NỘI DUNG TƯ VẤN:

1. Loại văn bản pháp luật được sử dụng:

Loại văn bản pháp luật được sử dụng để chủ thế có thẩm quyền giải quyết việc các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội là chỉ thị.

Mỗi loại văn bản có chức năng, vai trò khác nhau, dùng để giải quyết các công việc khác nhau. Việc chọn loại văn bản ban hành đúng với công việc cần giải quyết có mục đích và ý nghĩa rất quan trọng, nó quyết định đến tính hợp pháp, hiệu quả giải quyết công việc của văn bản được ban hành.

Chỉ thị là hình thức văn bản được sử dụng để quản lí, chỉ đạo, điều khiển, vận hành bộ máy hành chính trực thuộc mình. Xét yêu cầu của đề bài thì công việc cần giải quyết ở đây là nhằm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Như vậy ở đây yêu cầu chủ thể ban hành phải đưa ra các biện pháp chỉ đạo, điều khiển để giải quyết công việc. Như vậy là đúng với chức năng và mục đích của chỉ thị

2. Chủ thể ban hành:

Chủ thể ban hành: Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

2.1 Thẩm quyền giải quyết công việc:

Xét thẩm quyền giải quyết công việc: Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 thì đảm bảo an toàn giao thông. Thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của UBND, chủ tịch UBND. Chủ tịch UBND là người đứng đầu lãnh đạo công tác của UBND nhưng vẫn có vị trí độc lập tương đối so với UBND. Cả UBND và chủ tịch UBND đều có quyền ban hành chỉ thị để giải quyết công việc phát sinh. Tuy nhiên chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được ban hành để quy định biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động, đôn đốc và kiểm tra hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc và của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp dưới trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân cùng cấp và quyết định của mình. Còn chỉ thị của chủ tịch UBND lại mang tính áp dụng pháp luật nhằm đưa ra biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ; các công việc điều hành, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cơ quan chuyên môn và cơ quan hành chính cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

2.2 Về yêu cầu:

Xét yêu cầu ta thấy: Phạm vi yêu cầu điều chỉnh của văn bản là trên địa bàn thành phố Hà Nội như vậy có hai chủ thể ban hành chỉ thị để giải quyết công việc liên quan đến đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đó là UBND thành phố Hà Nội và chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Nhưng xét tính chất cũng như yêu cầu của cần giải quyết là đưa ra các biện pháp nhằm triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, mang tính chỉ đạo điều khiển, và phải ban hành văn bản áp dụng pháp luật để giải quyết. Như vậy chỉ có thể dùng chỉ thị của chủ tịch UBND để giải quyết công việc đặt ra. Vậy chủ thể ban hành của chỉ thị để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội là chủ tịch UBND.

3. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ pháp lý là chuẩn mực pháp luật mà theo đó văn bản được ban hành một cách hợp pháp.

Căn cứ để viện dẫn căn cứ pháp lý phải dựa trên những nguyên tắc sau:

- Căn cứ pháp lí của dự thảo là văn bản quy phạm pháp luật và những văn bản áp dụng pháp luật trực tiếp liên quan đến chủ đề dự thảo.

- Căn cứ pháp lí của văn bản áp dụng pháp luật chỉ là văn bản đang có hiệu lực pháp luật vào thời điểm văn bản đó được ban hành, trừ trường hợp đặc biệt (trừ văn bản có hiệu lực hồi tố).

- Căn cứ pháp lí phải có nội dung liên quan mật thiết tới chủ đề đó.

Dựa vào các căn cứ trên thì đối với chỉ thị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội thì có rất nhiều văn bản pháp luật liên quan đến nội dung chỉ thị tuy nhiên vì chỉ thị có kết cấu nghị luận nên ta chỉ chọn một vài VBPL tiêu biểu nhất, lien quan trực tiếp và mật thiết nhất để làm cơ sở pháp lý, cụ thể ta có thể dùng các văn bản sau để làm căn cứ pháp lý:

- Luật giao thông đường bộ năm 2008, là văn bản pháp luật có hiệu lực cao nhất điều chỉnh chuyên biệt về vấn đề an toàn giao thông đường bộ, luật quy định nhiệm vụ, chức năng của các cơ quan quản lý nhà nucows trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trách nhiệm của các chủ thể nhà nước và xã hội trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, quy định các nguyên tắc giải quyết vi phạm, nguyên tắc quản lý nhà nước,… Như vậy văn bản quy phạm pháp luật này đáp ứng đủ điều kiện làm căn cứ pháp lý cho chỉ thị trên còn hiệu lực thi hành, quy định liên quan mật thiết đến nội dung mà cụ thể là công tác đảm bảo an toàn giao thông,…

- Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021: Nghị quyết đã quy định cụ thể các giải pháp, các công việc cần thực hiện cũng như trách nhiệm của các cơ quan trong việc đảm bảo an toàn giao thông, có thể thấy nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng, không thể thiếu, liên quan trực tiếp đến nội dung của chỉ thị cần ban hành.

4. Mẫu chỉ thị:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số:… /CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… năm …

CHỈ THỊ

Về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông

trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sau khi luật an toàn giao thông đường bộ 2008 có hiệu lực và đi vào thực hiện trên thực tiễn đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội có xu hướng giảm cả 3 tiêu chí: số vụ giảm, số người chết giảm, số người bị thương giảm. Ý thức của người dân được nâng cao hơn, số vụ vi phạm an toàn giao thông giảm rõ rệt, cụ thể năm 2012 giảm … vụ so với năm 2011. Tuy nhiên, kết quả trên chưa thật sự bền vững, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, tình trạng vi phạm về trật tự ATGT vẫn diễn ra phổ biến nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra vẫn còn rất cao, số vụ tai nạn, số người chết do tai nạn giao thông vẫn còn rất cao.

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, Ngoài những nguyên nhân khách quan do các yếu tố tự nhiên, quá trình đô thị hóa với tốc độ cao, cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng,… thì còn có những nguyên nhân mang tính chủ quan, trong đó nguyên nhân lớn nhất là do ý thức tự giác chấp hành kỷ luật về trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông còn yếu kém. Một số cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa quan tâm đúng mức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông còn hạn chế; việc phân công, phân nhiệm giữa các cơ quan chức năng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông chưa hợp lý, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong công tác này; lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vừa thiếu, vừa yếu về năng lực.

Để thực hiện tốt hơn nữa việc đảm bảo an toàn giao thông trên đìa bàn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Ban An toàn giao thông các cấp

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu, chỉ đạo; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện;

- Phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức phát động, triển khai “Văn hóa giao thông” tại các trường học, cơ quan, khu phố.

- Tổng hợp kết quả tình hình an toàn giao thông, hàng tháng báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh; kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung khi có quy định, chế tài xử phạt đối với các đối tượng vi phạm là doanh nghiệp vận tải, người điều khiển phương tiện trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

2. Sở Giao thông Vận tải

- Tiến hành kiểm tra, rà soát việc đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông đối với các công trình thi công, khai thác trên các tuyến đường bộ. Tăng cường công tác duy tu, sửa chữa bảo dưỡng các đoạn đường bị sạt, lún. Phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, bổ sung, điều chỉnh biển báo hiệu, đèn tín hiệu đường bộ; lắp đặt dải phân cách cứng tại các đoạn đường đủ điều kiện.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quy định về điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện; niên hạn xe ô tô; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

3. Công an thành phố

- Tăng cường chỉ đạo thường xuyên, liên tục và điều động lực lượng Cảnh sát giao thông cho các địa phương, địa bàn có số vụ tai nạn giao thông cao, để đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

- Đẩy mạnh công tác đăng ký, quản lý các loại phương tiện giao thông và tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc thông báo người có hành vi vi phạm an toàn giao thông về cơ quan, đơn vị và nơi cư trú;

- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trách nhiệm trong cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông. Kiên quyết xử lý những cán bộ thoái hóa, biến chất trong thực thi công vụ.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất thuộc hành lang an toàn giao thông tại các trục đường trên địa bàn huyện quản lý.

- Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân ven các trục đường phải đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật, tham mưu, đề xuất các biện pháp khắc phục tình trạng lấn chiếm đất đai trong phạm vi an toàn giao thông.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo các trường có biện pháp hữu hiệu trong việc giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý thức bảo đảm an đoàn giao thông.

- Có biện pháp xử lý kỷ luật đối với những học sinh vi phạm luật lệ giao thông.

6. Sở Công Thương:

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện, quận, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Y tế:

- Khẩn trương hoàn thiện phát triển hệ thống cấp cứu 115 đạt tiêu chuẩn, củng cố trung tâm cấp cứu 115 hiện có ở thành phố;

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về cấp cứu, nâng cao năng lực đáp ứng cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ y tế; đào tạo kỹ năng cấp cứu ban đầu về chấn thương do tai nạn giao thông cho Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và tình nguyện viên.

8. Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tư pháp, Đài Truyền thanh - Truyền hình.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Phải tạo được dư luận xã hội lên án mạnh mẽ đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; kịp thời đưa tin điển hình, tiên tiến và phê phán, phê bình những mặt chưa tốt việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông để động viên, rút kinh nghiệm chung.

9. UBND các cấp.

- Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ các điều kiện an toàn, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; triển khai các hoạt động theo hướng dẫn của Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm trật tự giao thông.

10. Các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố, Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh tỉnh; Liên đoàn Lao động thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT đối với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, công nhân vận động người thân và quần chúng nhân dân tích cực chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT.

Trên đây là Chỉ thị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, Ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các cơ quan, trường học, đơn vị vũ trang nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ủy ban ATGT Quốc gia (b/c);

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND thành phố; (b/c);

- UBMTTQVN thành phố;

- CT, các PCT UBND thành phố;

- Các Sở, ban, ngành của thành phố;

- Các tổ chức chính trị xã hội;

- Đài Phát thanh Truyên hình thành phố;

- UBND các huyện, quận;

- Lãnh đạo VP UBND thành phố;

- Lưu: VT, HCTC, QTTV, NC, VHXH, CNXD..

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hàng còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê