1. Quy định về cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân?

Căn cứ theo quy định tại Điều 29 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định về cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân và Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân như sau:

- Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân: Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an. Cơ quan này có trách nhiệm giúp Bộ Công an thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo an toàn thông tin và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dữ liệu cá nhân.

- Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân: 

+ Cung cấp thông tin: Cổng thông tin quốc gia có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

+ Tuyên truyền, phổ biến: Đây là kênh truyền thông chính thức để tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đến mọi người dân và các tổ chức. 

+ Cập nhật thông tin: Cổng thông tin liên tục cập nhật tình hình, các sự kiện liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, giúp mọi người nắm bắt kịp thời các thay đổi và biện pháp bảo vệ.

+ Tiếp nhận thông tin: Cổng thông tin có chức năng tiếp nhận thông tin, hồ sơ và dữ liệu liên quan đến các hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân qua không gian mạng.

+ Cung cấp thông tin đánh giá: Đây là nơi cung cấp thông tin về kết quả đánh giá công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

+ Tiếp nhận thông báo vi phạm: Cổng thông tin tiếp nhận các thông báo về vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, giúp xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp. 

+ Cảnh báo nguy cơ: Cổng thông tin có nhiệm vụ cảnh báo và phối hợp cảnh báo về các nguy cơ, hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. 

+ Xử lý vi phạm: Các hành vi vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng.

+ Hoạt động khác: Ngoài các nhiệm vụ trên, cổng thông tin còn thực hiện các hoạt động khác liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Theo các quy định trên, cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an. Cơ quan này có trách nhiệm hỗ trợ Bộ Công an trong việc quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo an toàn thông tin và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dữ liệu cá nhân. Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền, cập nhật tình hình, tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, góp phần đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin.

2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an Việt Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ an ninh mạng và dữ liệu cá nhân trong thời đại công nghệ số. Cục A05 thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ then chốt, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và doanh nghiệp trong môi trường mạng.

Giúp Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân:

- Tham mưu cho Bộ Công an ban hành các chính sách, chiến lược về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân:

- Đề xuất dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư,... về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Cập nhật, bổ sung các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp với thực tiễn.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân:

- Kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của các tổ chức, cá nhân.

- Phát hiện, xử lý các vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho các tổ chức, cá nhân.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ dữ liệu cá nhân:

- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ dữ liệu cá nhân của cá nhân, tổ chức.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân:

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho người dân.

- Nâng cao nhận thức của người dân về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Phổ biến các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân cho người dân.

Ngoài ra, Cục A05 còn thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ khác như:

- Phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

- Phối hợp quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ an ninh mạng và dữ liệu cá nhân trong thời đại công nghệ số. Với những chức năng, nhiệm vụ then chốt được thực hiện hiệu quả, Cục A05 góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và doanh nghiệp trong môi trường mạng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

3. Vai trò của cơ quan chuyên trách trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân

- Đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân:

+ Ban hành và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

+ Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của các tổ chức, cá nhân.

+ Phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Bảo vệ quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân:

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ dữ liệu cá nhân của cá nhân, tổ chức.

+ Hỗ trợ chủ thể dữ liệu cá nhân trong việc thực hiện quyền của mình đối với dữ liệu cá nhân.

+ Nâng cao nhận thức của người dân về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Góp phần thúc đẩy nền tảng số an toàn, minh bạch:

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

+ Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân.

+ Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

4. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân

- Chỉ thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân khi có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân:

+ Xác định rõ mục đích thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân trước khi thu thập.

+ Thông báo cho chủ thể dữ liệu cá nhân về mục đích thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân.

+ Chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cần thiết cho mục đích đã được thông báo.

- Áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn cho dữ liệu cá nhân:

+ Sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi, xóa trái phép.

+ Đào tạo, nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cán bộ, nhân viên.

+ Định kỳ kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Cung cấp thông tin về việc thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân cho chủ thể dữ liệu cá nhân:

+ Cung cấp thông tin về danh tính và liên hệ của tổ chức thu thập dữ liệu cá nhân.

+ Cung cấp thông tin về mục đích thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân.

+ Cung cấp thông tin về thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân.

+ Cung cấp thông tin về quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân.

- Không cung cấp, tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba trái phép:

+ Chỉ cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân.

+ Áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.

+ Chịu trách nhiệm về việc cung cấp, tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.

Xem thêm: 11 quyền của chủ thể dữ liệu trong bảo vệ dữ liệu cá nhân

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Cơ quan chuyên trách nào sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn!