Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo quy định tại Điều 10 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo từng loại hình hoạt động có tên gọi và số lượng đơn vị phụ thuộc khác nhau. Cụ thế:

Cơ cấu tổ chức của trường trung cấp, trường cao đẳng công lập, tư thục bao gồm:

- Hội đồng trường đối (nếu là trường trung cấp, trường cao đẳng công lập) hoặc hội đồng quản trị (nếu là trường trung cấp, trường cao đẳng tư thục).

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

- Các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

- Các khoa, bộ môn.

- Các hội đồng tư vấn.

- Phân hiệu của trường; các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; các tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có).

Cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục bao gồm:

- Giám đốc, phó giám đốc.

- Các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

- Các tổ bộ môn.

- Các hội đồng tư vấn.

- Các đơn vị phục vụ đào tạo; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có).

Cơ cấu tổ chức của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tự chủ về cơ cấu tổ chức.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần của Hội đồng trường

Hội đồng trường là tổ chức được thành lập ở các trường trung cấp, trường cao đẳng công lập. Đây là tổ chức quản trị và đại diện quyền sở hữu của nhà trường.

Thành phần của Hội đồng trường bao gồm:

- Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bí thư tổ chức Đảng cơ sở, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện nhà giáo và một số đơn vị phòng, khoa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của nhà trường (nếu có);

- Đại diện cơ quan chủ quản hoặc đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan.

Hội đồng trường có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Hội đồng trường thực hiện quyết nghị các vấn đề sau đây:

+) Thứ nhất là phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường;

+) Thứ hai là phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế;

+) Thứ ba là các chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định của pháp luật;

+) Thứ tư  là các vấn đề về cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường; về việc đề nghị miễn nhiệm hiệu trưởng;

- Hội đồng trường còn thực hiện giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần của Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 12 Luật GDNN năm 2014, Hội đồng quản trị là tổ chức đại diện duy nhất của chủ sở hữu nhà trường, được thành lập tại các trường trung cấp, cao đẳng tư thục.

Thành phần của hội đồng quản trị bao gồm:

- Đại diện các tổ chức, cá nhân có số lượng cổ phần đóng góp ở mức cần thiết theo quy định;

-Hiệu trưởng, đại diện cơ quan quản lý địa phương nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trụ sở hoặc đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan;

- Đại diện tổ chức Đảng, đoàn thể; đại diện nhà giáo.

Hội đồng quản trị có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Quyết nghị  về các vấn đề sau đây:

+) Phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế, tổ chức hoạt động của nhà trường.

+) Các vấn đề về cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường; về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc không công nhận hiệu trưởng.

+) Phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế của trường.

+) Các vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường.

- Hội đồng quản trị còn thực hiện giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

4. Quy định về giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Theo quy định tại Điều 13, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp là người đứng đầu, đại diện cho trung tâm trước pháp luật và chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp có nhiệm kỳ 05 năm.

Tiêu chuẩn đối với giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp:

Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp có đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Có phẩm chất, đạo đức tốt;

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

- Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;

- Có đủ sức khỏe để làm việc.

Thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận, miễn nhiệm, cách chức giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

- Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc. Cụ thể:

+) Chủ tịch UBND cấp tỉnh: Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn.

+) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội: đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc cơ quan, tổ chức mình.

+)Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định đối với trường cao đẳng công lập, trường cao đẳng tư thục.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận, không công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn theo đề nghị của những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 13. Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp được ban hành các quy chế, quy định trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp;

- Quyết định các vấn đề về thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp; bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh trưởng, phó các tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

- Xây dựng quy hoạch và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý của trung tâm; quyết định cơ cấu, số lượng người làm việc và quyết định trả lương theo hiệu quả, chất lượng công việc tại trung tâm; tuyển dụng viên chức, người lao động theo nhu cầu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp; phải ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng viên chức, người lao động và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, hợp tác đào tạo quốc tế, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phối hợp với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo nghề nghiệp; tổ chức hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

- Giám đốc trung tâm có trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động đào tạo của trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Giám đốc trung tâm phải thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

- Hằng năm phải thực hiện việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn với cơ quan quản lý trực tiếp.

- Và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Quy định về hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng

Theo quy định tại Điều 14 Luật Giáo dục nghề nghiệp, hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng là người đứng đầu trường trung cấp, trường cao đẳng, đại diện cho nhà trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường.

Hiệu trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có phẩm chất, đạo đức tốt và đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với hiệu trưởng trường trung cấp; có bằng thạc sỹ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng;

- Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;

- Có đủ sức khỏe; bảo đảm độ tuổi để có thể tham gia ít nhất một nhiệm kỳ hiệu trưởng đối với việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng công lập.

Thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận, miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp, hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc;

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh công nhận, không công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục trên địa bàn theo đề nghị của hội đồng quản trị;

- Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương công nhận, không công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục theo đề nghị của hội đồng quản trị.

Hiệu trưởng trường trung cấp, cao đẳng có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Các nhiệm vụ, quyền hạn như nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp nêu trên;

Tổ chức thực hiện nghị quyết của hội đồng trường, hội đồng quản trị;

- Và các niệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê