì sao chúng ta vào Đảng? phải chăng để thăng quan phát tài? Không phải chúng ta vào Đảng để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân làm trọn nhiệm vụ của người Đảng viên. Bác còn căn dặn Nếu sợ không phục vụ được nhân dân phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là kho hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội chứ không phải nơi để tìm kiếm danh vọng. Việc xác định động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. Chỉ khi ta thực hiện sự giác ngộ về mục đích lý tưởng cách mạng bạn mới thực sự có thể đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam không thu nhận vào hàng ngũ của mình những người mang động cơ thiếu trong sáng, lệch lạc. Trong cơ chế thị trường hiện nay mỗi người chúng ta nói chung, người Đảng viên nói riêng luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn thử thách là những cám dỗ của quyền lực, tiền tài. Nếu người vào đảng không có động cơ và đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua được những thử thách, không thắng nổi sự cám dỗ của vật chất và thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu lý tưởng đã lựa chọn. Trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Khí tiết của người cách mạng là giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, không để mất phương hướng chính trị. Luôn nỗ lực học tập nắm vững lý luận Mác-lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao trình độ về mọi mặt tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng.

>> Tham khảo: Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của Đảng hay nhất

 

Câu 2: anh chị hãy phân tích sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Liên hệ việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan đơn vị công tác

Gợi ý:

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương sáng về nhân cách mẫu mực. Điều đó thể hiện qua tư tưởng đạo đức phong cách của Người. Tất cả những điều này quan hệ chặt chẽ với nhau. Tư tưởng chi phối đạo đức, tác phong và để hiện thực cụ thể tư tưởng đạo đức, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cần thiết.

Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay. Giúp cán bộ, Đảng viên luôn tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống giản dị, trong sáng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân.

Học tập và làm theo phong cách của Người để không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân với cán bộ Đảng viên, cũng như củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay.

* Tình hình đơn vị tôi đang công tác hiện nay:

- Việc vận động và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được đề cao trong toàn chi bộ cũng như toàn đơn vị. Việc vận động này cũng cho kết quả tốt và ngày càng đi lên.

- Gắn tính tự giác, học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân tại đơn vị: với sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát của chi bộ tại cơ quan. Cán bộ Đảng viên thường xuyên cập nhật và nắm vững các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng pháp luật, của nhà nước, tự rèn luyện đạo đức cách mạng, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tư lợi.

- Trong nhiệm vụ chuyên môn luôn tích cực và tự giác trong việc thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao.

>> Tham khảo: Liên hệ bản thân về rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của Cán bộ, Đảng viên

 Trên đây là một số mẫu câu hỏi thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng luật Minh Khuê xin gửi tới bạn đọc.