1. Luật định về việc công bố điều lệ công ty chứng khoán

Căn cứ vào Điều 5 của Thông tư 121/2020/TT-BTC, có quy định về việc xây dựng Điều lệ công ty chứng khoán, công ty chứng khoán phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Điều lệ công ty chứng khoán không được vi phạm quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp. Điều lệ này phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán.

- Công ty chứng khoán, là một công ty đại chúng, khi xây dựng Điều lệ công ty, phải tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Thông tư này. Công ty chứng khoán cần tham khảo Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng, theo quy định của pháp luật về quản trị công ty, khi xây dựng Điều lệ công ty.

- Trong trường hợp công ty chứng khoán không là công ty đại chúng, mà là một công ty cổ phần chưa đại chúng, Điều lệ công ty phải tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoánLuật Doanh nghiệp.

- Khi xây dựng Điều lệ công ty, công ty chứng khoán phải tham khảo Khoản 2 và 3 của Điều này. Ngoài ra, công ty cần quy định cụ thể các nội dung sau đây trong Điều lệ công ty:

+ Mạng lưới hoạt động của công ty chứng khoán;

+ Phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán;

+ Nguyên tắc hoạt động của công ty chứng khoán;

+ Thông tin về Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty;

+ Quản trị công ty, bao gồm Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và tiêu chuẩn thành viên của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên;

+ Ban Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc) và tiêu chuẩn thành viên của Ban Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc); Ban kiểm soát nội bộ và tiêu chuẩn thành viên của Ban kiểm soát nội bộ;

+ Ủy ban kiểm toán và tiêu chuẩn thành viên của Ủy ban kiểm toán;

+ Biện pháp ngăn ngừa xung đột lợi ích;

+ Quy định về tổ chức lại công ty chứng khoán, bao gồm việc chia cổ phần, tách cổ phần, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình công ty chứng khoán.

- Công ty chứng khoán phải đăng tải toàn bộ Điều lệ công ty trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty chứng khoán, để công khai và minh bạch cho cổ đông và các bên liên quan. Điều này giúp tạo điều kiện cho mọi người có thể tiếp cận và nắm bắt được quyền và nghĩa vụ của công ty chứng khoán.

Theo quy định khi thành lập một công ty chứng khoán, công ty của bạn có trách nhiệm đăng tải toàn bộ nội dung của Điều lệ công ty trên trang thông tin điện tử chính thức của mình. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công khai trong hoạt động của công ty chứng khoán.

Việc đăng tải Điều lệ công ty trên trang thông tin điện tử chính thức đồng nghĩa với việc công ty chứng khoán chia sẻ và công khai các quyền và nghĩa vụ của mình đến cổ đông và các bên liên quan khác. Điều này giúp mọi người có thể tiếp cận và nắm bắt được thông tin về công ty chứng khoán một cách dễ dàng và thuận tiện. Trang thông tin điện tử chính thức của công ty chứng khoán là một kênh truyền thông quan trọng để công bố thông tin đến đông đảo cổ đông và các bên liên quan khác. Điều lệ công ty là một tài liệu quan trọng, chứa đựng các quy định và quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan. Bằng cách đăng tải Điều lệ công ty, công ty chứng khoán đảm bảo sự minh bạch và tránh những hiểu lầm hoặc tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của mình.

Việc công khai Điều lệ công ty cũng giúp tạo niềm tin và tạo lòng tin tưởng từ phía cổ đông và nhà đầu tư. Người ta có thể dễ dàng tra cứu và xem xét các điều khoản và quy định liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. Điều này góp phần tạo ra một môi trường lành mạnh và minh bạch trong ngành chứng khoán, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và tăng cường sự tin tưởng của thị trường vốn. Bên cạnh việc đăng tải Điều lệ công ty, công ty chứng khoán cũng nên cập nhật và công bố các thông tin liên quan khác như báo cáo tài chính, thông tin về cổ phiếu và các thông báo quan trọng khác. Việc này giúp cổ đông và các bên liên quan có được cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động và hiệu suất của công ty chứng khoán, từ đó đưa ra quyết định và đánh giá một cách chính xác và đáng tin cậy.

Tóm lại, việc đăng tải toàn bộ Điều lệ công ty trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty chứng khoán là một yêu cầu cần thiết và quan trọng, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai và tin cậy trong hoạt động của công ty. Điều này mang lại lợi ích cho cổ đông, nhà đầu tư và thị trường vốn nói chung, đồng thời góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển bền vững cho ngành chứng khoán.

 

2. Nội dung chính trong điều lệ công ty chứng khoán cần công bố

Điều lệ công ty chứng khoán là một văn bản quan trọng và cần được công bố để công khai các nội dung chính liên quan đến hoạt động của công ty. Điều lệ bao gồm các thông tin sau:

- Thông tin cơ bản về công ty: Điều lệ công ty chứng khoán cần ghi rõ tên chính thức của công ty, địa chỉ trụ sở chính và thông tin về các chi nhánh (nếu có) của công ty.

- Mục đích và phạm vi hoạt động: Điều lệ phải xác định rõ mục đích thành lập công ty chứng khoán và phạm vi hoạt động mà công ty có quyền thực hiện. Điều này giúp xác định và giới hạn lĩnh vực kinh doanh của công ty.

- Vốn điều lệ: Điều lệ cần ghi nhận số vốn điều lệ của công ty chứng khoán, tức là số tiền mà các cổ đông đã cam kết góp vào công ty để thực hiện hoạt động kinh doanh. Thông tin về cổ đông sáng lập và cổ đông góp vốn cũng cần được đề cập.

- Cơ cấu tổ chức: Điều lệ công ty chứng khoán phải mô tả cơ cấu tổ chức của công ty, bao gồm các cơ quan quản lý như Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, và Ủy ban kiểm toán. Nó cũng cần quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của mỗi cơ quan này.

- Nguyên tắc hoạt động: Điều lệ phải ghi rõ các nguyên tắc và quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, bao gồm quy định về quản lý rủi ro, quản lý tài sản, quy trình giao dịch, và các nguyên tắc khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

- Quy chế hoạt động nghiệp vụ: Điều lệ cần quy định các quy chế và quy trình cụ thể liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán, bao gồm quy định về môi giới chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư, và các dịch vụ khác mà công ty cung cấp.

- Quy định về giải thể và phá sản: Điều lệ cần nêu rõ quy định về các trường hợp giải thể và phá sản của công ty chứng khoán, bao gồm quy trình và các thủ tục pháp lý liên quan.

Việc công bố toàn bộ nội dung trong điều lệ công ty chứng khoán giúp tạo ra sự minh bạch và tin cậy trong hoạt động của công ty. Cổ đông và các bên liên quan có thể nắm bắt và hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình đối với công ty chứng khoán. Điều này cũng cung cấp một cơ sở thông tin cho các nhà đầu tư và các bên liên quan khác để đánh giá và đưa ra quyết định thông minh.

 

3. Lợi ích của việc công bố điều lệ công ty chứng khoán

Việc công bố điều lệ công ty chứng khoán mang lại nhiều lợi ích quan trọng không chỉ đối với nhà đầu tư mà còn đối với chính công ty chứng khoán. Dưới đây là một số lợi ích cụ thể:

Đối với nhà đầu tư:

- Hiểu rõ hơn về hoạt động công ty chứng khoán: Việc công bố điều lệ giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu hơn về mục đích thành lập và phạm vi hoạt động của công ty chứng khoán. Điều này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cách công ty hoạt động và quản lý tài sản của mình.

- Tạo niềm tin cho nhà đầu tư: Việc công bố điều lệ giúp tạo niềm tin cho nhà đầu tư khi họ giao dịch chứng khoán thông qua công ty chứng khoán đó. Nhà đầu tư có thể kiểm tra xem công ty có tuân thủ các quy định và quy trình đúng mực hay không, từ đó đánh giá mức độ tin cậy và an toàn khi giao dịch với công ty đó.

- Bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư: Điều lệ công ty chứng khoán chứa đựng các quy định và quyền lợi của các bên liên quan, bao gồm cả nhà đầu tư. Việc công bố điều lệ giúp nhà đầu tư biết rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó bảo vệ quyền lợi khi có tranh chấp với công ty chứng khoán.

Đối với công ty chứng khoán:

- Minh bạch trong hoạt động: Công bố điều lệ công ty chứng khoán là một biện pháp minh bạch, cho phép công ty chứng khoán công khai các quy định và quy trình mà nó tuân thủ. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và đảm bảo tính chính xác trong hoạt động của công ty.

- Nâng cao uy tín trên thị trường: Việc công bố điều lệ giúp nâng cao uy tín và độ tin cậy của công ty chứng khoán trên thị trường. Nhà đầu tư và các bên liên quan khác có thể đánh giá công ty dựa trên các quy định và quy trình được công bố, từ đó tăng sự tin tưởng và tạo điểm cộng cho công ty trên thị trường chứng khoán.

- Thu hút khách hàng tiềm năng: Việc công bố điều lệ giúp công ty chứng khoán thu hút khách hàng tiềm năng. Các nhà đầu tư và các bên liên quan khác thường tìm hiểu về công ty trước khi quyết định hợp tác hoặc giao dịch với nó. Việc công bố điều lệ giúp tạo ra một cơ sở thông tin rõ ràng và đáng tin cậy để khách hàng tiềm năng đánh giá và lựa chọn công ty chứng khoán phù hợp.

Tổng kết lại, việc công bố điều lệ công ty chứng khoán mang lại lợi ích quan trọng cho cả nhà đầu tư và công ty chứng khoán. Nó giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động và mục đích của công ty chứng khoán, tạo niềm tin và bảo vệ quyền lợi của họ. Đồng thời, công bố điều lệ cũng thể hiện sự minh bạch và nâng cao uy tín của công ty trên thị trường chứng khoán, thu hút khách hàng tiềm năng. Việc này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường giao dịch chứng khoán minh bạch và đáng tin cậy, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường tài chính.

Bài viết liên quan: Quy định thời gian giao dịch chứng khoán trên sàn tại Việt Nam?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Công ty chứng khoán có bắt buộc phải công bố điều lệ công ty không? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách!