Công nhận DE JURE là một trong những hình thức truyền thống của công nhận quốc tế chính thức đối với quốc gia hoặc Chính phủ mới được thành lập, là sự công nhân quốc tế chính thức ở mức độ đầy đủ nhất và trong một phạm vi toàn diện.

Công nhận De Jure thường được vận dụng trong thực tiễn khi quốc gia công nhận không băn khoăn về tính hợp pháp của sự ra đời của quốc gia hoặc Chính phủ được công nhận khi quốc gia công nhận buộc phải thoả hiệp để có quan hệ ngoại giao bình thường và hợp tác trong một phạm vi toàn diện nhất.V. 1. Lênin toàn tập, tập 44, NXB. Tiến bộ, 1978, tr: 4.đối với đối tượng được công nhận do tương quan lực lượng chính trị quốc tế hoặc những hoàn cảnh lịch sử, kinh tế cụ thể.

Công nhận De Jure thường được coi là sự công nhận cuối cùng, kết thúc trọn vẹn, là cơ sở quan trọng để các bên thiết lập quan hệ ngoại giao bình thường trên cơ sở các điều ước quốc tế song phương, giải quyết mọi vấn đề giữa hai bên. Sự khác nhau cơ bản giữa hình thức công nhận De dure và công nhận De Factor chủ yếu về mặt chính trị. Động cơ chính trị ở đây của bên công nhận De Factor thể hiện ở thái độ thận trọng hoặc miễn cưỡng của quốc gia công nhận mới đối với đối tượng mới được thành lập trong nhiều vấn đề liên quan đến tình hình, bối cảnh trong nước cũng như quốc tế. Đối với trường hợp công nhận De dure, rõ ràng các bên muốn thiết lập quan hệ ngoại giao bình thường, toàn diện với tất cả những kết quả pháp lí đầy đủ nhất của nó. Trong thực tiễn quan hệ quốc tế, sự công nhận De Jure là cơ sở pháp lí quan trọng để các bên giải quyết triệt để vấn đề kế thừa của các bên liên quan.