Luật sư tư vấn về chủ đề "Đảng Cộng sản Việt Nam"

Đảng Cộng sản Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc trưng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Đặc trưng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Hệ thống xã hội chủ nghĩa là thể chế chính trị mà được các nước có các đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo tuyên bố sẽ đưa đất nước và dân tộc mình đi theo một con đường xã hội chủ nghĩa. Dưới đây là những phân tích của luật Minh Khuê về vấn đề trên

Vai trò,nội dung ,phương thức của đảng cầm quyền

Vai trò,nội dung ,phương thức của đảng cầm quyền
Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản là Đảng duy nhất cầm quyền. Để hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Khái quát về bản chất giai cấp của Đảng hiện nay?

Khái quát về bản chất giai cấp của Đảng hiện nay?
Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, đó là giai cấp triệt để cách mạng nhất, luôn có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần đoàn kết chặt chẽ trong đội ngũ của giai cấp mình với nhân dân lao động và toàn dân tộc, đồng thời luôn nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng.

Thực trạng Hệ thống chính trị đối với tổ chức Đảng?

Thực trạng Hệ thống chính trị đối với tổ chức Đảng?
Hệ thống chính trị của bất kỳ chế độ, xã hội nào cũng là hệ thống tổ chức phân bổ và thực thi quyền lực chính trị của các chủ thể, lực lượng trong xã hội. Chẳng hạn, bên cạnh chủ thể nắm giữ,thực thi quyền lực nhà nước, còn có các chủ thể khác tham gia, tác động đến việc thực thi quyền lực nhà nước.

Đảng phí, nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng

Đảng phí, nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng
Đóng đảng phí là nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, người đảng viên cần hiểu rõ mức đóng đảng phí để thực hiện đúng nghĩa vụ của mình vậy Đảng phí là gì và nguyên tắc chế độ tài chính tài sản của đảng được quy định ra sao bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề trên

Quy định lập ban cán sự Đảng trong cơ quan hành pháp ,tư pháp và một số vấn đề liên quan

Quy định lập ban cán sự Đảng trong cơ quan hành pháp ,tư pháp và một số vấn đề liên quan
Ban cán sự đảng do cấp ủy cùng cấp lập ra trong một số cơ quan lãnh đạo của Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện sự lãnh đạo của đảng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức đó. Thành lập đảng đoàn, ban cán sự đảng luôn được Đảng ta quan tâm, quy định trong Điều lệ Đảng

Quy định về báo cáo kết quả đại hội; chuẩn y kết quả bầu cử; bổ sung, điều động, chỉ định cấp ủy viên và thôi tham gia cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng?

Quy định về  báo cáo kết quả đại hội; chuẩn y kết quả bầu cử; bổ sung, điều động, chỉ định cấp ủy viên và thôi tham gia cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng?
Thực hiện báo cáo đại hội chi bộ và một số vấn đề liên quan là một công việc bắt buộc mà các chi bộ cần phải hoàn thiện ngay sau công tác tổ chức đại hội được diễn ra. Từ kết quả tổ chức công khai, minh bạch của đại hội cấp cơ sở từ đó chi bộ thực hiện việc đánh giá cho công tác đại hội chi bộ.

Một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ?

Một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ?
Nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản của các tổ chức cộng sản và được trình bày trong điều lệ chính thức của các Đảng Cộng sản. Nguyên tắc tập trung dân chủ cũng là nguyên tắc mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kêu gọi thực thi mặc dù có thể có cách định nghĩa khác.

Nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội; số lượng, phân bổ đại biểu; bầu và chỉ định đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp?

Nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội; số lượng, phân bổ đại biểu; bầu và chỉ định đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp?
Nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội; số lượng, phân bổ đại biểu; bầu và chỉ định đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp được quy định tại Tiểu mục 11.1 Mục 11 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Cơ quan lãnh đạo của Đảng cấp trung ương

Cơ quan lãnh đạo của Đảng cấp trung ương
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (viết tắt là BCHTƯ hoặc BCHTW) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa 2 kỳ Đại hội, các Ủy viên Trung ương Đảng được bầu bởi Đại hội Đại biểu toàn quốc 5 năm 1 lần. Đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương là Tổng Bí thư