BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9832/BGDĐT- GDTH
V/v Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2006

Kính gửi: CácÔng (Bà) Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trìnhgiáo dục phổ thông,để giúp giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp thựchiện tốt kế hoạch dạy học Tiểu học, Bộ ban hành Hướng dẫn thực hiện dạy học1buổi/ngày cho các môn học lớp 5 và điều chỉnh các môn họclớp 1, lớp 2, lớp 3,lớp 4 áp dụng từ năm học 2006 – 2007 như sau:

1. Hướng dẫn thực hiện chương trình là cơ sở xâydựng kế hoạch dạy học trong một năm học nhằm thực hiện được mục tiêu giáo dục.Khi triển khai chương trình và sách giáo khoa, không bắt buộc giáo viên thựchiện chương trình một cách máy móc, hình thức ( như dạy đúng tuần, đúng tiết,đúng thời lượng của mỗi tiết học ), quan trọng là phân phối chương trình hợp lýphù hợp với đối tượng học sinh sao cho cuối năm học tất cả học sinh trong mỗilớp đạt được yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng được qui định tại chương trìnhGiáo dục phổ thông được banh hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT .

2. Sở giáo dục và Đào tạo căn cứ vào hướng dẫnnày, chỉ đạo các trường, giáo viên vận dụng để có kế hoạch cụ thể đảm bảo việchọc vừa sức học sinh theo tinh thần công văn số 896/BGDĐT-GDTH ngày 13/2/2006của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chưởng chuyên môn cùng giáo viên đề xuất vớiHiệu trưởng quyết định thời lượng dạy học từng bài học, môn học trong tuần chophù hợp với đặc điểm đối tượng học sinh và hoàn cảnh địa phương nhằm đảm bảochuẩn kiến thức, kĩ năng đã qui định.

3. Đối với học sinh khuyết tật, học sinh vùngđặc biệt khó khăn và học sinh đặc biệt khó khăn trong học tập, giáo viên căn cứvào hướng dẫn này thực hiên phân phối chương trình đam bảo đủ kiến thức, kĩnăng tối thiểu ở mỗi tiết học để học sinh học tập chắc chắn và có tiến bộ thựcsự.

4. Công văn này được phổ biến tới các trườngtiểu học và từng giáo viên./.

Nơi nhận
- Bộ trưởng (để b/c );
- Các thứ trưởng; ( Đã kí )
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ GDTH

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huỳnh Mai