1. Thành phần tài liệu khảo nghiệm DUS?

Tài liệu khảo nghiệm DUS (Distinctness, Uniformity, and Stability) là một phần quan trọng của quá trình bảo hộ giống cây trồng, đặc biệt theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 79/2023/NĐ-CP. Mục tiêu chính của khảo nghiệm DUS là đánh giá sự khác biệt, đồng nhất và ổn định của giống cây trồng, nhằm đảm bảo rằng giống cây đó đáp ứng các tiêu chí cụ thể để được bảo hộ. Tài liệu khảo nghiệm DUS theo quy định của Nghị định số 79/2023/NĐ-CP được mô tả chi tiết tại Điều 3, Khoản 6. Trong đó, một số khái niệm quan trọng đã được xác định rõ:

- Người đăng ký: Là tổ chức hoặc cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng, theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, đã được sửa đổi và bổ sung.

- Chủ sở hữu Bằng bảo hộ giống cây trồng: Là tổ chức hoặc cá nhân được cấp Bằng bảo hộ, chứng nhận quyền đối với giống cây trồng.

- Tác giả giống cây trồng: Là tổ chức hoặc cá nhân trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng mới. Trong trường hợp có hai tổ chức, cá nhân trở lên cùng đóng góp vào quá trình này, họ được coi là đồng tác giả.

- Phát hiện và phát triển giống cây trồng mới: Là hoạt động chọn lọc để tìm ra biến dị tự nhiên trong quần thể hoặc nguồn gen mới có sẵn tự nhiên, sau đó đánh giá và phát triển chúng.

- Khảo nghiệm kỹ thuật (Khảo nghiệm DUS): Là quá trình đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng.

- Tài liệu khảo nghiệm DUS: Bao gồm Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Tài liệu hướng dẫn về khảo nghiệm DUS được công bố bởi UPOV hoặc nước thành viên UPOV hoặc các nước hợp tác với Việt Nam về bảo hộ giống cây trồng, hoặc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Tài liệu khảo nghiệm DUS được mô tả chi tiết bao gồm:

+ Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN): Là một bộ tiêu chuẩn đặc biệt áp dụng cho quá trình đánh giá giống cây trồng trong ngữ cảnh Việt Nam.

+ Tài liệu hướng dẫn từ UPOV hoặc nước thành viên UPOV hoặc các nước hợp tác với Việt Nam: Bao gồm các hướng dẫn chung và quốc gia về việc thực hiện khảo nghiệm DUS. Điều này nhằm đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong quá trình đánh giá giống cây trồng.

+ Tài liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cung cấp hướng dẫn và quy định cụ thể của Việt Nam đối với quá trình khảo nghiệm DUS.

Quá trình này không chỉ đảm bảo quyền lợi của người đăng ký và chủ sở hữu giống cây trồng mà còn giúp bảo vệ sự đa dạng gen và chất lượng của giống cây trồng, góp phần nâng cao hiệu suất và chất lượng nông nghiệp nói chung.

 

2. Đào tạo về quyền với giống cây trồng có bao gồm tài liệu khảo nghiệm DUS?

Đào tạo về pháp luật liên quan đến quyền của giống cây trồng không chỉ giới hạn ở việc truyền đạt kiến thức về quy định pháp luật Việt Nam mà còn mở rộng sang các điều ước quốc tế và các văn bản hướng dẫn, thoả thuận hợp tác mà Việt Nam tham gia là thành viên. Điều này nhấn mạnh sự đa chiều và tính toàn cầu của nội dung đào tạo, giúp nâng cao cảnh nhận và hiểu biết của người học về pháp luật liên quan đến giống cây trồng.

- Trước hết, nội dung đào tạo bao gồm pháp luật về quyền đối với giống cây trồng tại Việt Nam, trong đó có các quy định của pháp luật nội địa và các hệ thống quy định của Điều ước quốc tế. Việc này giúp học viên hiểu rõ và áp dụng pháp luật trong bối cảnh quốc gia và quốc tế, đặt ra một cơ sở lý luận vững chắc để xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến giống cây trồng.

- Hơn nữa, đào tạo cũng đưa vào chương trình học các văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về giống cây trồng. Việc này giúp học viên hiểu rõ cơ cấu và quy trình quản lý của nhà nước đối với giống cây trồng, từ đó có thể áp dụng kiến thức này vào thực tế công việc một cách hiệu quả.

