1. Có được giới thiệu ứng cử Cán bộ cấp tỉnh từng bị xử lý kỷ luật hay không?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Quy định 80/QĐ-TW năm 2022 về nguyên tắc bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, việc này được đặt trên cơ sở những nguyên tắc quan trọng nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quá trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Cụ thể, các nguyên tắc sau đây được áp dụng đối với việc giới thiệu cán bộ cấp tỉnh ứng cử:
- Quyền và Trách Nhiệm của Cấp Uỷ, Tổ Chức Đảng, và Tập Thể Lãnh Đạo:
Cấp uỷ, tổ chức Đảng, và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị không chỉ đóng vai trò quan trọng trong quá trình xem xét và quyết định về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử mà còn phải thực hiện các nguyên tắc cơ bản để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong quản lý nhân sự.
Trước hết, họ phải duy trì sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong việc định hình đường lối và hướng dẫn cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị. Việc này không chỉ là nền tảng vững chắc cho sự ổn định mà còn là đảm bảo rằng mọi quyết định về bổ nhiệm cán bộ đều phản ánh đúng tinh thần và mục tiêu của Đảng.
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp uỷ, tổ chức Đảng, và tập thể lãnh đạo cần lắng nghe ý kiến và đề xuất từ các thành viên, nhân viên. Điều này không chỉ tăng cường sự tham gia của mọi người mà còn tạo ra quyết định đồng thuận và phản ánh đa dạng quan điểm.
Đồng thời, khách quan, công khai, minh bạch là những yếu tố quan trọng mà cấp uỷ và tổ chức Đảng phải chú trọng. Việc công bố các quyết định và tiêu chí bổ nhiệm giúp tạo ra một môi trường làm việc minh bạch và công bằng, nơi mà mọi thành viên đều hiểu rõ cơ hội và tiêu chí để ứng cử và thăng tiến.
Đối với từng thành viên và người đứng đầu, việc đảm bảo đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm là quan trọng. Mỗi người phải có cơ hội được nghe và đưa ra ý kiến, đồng thời phải chịu trách nhiệm đầy đủ về các quyết định mà họ tham gia hoặc đề xuất.
Tóm lại, quá trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử không chỉ là quá trình quản lý nhân sự mà còn là cơ hội để thể hiện sự lãnh đạo mạnh mẽ, công bằng và minh bạch từ phía cấp uỷ, tổ chức Đảng, và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
- Tiêu Chuẩn và Điều Kiện Đánh Giá:
   Việc giới thiệu cán bộ ứng cử phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường và uy tín của cán bộ. Đồng thời, quyết định này phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, và đơn vị.
- Đảm Bảo Ổn Định và Phát Triển Liên Tục:
   Việc giới thiệu cán bộ cấp tỉnh ứng cử phải hướng đến mục tiêu bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ. Điều này đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
- Hạn Chế Đối với Cán Bộ Đang Bị Xem Xét, Xử Lý Kỷ Luật:
   Theo quy định, không được phép bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, phong, thăng quân hàm đối với cán bộ, đảng viên đang bị xem xét, xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quy định này chỉ áp dụng đối với cán bộ cấp tỉnh đang bị xem xét, xử lý kỷ luật, chưa áp dụng đối với cán bộ cấp tỉnh từng bị xử lý kỷ luật.
Dựa vào quy định của Khoản 4 Điều 16 Quy định 80/QĐ-TW năm 2022, việc giới thiệu cán bộ cấp tỉnh ứng cử được quy định một cách cụ thể và có sự hạn chế đối với những cán bộ đang bị xem xét, xử lý kỷ luật. Theo đó, chỉ có cán bộ cấp tỉnh đang trong tình trạng bình thường, không bị xem xét, xử lý kỷ luật mới có thể tham gia quy trình giới thiệu ứng cử.
Điều này không áp dụng đối với cán bộ cấp tỉnh từng bị xử lý kỷ luật, có nghĩa là những người đã trải qua quá trình kiểm điểm và kỷ luật trước đó vẫn được xem xét khi cần bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử. Việc này có thể coi là một sự linh hoạt trong quy trình để đảm bảo công bằng và cân nhắc đối với những cán bộ đã từng trải qua các biện pháp kỷ luật và đã thể hiện sự hồi phục và cải thiện trong quá trình công tác của họ.
Điều này cũng nhấn mạnh sự chú trọng vào quá trình phục hồi và phát triển của cán bộ, thay vì chỉ tập trung vào việc xem xét quá khứ. Đồng thời, quy định này cũng nhằm đảm bảo rằng những quyết định về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ cấp tỉnh được đưa ra dựa trên năng lực và hiệu suất làm việc hiện tại, thay vì chỉ dựa trên các sự cố trước đây
 

2. Cán bộ cấp tỉnh bị xử lý kỷ luật thì sau bao lâu mới có thể giới thiệu ứng cử?

Theo quy định của Khoản 7 Điều 18 Quy định 80/QĐ-TW năm 2022, đối với cán bộ cấp tỉnh bị kỷ luật, quy trình giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn sẽ được áp dụng theo các khoảng thời gian cụ thể tính từ ngày ký quyết định kỷ luật. Điều này nhằm tạo cơ hội cho cán bộ có thể hồi phục, cải thiện và thể hiện sự chấp nhận và sửa sai trong quá trình làm việc của họ. Cụ thể như sau:
- Hình thức Khiển trách (12 tháng):
   Cán bộ cấp tỉnh bị kỷ luật theo hình thức Khiển trách sẽ có thời gian chờ đợi là 12 tháng tính từ ngày ký quyết định kỷ luật trước khi có thể được giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn. Thời gian này như một khoảng thời gian để cán bộ có cơ hội tự cải thiện và làm rõ hơn về năng lực và cam kết của mình.
- Hình thức Cảnh cáo (30 tháng):
   Với hình thức kỷ luật là Cảnh cáo, thời gian chờ đợi trước khi có thể ứng cử vào chức vụ cao hơn là 30 tháng. Điều này làm nổi bật mong muốn của cơ quan quản lý về sự chín chắn và ổn định trong hành vi làm việc của cán bộ.
- Hình thức Cách chức (60 tháng):
   Trong trường hợp kỷ luật theo hình thức Cách chức, cán bộ cấp tỉnh sẽ phải chờ đợi thêm thời gian dài nhất, là 60 tháng trước khi có thể được xem xét và giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn. Điều này phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi và yêu cầu cần phải có sự chứng minh rõ ràng về sự cải thiện và thay đổi tích cực từ phía cán bộ.
 

3. Thẩm quyền giới thiệu cán bộ cấp tỉnh ứng cử được quy định thế nào?

Theo Điều 17 Quy định 80/QĐ-TW năm 2022, quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử đặt ra những nguyên tắc cụ thể và rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quá trình này. Cụ thể, thẩm quyền giới thiệu cán bộ cấp tỉnh ứng cử như sau:

- Tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị:

Đề xuất nhân sự ứng cử và thực hiện đánh giá, nhận xét về đề xuất của họ. Quy trình này phản ánh sự chủ động và cam kết của đội ngũ lãnh đạo đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ chất lượng.

- Tập thể lãnh đạo cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị:

Thảo luận, đánh giá và nhận xét về cán bộ, đồng thời đưa ra quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đây là bước quan trọng để đảm bảo quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng thuận và thông suốt.

- Cá nhân, tập thể đề xuất; cơ quan thẩm định; tập thể quyết định cán bộ theo thẩm quyền:

+ Cá nhân, tập thể đề xuất: Chịu trách nhiệm chính trước cấp có thẩm quyền về các khía cạnh như đánh giá chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác; ưu, khuyết điểm; kê khai tài sản, thu nhập và ý kiến đề xuất của mình.

+ Cơ quan thẩm định: Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, thẩm tra, và rà soát thông tin đối với nhân sự được đề xuất, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ thông tin.

+ Tập thể quyết định cán bộ: Chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong quá trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quyết định này.

Qua đó, quy trình này không chỉ tăng cường tính chuyên nghiệp và công bằng trong quản lý nhân sự mà còn làm nổi bật sự trách nhiệm của mỗi đối tượng tham gia, từ cá nhân đến tập thể, từ lãnh đạo đến cơ quan thẩm định

 

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật