1. Ưu đãi đầu tư trong trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

Việc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi địa giới hành chính là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh thay đổi cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15, vấn đề này trở nên đặc biệt quan trọng do ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và ưu đãi của nhà đầu tư.

Theo quy định của Điều 21 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, việc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi địa giới hành chính đòi hỏi sự linh hoạt và sự hiểu biết sâu sắc về thực tế kinh tế-xã hội của khu vực liên quan. Quá trình này không chỉ đơn giản là việc điều chỉnh biên giới mà còn đòi hỏi sự đối thoại mạnh mẽ giữa các cấp quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Cơ sở pháp luật để bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật được quy định rõ trong Điều 13 của Luật Đầu tư và Điều 4 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Những quy định này tập trung vào việc đảm bảo rằng các nhà đầu tư vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi và ưu đãi mà họ đã cam kết khi đầu tư vào địa bàn.

Trong trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15, quản lý đầu tư cần thực hiện một quá trình tái cấu trúc một cách hợp lý. Việc này đặt ra thách thức lớn đối với việc duy trì và bảo toàn ưu đãi đầu tư hiện tại.

Nếu việc sắp xếp này ảnh hưởng đến các ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang hưởng, quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP yêu cầu một quá trình xem xét kỹ lưỡng. Trong từng trường hợp cụ thể, cần thiết phải tiến hành đàm phán và thương lượng để bảo đảm rằng các nhà đầu tư không bị thiệt thòi và vẫn tiếp tục đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chính sách bảo đảm đầu tư không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là một quá trình đòi hỏi sự chủ động và tích cực từ phía chính quyền địa phương. Sự minh bạch, công bằng và tích cực trong quá trình thực hiện chính sách này sẽ tạo ra một môi trường đầu tư lành mạnh, thuận lợi cho cả nhà đầu tư và cộng đồng địa phương.

Cùng với đó, trong Công văn 6183/BKHĐT-KTĐPLT năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc xác định ưu đãi đầu tư khi có sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, theo quy định của Nghị định 31/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan.

Theo nội dung của Công văn, quy trình xác định địa bàn ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi địa giới hành chính dựa trên Điều 21 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, một văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020. Đồng thời, Chính sách bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật được cụ thể hóa tại Điều 13 Luật Đầu tư 2020 và Điều 4 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Trong bối cảnh có sự sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15, điều này có thể tác động đến địa bàn ưu đãi đầu tư. Việc xác định địa bàn ưu đãi trong tình huống này sẽ phải tuân theo quy định của Điều 21 Nghị định 31/2021/NĐ-CP và đảm bảo tính hợp lý và công bằng.

Nếu sự sắp xếp này ảnh hưởng đến các ưu đãi đầu tư đang được nhà đầu tư hưởng, Công văn 6183/BKHĐT-KTĐPLT năm 2023 khuyến khích xem xét và thực hiện các biện pháp bảo đảm đầu tư theo quy định tại Điều 13 Luật Đầu tư 2020 và Điều 4 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Điều này đặt ra yêu cầu đặc biệt về sự linh hoạt và minh bạch trong quá trình điều chỉnh các chính sách đầu tư để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và duy trì một môi trường đầu tư ổn định.

Tóm lại, Công văn 6183/BKHĐT-KTĐPLT năm 2023 cung cấp hướng dẫn chi tiết về quá trình xác định ưu đãi đầu tư trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời đề cao tầm quan trọng của việc bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện chính sách đầu tư.

Tóm lại, việc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi địa giới hành chính là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật và thực tế địa phương. Quan trọng nhất là việc đảm bảo rằng quá trình này không ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư và duy trì được một môi trường đầu tư ổn định và tích cực.

 

2. Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Để thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15, quá trình này cần tuân theo một số nguyên tắc và quy định cụ thể. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về việc đề xuất và phê duyệt dự án đầu tư công:

  • Đề xuất dự án đầu tư công: 

Phù hợp với chiến lược phát triển: 

Đề xuất dự án phải tuân thủ các mục tiêu phát triển tại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, ngành, lĩnh vực, và địa phương.

Cân nhắc kế hoạch phát triển 05 năm và hằng năm, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy hoạch đã được phê duyệt.