- Chưa hết, trong quá trình đào tạo, học viên sẽ tiếp xúc với thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng, cũng như các hoạt động tra cứu, khai thác thông tin bảo hộ giống cây trồng. Điều này giúp họ nắm bắt được cách thức thực hiện các quy trình pháp lý liên quan đến quyền đối với giống cây trồng, từ việc đăng ký quyền đến việc bảo vệ quyền này.

- Ngoài ra, đào tạo còn tập trung vào việc giảng dạy về khảo nghiệm DUS, với tài liệu khảo nghiệm DUS và quy trình thực hiện khảo nghiệm DUS. Việc này không chỉ giúp học viên hiểu rõ về quy định về khảo nghiệm DUS mà còn đào tạo cho họ kỹ năng thực hiện quy trình này một cách chính xác và chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự toàn cầu hóa, việc đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng không chỉ là một nhiệm vụ quốc gia mà còn là một nhiệm vụ toàn cầu. Việc nắm vững kiến thức về pháp luật liên quan đến giống cây trồng không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người nông dân mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp và cả nền kinh tế quốc gia. Do đó, việc đầu tư vào đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng là cực kỳ quan trọng và mang lại nhiều lợi ích cho cả cộng đồng và quốc gia.

 

3. Cơ quan có trách nhiệm kiểm tra các hoạt động đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng?

Nghị định 79/2023/NĐ-CP đã đặt ra một hệ thống quy định rõ ràng về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra các hoạt động đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng tại Việt Nam. Điều 34 của Nghị định này tập trung chủ yếu vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác giữa Bộ này và các bộ, ngành liên quan khác để đảm bảo hiệu quả trong việc quản lý và bảo hộ quyền đối với giống cây trồng trên phạm vi cả nước.

- Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức và thực hiện quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng. Cụ thể, Bộ này có nhiều nhiệm vụ quan trọng như tổ chức cấp, cấp lại, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng; xây dựng, ban hành Tài liệu hướng dẫn hoặc Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (khảo nghiệm DUS) đối với các loài cây trồng mới. Đồng thời, Bộ này còn phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng để nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật của cộng đồng liên quan.

- Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ quan trọng trong việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính liên quan đến bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. Điều này nhằm đảm bảo rằng các tổ chức và cá nhân thực hiện đúng quy định, từ đó duy trì sự công bằng và minh bạch trong các hoạt động liên quan đến giống cây trồng. Bộ cũng có trách nhiệm hợp tác quốc tế về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, đặc biệt trong việc quản lý hoạt động đại diện quyền đối với giống cây trồng.

- Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý thông tin và thống kê về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, nhằm tạo ra cơ sở dữ liệu đầy đủ và chính xác. Điều này không chỉ giúp cập nhật thông tin về giống cây trồng mà còn làm nền tảng cho việc đưa ra các quyết định quản lý có hiệu quả. Công tác này đòi hỏi sự chủ động và đồng bộ giữa các cơ quan liên quan để đảm bảo rằng mọi thông tin được thu thập và quản lý một cách đồng nhất.

- Hơn nữa, Bộ có nhiệm vụ quan trọng trong việc cập nhật cơ sở dữ liệu về bảo hộ giống cây trồng tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cũng như tại cơ quan có thẩm quyền của Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV). Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin liên quan đến giống cây trồng được cập nhật đồng bộ và dễ dàng truy cập, góp phần nâng cao hiệu suất quản lý và bảo hộ trong lĩnh vực này.

Tổng cộng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm lớn trong việc kiểm tra các hoạt động đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng, đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo bảo vệ quyền đối với giống cây trồng một cách hiệu quả và bền vững. Các biện pháp và quy định trong Nghị định này là bước quan trọng để xây dựng một hệ thống quản lý chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả trong lĩnh vực này, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.

Xem thêm >>> Sản xuất giống cây trồng là gì? Mục đích và quy trình sản xuất giống cây trồng

Nếu quý khách có bất kỳ vấn đề, thắc mắc hoặc phản hồi nào về nội dung bài viết hoặc liên quan đến pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp cho quý khách một cách tốt nhất. Để đảm bảo rằng quý khách được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả, chúng tôi khuyến nghị quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn.