1. Đáp án trắc nghiệm Lịch sử - Địa lí Module 9 phần ôn tập

Câu 1. Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học bộ môn là:

A: tạo điều kiện ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học bộ môn.

B. tiến tới sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các chủ đề được quy định trong chương trình.

C. khuyến khích GV đưa ra các nhiệm vụ học tập để HS tự học với nguồn học liệu có sẵn

D. trên internet. O đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Đáp án đúng là D

Câu 2. Phương pháp kiểm tra viết giúp cho người đánh giá thu được các chứng cứ về kết quả học tập của người học thông qua đâu?

A. Các bài viết trên giấy hoặc trên máy tính.

B. Các bài viết trên giấy.

C. Các bài viết trên máy tính.

D. Các bài viết trên giấy và trên máy tính.

Đáp án đúng là C

Câu 3. Ý nào sau đây không phải là nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

A. Đảm bảo tính tích cực của khi người học tham gia vào hoạt động học tập.

B. Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

C. Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

D. Chú trọng rèn luyện cho HS phương pháp học tập, nghiên cứu.

Đáp án đúng là D

Câu 4. Quan niệm nào sau đây là đúng về đường phát triển năng lực Lịch sử và Địa lí của HS tiểu học

A. Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực Lịch sử và Địa lí mà HS cần đạt được.

B. Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực Lịch sử và Địa lí mà HS đã đạt được.

C. Là sự mô tả mức độ phát triển khác nhau của các thành tố năng lực Lịch sử và Địa li trong sự phát triển các năng lực chung.

D. Là sự mô tả các mức độ phát triển khác nhau của năng lực Lịch sử và Địa lí mà HS cần hoặc đã đạt được.

Đáp án đúng là D

Câu 5. Đề kiểm tra viết trong đánh giá định kì nên thiết kế là

A. câu hỏi tự luận.

B. câu hỏi trắc nghiệm.

C. câu hỏi tự luận hoặc câu hỏi trắc nghiệm.

D. kết hợp câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm.

Đáp án đúng là D

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất Để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, GV cần tổ chức dạy học như thế nào?

A. Tăng cường tổ chức hoạt động cho HS tham gia.

B. Yêu cầu HS tự học là chính.

C. Tập trung đánh giá khả năng thực hành, giải quyết vấn đề của HS.

D. Tăng cường dạy học theo nhóm.

Đáp án đúng là A

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

A. Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.

B. Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng trong khi học.

C. Đánh giá việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

D. Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đáp án đúng là C

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Phương pháp đề cập đến việc theo dõi HS thực hiện các hoạt động hoặc nhận xét một sản phẩm do HS làm ra chính là phương pháp ...

A. Quan sát.

B. Hỏi đáp.

C. Trực quan.

D. Đánh giá hồ sơ học tập của HS.

Đáp án đúng là A

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

GV tổ chức cho HS vận dụng những hiểu biết của mình về tiến trình phát triển của một sự kiện lịch sử để mô tả được quá trình phát triển của sự kiện lịch sử. Đó là phương pháp

A. Sử dụng đường thời gian.

B. Sử dụng đồ dùng trực quan.

C. Sơ đồ.

D. Bản đồ.

Đáp án đúng là A

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất Một trong những công cụ đánh giá phẩm chất, năng lực HS trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở trường tiểu học là

A. Tự đánh giá.

B. Rubric.

C. Quan sát.

D. Đánh giá thường xuyên.

Đáp án đúng là B

2. Đáp án trắc nghiệm Lịch sử - Địa lý Module 9 nội dung 1

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là:

A. Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

B. Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thống. Ô hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

C. Hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Đáp án đúng là A

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

A. Thiết kế dạy học.

B. Dạy học và tổ chức hoạt động.

C. Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

D. Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

Đáp án đúng là B

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Để lựa chọn một loại hình e-Learning phù hợp và đạt hiệu quả cao trong dạy học và giáo dục thì người học, người dạy cần chú ý đến một số vấn đề sau

A. Khả năng sư phạm và khả năng đáp ứng công nghệ của người dạy;

B. Khả năng tự học/tự nghiên cứu và nhu cầu cá nhân của người học;

C. Hứng thú, sự đầu tư thời gian, sự chủ động cũng như sự thích nghi trong hoạt động tương tác của người học và người dạy.

D. Nền tảng kiến thức và khả năng khai thác, sử dụng công nghệ của người học và người dạy.

Đáp án đùng là D

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tự học, tự bồi dưỡng của GV, cụ thể là

A. Hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp trước và sau khi trở thành người giáo viên chính thức.

B. Hỗ trợ và góp phần cải thiện kĩ năng dạy học, quản lí lớp học, cải tiến và đổi mới việc dạy học, giáo dục đối với giáo viên bằng sự hỗ trợ thường xuyên và liên tục.

C. Giúp giáo viên sử dụng hiệu quả nguồn học liệu, thiết bị công nghệ, và phần mềm một cách hiệu quả trong hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng mới.

D. Hỗ trợ giáo viên chuẩn bị cho việc dạy học và giáo dục, xây dựng kế hoạch bài dạy, làm Cơ sở quan trọng cho việc tổ chức quá trình dạy học trong ngoài lớp học một cách tích cực.

Đáp án đúng là D

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, những điều mà giáo viên đó cần lưu ý là

A. Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

B. Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

C. Không nên tải về và chia sẻ vi vi phạm bản quyền.

D. Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

Đáp án đúng là D 

3. Đáp án trắc nghiệm Lịch sử - Địa lý Module 9 nội dung 2

1. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tài liệu đọc, các phần mềm dạy học môn Lịch sử và Địa lí được phân chia thành 03 nhóm là

A. Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn;

B. Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá,

C. Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến;

D. Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh. phần mềm thiết kế và biên tập nội dung dạy học, phần mềm hỗ trợ phát triển nội dung bài dạy, phần mềm hỗ trợ quản lí công việc của GV. phần mềm biên tập nội dung dạy học, phần mềm giúp triển khai hoạt động dạy học, phần mềm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. phần mềm hỗ trợ tổ chức dạy học cho GV, phần mềm quản lí công việc của GV, phần mềm biên soạn nội dung bài dạy.

Đáp án đúng là D

2. Đâu là phần mềm không sử dụng cho môn Lịch sử và Địa lí

A. Video Editor.

B. Crocodile Physics

C. Microsoft Power Point.

D. Activ inspire.

Đáp án đùng là B

3. Bảng tương tác có những ưu điểm gì trong quá trình dạy học?

A. Xây dựng bài giảng phù hợp với nhu cầu của HS và tạo môi trường tương tác toàn diện. 

B. Tạo môi trường hứng thú học tập cho HS.

C. HS dễ dàng xây dựng được các mô hình hiện vật.

D. Khuyến khích HS tự xây dựng bài giảng của mình.

Đáp án đúng là A

4. Để thiết kế video clip (2 – 3 phút) ở dạng giới thiệu về các loài động vật sống trên cạn thông qua hình ảnh, giáo viên có thể sử dụng

A. Class Dojo.

B. Paint.

C. Video Editor.

D. Microsoft Word.

Đáp án đúng là C

5. Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là

A. https://elearning.moet.edu.vn

B. https://learning.moet.edu.vn

C. https://elearning.moet.gov.edu.vn

D. https://elearning.edu.vn

Đáp án đúng là A

6. GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng

A. thiết bị công nghệ.

B. đồ dùng dạy học.

C. nguồn học liệu số.

D. đào tạo điện tử (e-Learning).

Đáp án đúng là A

7. Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục

A. ActivInspire.

B. Máy chiếu.

C. Google Classroom.

D. Kahoot.

Đáp án đúng là B

8. Giáo viên sử dụng phần mềm MS-PowerPoint để xây dựng bài giảng “Văn Lang, Âu Lạc” trong môn Lịch sử và Địa lí cho HS lớp 5. MS-PowerPoint thuộc nhóm phần mềm nào dưới đây?

A. Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến.

B. Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ HS.

C. Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá

D. Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn

Đáp án đúng là D

9. Giáo viên triển khai dạy học nội dung chủ đề “Văn Lang, Âu Lạc” trong môn Lịch sử và Địa lí cho HS lớp 5 bằng phần mềm ActivInspire. Giáo viên đang thực hiện

A. kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

B. phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh.

C. phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn.

D. phát triển nội dung bài dạy.

Đáp án đúng là C

10. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Câu trả lời đúng

“Trong quá trình sử dụng Internet phục vụ mục đích ứng dụng CNTT trong dạy học, GV còn có thể tham gia các mạng xã hội Với các hoạt động trên mạng xã hội, GV hết sức chú ý tuân thủ các qui định của pháp luật có liên quan như bộ luật Dân sự, Luật An ninh mạng, bộ qui tắc ứng xử trên mạng xã hội,…”.

4. Đáp án Lịch sử - Địa lý module 9 Hoạt động 1 khám phá

1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

1 Theo Luật CNTT 2017, “CNTT là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kĩ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lí, lưu trữ và trao đổi thông tin số

2 Khi hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng mô hình phân lớp với 4 lớp cơ bản: Lớp giao tiếp; Lớp dịch vụ công trực tuyến; Lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; Lớp hạ tầng và các điều kiện đảm bảo khác.

3 Tính thông minh của CNTT trong dạy học, giáo dục cho phép có thể xây dựng, tạo ra các bài kiểm tra đánh giá mang tính hệ thống có thể dùng chung kết quả đánh giá dựa vào các ưu thế của CNTT và các thành tựu có liên quan.

4 Việc áp dụng các nền tảng số trong giáo dục tạo ra các cơ hội để kết nối hạ tầng trong mọi lĩnh vực, mọi khâu của quá trình dạy học, giáo dục; tăng khả năng tương tác và sự linh hoạt cho người học trong không gian và thời gian thực – ảo, môi trường học tập thực - ảo (physical-cyber environment interaction) dựa trên nền tảng số.

Theo Luật CNTT 2017, “CNTT là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kĩ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập , xử lí, lưu trữ và trao đổi thông tin số ”

Bạn có thể tham khảo nội dung bài viết Đáp án trắc nghiệm module 9 Tiểu học môn toán, môn tiếng việt

Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý nào khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh khuê xin trân trọng cảm ơn!