Công quyền là thuật ngữ biểu thị khái niệm chung, bao gồm cả quyền lực nhà nước và quyền lực xã hội.

Trong những ngữ cảnh nhất định, công quyền được hiểu đồng nghĩa với quyền lực nhà nước. Các cơ quan công quyền, trong ngữ cảnh nói về nhà nước, được hiểu là các cơ quan quyền lực nhà nước (>> Xem them: Quyền lực nhà nước).