1. Thành viên hợp tác xã là doanh nghiệp thì có phải là đối tượng cho vay của Quỹ hợp tác xã hay không?

Theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 45/2021/NĐ-CP, thành viên hợp tác xã có phải là đối tượng cho vay của Quỹ hợp tác xã. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về việc này, chúng ta cần xem xét các điều khoản cụ thể trong quy định trên.

- Đối tượng cho vay:

+ Quỹ hợp tác xã có thể cho vay cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã. Trừ trường hợp thành viên đó là một doanh nghiệp.

+ Việc quy định đối tượng được ưu tiên cho vay từ Quỹ hợp tác xã được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Các quyết định này dựa trên chiến lược phát triển của Quỹ.

- Phạm vi cho vay:

+ Quỹ hợp tác xã trung ương có thể cho vay đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 trong toàn quốc, tức là trên phạm vi cả nước.

+ Quỹ hợp tác xã địa phương có thể cho vay đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 trong phạm vi của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương mà Quỹ hợp tác xã đó được thành lập.

Theo quy định của Nghị định 45/2021/NĐ-CP, thành viên hợp tác xã không được xem là đối tượng cho vay của Quỹ hợp tác xã. Điều này có nghĩa là Quỹ hợp tác xã không cung cấp dịch vụ cho vay cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức thành viên hợp tác xã.

Quy định này được thể hiện trong Điều 20 của Nghị định, trong đó nêu rõ rằng đối tượng cho vay của Quỹ hợp tác xã bao gồm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã, trừ trường hợp thành viên đó là một doanh nghiệp. Điều này nhằm tạo ra sự tập trung và ưu tiên cho các tổ chức và cá nhân thuộc hình thức hợp tác xã, nhằm hỗ trợ và phát triển hình thức này trong cộng đồng kinh tế.

Điều này không có nghĩa là thành viên hợp tác xã không thể tìm kiếm nguồn vốn từ các nguồn khác như ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác. Quỹ hợp tác xã chỉ không đóng vai trò cho vay đối với thành viên hợp tác xã là doanh nghiệp, nhưng không cản trở thành viên này tiếp cận các nguồn vốn khác phù hợp với nhu cầu của mình.

Việc không cho vay cho thành viên hợp tác xã là doanh nghiệp cũng giúp Quỹ hợp tác xã tập trung nguồn lực và hỗ trợ cho các tổ chức và cá nhân có mục tiêu phát triển hình thức hợp tác xã và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội.

Tổng kết lại, theo quy định của pháp luật, thành viên hợp tác xã là doanh nghiệp không được xem là đối tượng cho vay của Quỹ hợp tác xã. Điều này nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của hình thức hợp tác xã và đồng thời tập trung nguồn lực hỗ trợ cho các tổ chức và cá nhân thuộc loại hình này.

 

2. Quỹ hợp tác xã quy định như thế nào về đối tượng khách hàng vay vốn là cá nhân?

Theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 45/2021/NĐ-CP, Quỹ hợp tác xã chỉ cho vay cá nhân theo các điều kiện sau đây:

- Đối tượng khách hàng vay vốn thuộc vào nhóm được quy định tại khoản 1 của Điều 20 trong Nghị định này. Điều này áp dụng cho các cá nhân thuộc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, và thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã.

- Khách hàng cá nhân phải là pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Khách hàng phải có dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh mà Quỹ hợp tác xã thẩm định và đánh giá là khả thi và có khả năng hoàn trả nợ vay. Quỹ sẽ xem xét tính khả thi của dự án, phương án và khả năng trả nợ của khách hàng trước khi cung cấp vốn.

- Khách hàng cũng phải tuân thủ các quy định về bảo đảm tiền vay, như được quy định tại Điều 26 của Nghị định này. Điều này đảm bảo rằng khách hàng có các biện pháp bảo đảm tài sản, tiền gửi hoặc các tài sản khác để đảm bảo trả nợ đúng hẹn.

- Khách hàng cần có vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh với tỷ lệ tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư của dự án hoặc phương án.

- Trước khi nhận khoản vay lần đầu tiên từ Quỹ hợp tác xã sau khi ký kết hợp đồng tín dụng, khách hàng không được có nợ xấu đối với bất kỳ tổ chức tín dụng nào. Điều này đảm bảo tính đáng tin cậy và khả năng trả nợ của khách hàng.

Theo quy định của pháp luật về điều kiện cho vay của Quỹ hợp tác xã, khách hàng cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau đây để có thể vay vốn:

+ Độ tuổi: Khách hàng cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên để có thể đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng khách hàng có đủ khả năng pháp lý để tham gia vào các giao dịch tài chính và trách nhiệm pháp lý liên quan.

+ Năng lực hành vi dân sự: Khách hàng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng khách hàng có khả năng tự chủ và đảm bảo trách nhiệm pháp lý trong việc sử dụng và trả nợ vốn vay.

Quy định này nhằm bảo vệ cả hai bên trong quá trình cho vay. Với việc đòi hỏi khách hàng đủ tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, Quỹ hợp tác xã đảm bảo rằng khách hàng có khả năng hiểu và thực hiện các điều khoản và điều kiện của hợp đồng vay một cách hợp pháp và có trách nhiệm trả nợ.

Bên cạnh đó, quy định về độ tuổi và năng lực hành vi dân sự cũng giúp bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Điều này đảm bảo rằng khách hàng trưởng thành và có đủ khả năng để đưa ra quyết định tài chính đúng đắn và tự chịu trách nhiệm về việc trả nợ.

Tóm lại, theo quy định của pháp luật, khách hàng cá nhân cần đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để có thể vay vốn từ Quỹ hợp tác xã. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và trách nhiệm của khách hàng trong quá trình vay và trả nợ vốn.

 

3. Cơ sở xác định thời hạn cho vay của Quỹ hợp tác xã đối với khách hàng

Theo quy định tại Điều 24 của Nghị định 45/2021/NĐ-CP, thời hạn cho vay của Quỹ hợp tác xã đối với khách hàng được xác định dựa trên các nguyên tắc và quy định sau đây:

- Thời hạn cho vay của Quỹ hợp tác xã đối với khách hàng được xác định trên cơ sở khả năng thu hồi vốn, phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư và khả năng trả nợ của khách hàng.

- Thời hạn cho vay cụ thể đối với từng dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng do Quỹ hợp tác xã xem xét, quyết định.

Theo quy định của pháp luật, thời hạn vay của Quỹ hợp tác xã đối với khách hàng được xác định dựa trên các yếu tố quan trọng như khả năng thu hồi vốn, sự phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư và khả năng trả nợ của khách hàng.

+ Khả năng thu hồi vốn: Thời hạn vay sẽ được định rõ dựa trên khả năng của Quỹ hợp tác xã trong việc thu hồi vốn từ khách hàng. Quỹ sẽ xem xét các yếu tố như lợi suất, tiến độ trả nợ, khả năng sinh lời từ dự án hoặc phương án kinh doanh của khách hàng để đưa ra quyết định về thời gian vay phù hợp.

+ Sự phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh: Thời hạn vay cũng cần phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của khách hàng. Quỹ hợp tác xã sẽ xem xét các yếu tố như thời gian vòng quay vốn, thời gian thu hồi đầu tư để đưa ra quyết định về thời hạn vay hiệu quả nhất.

+ Phương án đầu tư và khả năng trả nợ của khách hàng: Quỹ hợp tác xã sẽ xem xét từng dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng để định rõ thời hạn vay cụ thể. Các yếu tố như tiềm năng sinh lời, khả năng tăng trưởng, dòng tiền và nguồn lực của khách hàng sẽ được đánh giá để xác định thời hạn vay phù hợp.

Qua đó, Quỹ hợp tác xã sẽ xem xét và quyết định thời hạn vay dựa trên khả năng thu hồi vốn, sự phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và phương án đầu tư của khách hàng. Điều này đảm bảo rằng thời gian vay sẽ được điều chỉnh linh hoạt và phù hợp với tình hình tài chính và kinh doanh cụ thể của từng khách hàng.

Xem thêm >> Thời hạn cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo là bao lâu?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật