1. Hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia theo chế độ nào?

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia, một cơ quan quan trọng trong hệ thống bầu cử của Việt Nam, được quy định tại Điều 13 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Đây là một cơ quan hoạt động theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ tổ chức cuộc họp khi có sự tham dự của ít nhất hai phần ba tổng số thành viên của Hội đồng. Điều này đảm bảo tính đại diện và đa dạng quan điểm của các thành viên trong quá trình ra quyết định. Để quyết định được thông qua, cần có sự tán thành của quá nửa tổng số thành viên của Hội đồng. Điều này đảm bảo tính công bằng và độ chính xác trong quá trình đưa ra quyết định.

Hội đồng bầu cử quốc gia có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước Quốc hội, tức là cơ quan đại diện của nhân dân, và báo cáo về hoạt động của mình trước Quốc hội cũng như Ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc này nhằm đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm của Hội đồng bầu cử quốc gia đối với cử tri và cả nền dân chủ của quốc gia. Trách nhiệm này bao gồm việc trình bày các thông tin liên quan đến quá trình bầu cử, bao gồm số liệu thống kê, quy trình bầu cử, và kết quả của cuộc bầu cử. Hơn nữa, Hội đồng cũng phải giải thích các quyết định quan trọng mà họ đã đưa ra và đảm bảo rằng quyết định đó được thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Ngoài việc báo cáo về hoạt động của mình, Hội đồng còn phải tiếp thu ý kiến, đề xuất và kiến nghị từ Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội. Điều này nhằm tạo điều kiện cho sự cộng tác và trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của quá trình bầu cử. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia là một phần quan trọng trong việc bảo đảm tính công bằng, minh bạch và đáng tin cậy của quá trình bầu cử tại Việt Nam. Với nguyên tắc hoạt động được quy định rõ ràng, Hội đồng bầu cử quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi và ý kiến của cử tri, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của quốc gia.

Theo quy định hiện hành, Hội đồng bầu cử quốc gia hoạt động dưới hình thức tập thể và đưa ra quyết định dựa trên nguyên tắc đa số. Điều này đảm bảo tính cân đối và đại diện cho các thành viên của Hội đồng. Một cuộc họp của Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ diễn ra khi có sự tham gia của ít nhất hai phần ba số thành viên của Hội đồng. Điều này đảm bảo tính đa dạng và tính chất đại diện của quyết định được đưa ra. Để một quyết định được chấp nhận, cần phải có sự đồng thuận của quá nửa số thành viên trong Hội đồng.

Như vậy, quy định này đảm bảo tính công bằng và tính chính xác trong quá trình ra quyết định. Chỉ khi có sự tham gia đông đảo của thành viên Hội đồng và đủ số phiếu tán thành, quyết định mới được xem là hợp lệ và có giá trị. Hội đồng bầu cử quốc gia có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo về hoạt động của mình trước Quốc hội cũng như Ủy ban thường vụ Quốc hội. Điều này đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm của Hội đồng đối với cử tri và đảm bảo tính dân chủ trong quá trình bầu cử.

Trách nhiệm của Hội đồng bao gồm việc trình bày thông tin liên quan đến quá trình bầu cử, bao gồm số liệu thống kê, quy trình bầu cử và kết quả của cuộc bầu cử. Hơn nữa, Hội đồng cũng phải giải thích các quyết định quan trọng mà họ đã đưa ra và đảm bảo rằng quyết định đó được thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Ngoài việc báo cáo về hoạt động của mình, Hội đồng còn tiếp thu ý kiến, đề xuất và kiến nghị từ Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội. Điều này nhằm tạo điều kiện cho sự hợp tác và trao đổi thông tin giữa các cơ quan để nâng cao hiệu quả và đáng tin cậy của quá trình bầu cử.

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng, minh bạch và tin cậy của quá trình bầu cử tại Việt Nam. Với nguyên tắc hoạt động được quy định rõ ràng, Hội đồng bầu cử quốc gia đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ quyền lợi và ý kiến của cử tri, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

 

2. Hội đồng bầu cử quốc gia được xóa tên người ứng cử đại biểu Quốc hội hay không?

Theo quy định tại khoản 4 của Điều 15 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội như sau:

Trước hết, Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử. Việc lập danh sách chính thức này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình bầu cử. Hội đồng tiến hành xác định và ghi nhận danh sách những ứng cử viên đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội từng đơn vị bầu cử và sau đó công bố danh sách này để cử tri có thể nắm được thông tin về các ứng cử viên.

Ngoài việc lập danh sách chính thức, Hội đồng bầu cử quốc gia còn được quyền xóa tên của những người ứng cử khỏi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Quyền này được tạo ra để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của danh sách chính thức. Hội đồng có nhiệm vụ kiểm tra và xác minh thông tin về các ứng cử viên và trong trường hợp phát hiện có vi phạm hoặc không đáp ứng đủ điều kiện, họ có quyền xóa tên của những người này khỏi danh sách chính thức.

Với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo tính công bằng, minh bạch và đáng tin cậy của quá trình bầu cử. Các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhằm đảm bảo sự tham gia đầy đủ và đúng quy trình của các ứng cử viên, từ đó tạo ra một môi trường bầu cử trung thực và đáng tin cậy, phục vụ cho lợi ích của cử tri và sự phát triển ổn định của đất nước.

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia 

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 17 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Trình danh sách các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia để Quốc hội phê chuẩn. Điều này đảm bảo tính chất đại diện và đa dạng trong Hội đồng bầu cử quốc gia, nơi các thành viên phải được chọn lựa và phê chuẩn một cách công bằng và minh bạch.

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch có trách nhiệm tổ chức và điều phối các cuộc họp để đảm bảo sự hiệu quả và suôn sẻ trong hoạt động của Hội đồng. Ông cũng là người chủ trì các cuộc họp này, đảm bảo việc thảo luận và đưa ra quyết định đúng quy trình và theo quy định của pháp luật.

- Lãnh đạo và điều hành công việc của Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch đảm bảo rằng các hoạt động của Hội đồng được diễn ra một cách chính xác và hiệu quả. Ông có trách nhiệm giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình này.

- Giữ liên hệ với các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch là người chịu trách nhiệm duy trì mối quan hệ tốt đẹp và thông tin liên lạc với các thành viên khác trong Hội đồng. Ông đảm bảo rằng thông tin và hướng dẫn liên quan đến quá trình bầu cử được chuyển đạt một cách đầy đủ và kịp thời.

- Thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khác. Chủ tịch đại diện cho Hội đồng trong các cuộc giao dịch và tương tác với các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến quá trình bầu cử. Ông thể hiện vai trò đại diện của Hội đồng và đảm bảo sự phối hợp và hợp tác hiệu quả với các bên liên quan.

Với vai trò quan trọng của mình, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo tính công bằng, minh bạch và tin cậy của quá trình bầu cử.

Xem thêm >> Trình tự Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia thế nào ?

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!