1. Chỉ tiêu để mua các chứng khoán tài chính, chẳng hạn cổ phần, trái phiếu. Trong trường hợp này, người ta còn sử dụng khái niệm đầu tư tài chính, đầu tư gián tiếp. Các cá nhân, doanh nghiệp và định chế tài chính thực hiện hoạt động đầu tư tài chính với mục đích thu lợi tức dưới dạng lãi suất, cổ tức hay sự lên giá chứng khoán.

2. Chỉ tiêu để mua sắm tài sản cố định (đầu tư cố định, kể cả nhà ở) hay hàng tồn kho (đầu tư vào vốn luân chuyển, đầu tư lưu động). Người ta còn gọi đây là đầu tư hiện vật để phân biệt với đầu tư tài chính. Nếu không nói gì thêm, khái niệm đầu tư trong các phân tích kinh tế được dùng để chỉ đầu tư hiện vật. Đầu tư hiện vật tạo ra các tài sản mới và làm tăng khối lượng tư bản hay năng lực sản xuất của nền kinh tế, còn đầu tư tài chính chỉ dẫn tới sự chuyển giao quyền sở hữu những tài sản hiện có từ thể nhân hay pháp nhân này cho thể nhân hay pháp nhân khác.

Các khoản đầu tư từ nguồn tiết kiệm trong nước đòi hỏi phải có sự hy sinh tiêu dùng hiện tại, tức phải giữ lại thu thập chớ không chi cho tiêu dùng, qua đó giải phóng nguồn lực để tài trợ cho đầu tư. Chỉ tiêu cho đầu tư cũng là thành tố của tổng cầu và là khoản bơm vào vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân. Trong phân tích thu nhặp quốc dân, các khoản đầu tư để cung ứng sản phẩm xã hội như đường xá, bệnh viện, trường học được coi là bộ phận cấu thành chi tiêu của chính phủ (hay công cộng). Chi tiêu của chính phủ có thể được tách ra thành ch tiêu thường xuyên (còn gọi là tiêu dùng cuối cùng của chính phủ) và chi cho đầu tư của chính phủ. Hoạt động đầu tư của chính phủ làm tăng khối lượng tư bản xã hội (cầu cống, đường xá, trường học, bệnh viện,...). Nếu cộng chi tiêu cho đầu tư của chính phủ với chi tiêu cho đầu tư của khu vực tư nhân, chúng ta sẽ được đầu tư quốc gia.

Đầu tư quốc gia, hay tổng mức đầu tư, là tổng khối lượng đầu tư được thực hiện trong nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, thường là 1 năm. Tổng đầu tư có thể phân thành đầu tư thay thế và đầu tư ròng. Đầu tư thay thế là mức đầu tư cần thiết để thay thế bộ phận tư bản hao mòn (cả hữu hình và vô hình) khi được sử dụng vào việc sản xuất ra sản lượng, về nguyên tắc, phần đầu tư thay thế bằng quỹ khấu hao, tức số tiền doanh nghiệp trích ra để bù đắp phần tiêu hao tư bản. Đầu tư ròng là mức đầu tư vượt quá mức đầu tư thay thế. Nó là yếu tố làm tăng khối lượng tư bản của nền kinh tế. Cần chú ý rằng đầu tư ròng mang dấu âm khi tổng đầu tư nhỏ hơn mức khấu hao.

Ngoài các yếu tố có liên quan đến tiêu hao tư bản, tổng đầu tư (thường gọi tắt là đầu tư) còn phụ thuộc vào những yếu tố khác. Trong phân tích thu nhập quốc dân, hiệu quả đầu tư và lãi suất là những yếu tố quan trọng quyết định đầu tư. Tầm quan trọng của đầu tư nằm ở phần đóng góp của nó vào sự thịnh vượng kinh tế. Việc xây dựng nhà máy mới, bô sưng thêm máy móc, trang thiết bị, đầu tư vào công nghệ và sản phẩm mới ... tạo ra khả năng cung ứng nhiều hàng hoá và dịch vụ phức tạp hơn cho người tiêu dùng. Xem đầu tư cố định, tăng trưởng kinh tế.