Khả năng cân đối nguồn vốn: 

Xác định khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công một cách hợp lý.

Bảo đảm nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm theo Điều 48 Luật Đầu tư công.

  • Phê duyệt dự án đầu tư: 

Nguyên tắc phê duyệt: 

Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15.

Các trường hợp cụ thể: 

Dự án đã bố trí trong kế hoạch hằng năm: 

Nếu đã có bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công hằng năm, tiếp tục thực hiện theo quyết định đã được cấp có thẩm quyền trước ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự án đã bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn (2021-2025):

Nếu đã có bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nhưng chưa có kế hoạch vốn hằng năm, điều chỉnh theo quy định pháp luật về đầu tư công.

Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có trong kế hoạch trung hạn: 

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư công.

Dự án chưa có chủ trương đầu tư:  

Xây dựng chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật.

  • Quy trình thực hiện: 

Đề xuất dự án: 

Chuẩn bị hồ sơ đề xuất dự án với các thông tin chi tiết về mục tiêu, phương pháp, và ước tính nguồn vốn.

Kiểm duyệt đề xuất: 

Thực hiện kiểm duyệt để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với các quy định pháp luật.

Phê duyệt dự án: 

Nộp hồ sơ đề xuất và các văn bản liên quan cho cơ quan quyết định.

Thực hiện các bước phê duyệt theo quy trình đã quy định.

Thực hiện dự án:

Sau khi dự án được phê duyệt, triển khai thực hiện theo kế hoạch và quy định.

  • Theo Dõi và Đánh Giá:

Theo dõi tiến độ: 

Thực hiện theo dõi tiến độ thực hiện dự án để đảm bảo tuân thủ kế hoạch và nguồn vốn.

Đánh giá hiệu quả: 

Tiến hành đánh giá hiệu quả sau khi dự án hoàn thành để rút kinh nghiệm và cải thiện quy trình trong tương lai.

Qua quá trình này, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ có cơ hội tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công, đồng thời đảm bảo rằng các dự án được triển khai đều phản ánh đúng chiến lược phát triển và nhu cầu của cộng đồng địa phương

 

3. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư thì được bảo đảm thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, khi có văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành và thay đổi ưu đãi đầu tư đang áp dụng đối với nhà đầu tư trước thời điểm văn bản đó có hiệu lực, nhà đầu tư sẽ được đảm bảo thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 13 của Luật Đầu tư 2020. Điều này tạo ra một cơ chế linh hoạt để nhà đầu tư tiếp tục nhận ưu đãi trong trường hợp có sự điều chỉnh về ưu đãi đầu tư.

Theo Điều 13 Luật Đầu tư năm 2020, quy định rõ về việc bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp có sự thay đổi về pháp luật:

  • Ưu đãi đầu tư mới:

Nếu văn bản pháp luật mới quy định ưu đãi đầu tư mới và cao hơn, nhà đầu tư sẽ hưởng theo quy định mới trong thời gian còn lại của dự án đầu tư.

  • Ưu đãi đầu tư giảm:

Trong trường hợp văn bản mới quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư trước đó, nhà đầu tư vẫn áp dụng ưu đãi theo quy định cũ cho thời gian còn lại của dự án.

Loại Trừ Theo Lý Do Quốc Phòng, An Ninh, V.v:

Không áp dụng quy định mới nếu có sự thay đổi trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường.

  • Biện pháp xử lý nếu nhà đầu tư không hưởng ưu đãi:

Trong trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi mới, có thể xem xét giảm trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế, điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án, hoặc hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

  • Thời hạn đề xuất biện pháp bảo đảm đầu tư: 

Nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

Quy định này giúp tạo ra một cơ sở pháp lý linh hoạt và công bằng, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trong bối cảnh thay đổi về ưu đãi đầu tư do văn bản pháp luật mới được ban hành.

Trên đây là nội dung "Chính sách ưu đãi đầu tư trong trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã", nội dung mang tính chất tham khảo, nếu quý khách hàng có vướng mắc gì có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900.6162 hoặc gửi qua hộp thư: lienhe@luatminhkhue.vn của chúng tôi. Rất mong được hợp tác với quý khách hàng. Trân trọng.