1. Quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh

Vào ngày 27/12/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) của Việt Nam đã ban hành Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực ngày 12/2/2024), quy định về việc đánh giá và công nhận "Cộng đồng học tập" ở cấp xã, huyện, và tỉnh. Thông tư này chi tiết các quy định liên quan đến thẩm quyền, mức độ, tiêu chí, điều kiện, và quy trình để đánh giá và công nhận "Cộng đồng học tập" ở các cấp xã, huyện, và tỉnh, cũng như trách nhiệm của các cơ quan và tổ chức liên quan. Quy định này áp dụng cho các xã, phường, và thị trấn (được gọi chung là xã), các huyện, quận, thị xã, và thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là huyện), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh), cũng như các tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Mục đích của việc đánh giá và công nhận "Cộng đồng học tập" bao gồm:

Tạo ra cơ hội học tập công bằng và điều kiện thuận lợi để mọi người trong xã hội có thể tham gia học tập, khuyến khích phong trào học tập thường xuyên và suốt đời, góp phần xây dựng một xã hội học tập.

Hỗ trợ Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tự đánh giá tình trạng xây dựng cộng đồng học tập, xây dựng và thực hiện kế hoạch xây dựng cộng đồng học tập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đánh giá và công nhận "Cộng đồng học tập" ở cấp xã, huyện, và tỉnh.

- Nguyên tắc đánh giá và công nhận "Cộng đồng học tập" phải đảm bảo:

Công khai, dân chủ, minh bạch, và tuân thủ đúng tiêu chí, điều kiện, quy trình, và thẩm quyền được quy định trong Thông tư này.

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, và cá nhân có liên quan.

- Tiêu chí đánh giá và công nhận "Cộng đồng học tập" ở cấp xã mức độ 1 bao gồm 5 tiêu chí sau:

Sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền cấp xã.

Sự huy động nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi để thực hiện xây dựng cộng đồng học tập tại địa phương.

Hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và thư viện công cộng ở cấp xã, trung tâm văn hóa, thể thao ở cấp xã.

Kết quả về việc phổ cập giáo dục và giảm mù chữ.

Tác động của việc xây dựng "Cộng đồng học tập" ở cấp xã.

Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 12/02/2024 và sẽ bãi bỏ Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT. Trong trường hợp có các văn bản được đề cập trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác, thì việc thực hiện sẽ tuân theo các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

 

2. Thẩm quyền đánh giá, công nhận, mức độ và thời hạn công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh

 Thẩm quyền đánh giá, công nhận, mức độ và thời hạn công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã

Thẩm quyền đánh giá, công nhận, mức độ và thời hạn công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã có quan trọng lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng học tập tại cấp xã. Để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đáng tin cậy trong quá trình công nhận, các quy định sau được áp dụng:

- Quyết định công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã được thực hiện bởi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, người có thẩm quyền cao nhất trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương. Quyết định này chứng tỏ rằng xã đã đạt đủ tiêu chí và tiêu chuẩn để được công nhận là "Cộng đồng học tập" cấp xã.

- Cấp xã được công nhận "Cộng đồng học tập" theo hai mức độ khác nhau. Mức độ 1 được xem như là mức Khá, và mức độ 2 được xem như là mức Tốt. Mỗi mức độ này đại diện cho sự phát triển và nâng cao chất lượng của hoạt động học tập trong cộng đồng.

- Để đạt được mức độ 1, xã cần thực hiện các hoạt động học tập liên tục và có hiệu quả trong ít nhất 1 năm (12 tháng) kể từ ngày công nhận. Sau thời gian này, xã có thể đề nghị đánh giá và công nhận nâng mức độ lên mức 2. Quá trình này nhằm đảm bảo rằng xã đã duy trì và phát triển hoạt động học tập một cách ổn định và bền vững.

- Kết quả công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã được bảo lưu trong thời hạn 3 năm (36 tháng) tính từ năm công nhận. Trong thời gian này, xã sẽ tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng học tập, đồng thời chuẩn bị cho quá trình đánh giá lại vào cuối thời hạn để duy trì hoặc nâng cao mức độ công nhận.

Thẩm quyền đánh giá, công nhận, mức độ và thời hạn công nhận "Cộng đồng học tập" cấp huyện

- Quyết định công nhận huyện đạt "Cộng đồng học tập" cấp huyện được thực hiện bởi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Công nhận "Cộng đồng học tập" cấp huyện được chia thành hai mức độ: mức độ 1 và mức độ 2.

- Huyện có thể được công nhận mức độ 1 sau ít nhất 1 năm (tức 12 tháng) kể từ ngày ra quyết định công nhận. Sau khi nhận được công nhận mức độ 1, huyện có thể đề nghị được đánh giá lại để được công nhận và nâng cấp lên mức độ 2.

- Kết quả công nhận "Cộng đồng học tập" của huyện được bảo lưu trong thời hạn 3 năm (tức 36 tháng) tính từ năm được công nhận. Trong thời gian này, huyện sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động học tập cộng đồng để đảm bảo tiêu chuẩn và yêu cầu của mức độ đã được công nhận.

Thẩm quyền đánh giá, công nhận, mức độ và thời hạn công nhận “Cộng đồng học tập” cấp tỉnh

Thẩm quyền đánh giá, công nhận, mức độ và thời hạn công nhận "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh được quy định như sau:

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định về việc công nhận tỉnh được đạt tiêu chuẩn "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh. Quyết định này được coi là một sự công nhận đáng giá cho sự nỗ lực và thành tựu của tỉnh đó trong lĩnh vực giáo dục và học tập.

- Công nhận "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh được chia thành hai mức độ: mức độ 1 và mức độ 2. Điều này cho phép phân loại và nhận biết sự phát triển và nâng cao chất lượng của "Cộng đồng học tập" ở từng tỉnh.

- Để đạt được mức độ 1, tỉnh cần duy trì đủ điều kiện và tiêu chuẩn trong ít nhất một năm (tức 12 tháng) kể từ ngày quyết định công nhận "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh ban hành. Sau thời gian này, tỉnh có thể đề nghị được đánh giá và công nhận nâng mức độ lên mức độ 2. Qua quá trình này, tỉnh được khuyến khích và hỗ trợ để liên tục cải thiện chất lượng học tập và giáo dục trong cộng đồng.

- Khi một tỉnh được công nhận "Cộng đồng học tập", kết quả công nhận này sẽ được bảo lưu trong thời hạn 3 năm (tức là 36 tháng) kể từ năm được công nhận. Trong khoảng thời gian này, tỉnh sẽ tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng học tập và giáo dục, và sau khi thời hạn này hết hiệu lực, tỉnh có thể xin được đánh giá và công nhận lại mức độ của "Cộng đồng học tập" cấp tỉnh.

 

3. Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện Đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" 

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý và phát triển hệ thống giáo dục được định rõ và cụ thể trong Thông tư này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đứng đầu trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát các hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện Thông tư này.

+ Trước tiên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Thông tư này. Điều này đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong việc triển khai các chính sách và quy định về giáo dục.

+ Thứ hai, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đảm nhận trách nhiệm chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh. Điều này nhằm tạo ra môi trường học tập thuận lợi và đồng bộ, đáp ứng nhu cầu giáo dục của cộng đồng địa phương.

+ Thứ ba, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra, đánh giá và công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh. Điều này đảm bảo sự công bằng và đồng đều trong việc đánh giá và công nhận thành tích của các cộng đồng học tập tại các cấp địa phương.

- Bên cạnh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chịu trách nhiệm quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan đến giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo phải tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này tại địa phương. Ngoài ra, Sở còn chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học cấp tỉnh và các sở, ban, ngành, cũng như các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh để tổ chức đánh giá và công nhận "Cộng đồng học tập" cấp huyện trên địa bàn. Cuối cùng, Sở cũng cần báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện Thông tư này vào cuối năm học.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện là xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện. Điều này đảm bảo rằng mỗi cấp địa phương đều có môi trường học tập tốt và thúc đẩy sự phát triển giáo dục. Đồng thời, họ cũng có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện. Điều này bao gồm việc đảm bảo các hoạt động liên quan đến giáo dục được triển khai một cách hiệu quả và đồng bộ.

Xem thêm >>> Ủy ban nhân dân cấp xã được giao quản lý những loại đất nào?

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến nội dung của bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp một cách chi tiết và đầy đủ. Để được tư vấn và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, chúng tôi khuyến nghị quý khách liên hệ trực tiếp đến hotline của chúng tôi qua số điện thoại 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn.