Danh mục chứng khoán đầu tư (INVESTMENT PORTFOLIO) là danh mục chứng khoán đầu tư, trong đó người ta sở hữu các chứng khoán mà tiền đầu tư vào chúng được coi tương đối an toàn và mang lại lợi nhuận hợp lý.

A securities portfolio in which is held securities whose principal is considered relatively safe and which provides a fair return.