1. Điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên với một số khoáng sản 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 334/QĐ-TTg ngày 01/4/2023 về phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một số giải pháp và chủ yếu về hoàn thiện hệ thống pháp luật về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng:

  • Thể chế hoá đầy đủ quan điểm, chính sách, nhiệm vụ của Đảng:

Xây dựng và công bố chiến lược chi tiết của Đảng về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, đặc biệt là trong việc hướng dẫn chiến lược dài hạn và phương hướng phát triển của ngành này.

  • Tổng kết Luật Khoáng sản 2010 và Xây dựng Dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi):

Tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện Luật Khoáng sản 2010 sau 10 năm.

Bổ sung, sửa đổi các điều khoản không còn phù hợp và thêm vào những chính sách mới, đặc biệt là về điều tra cơ bản địa chất.

  • Quy định cụ thể về nội dung điều tra cơ bản tài nguyên địa chất:

Định rõ nội dung của điều tra cơ bản, bao gồm tài nguyên khoáng sản, tài nguyên vị thế, di sản địa chất, công viên địa chất, và các điều kiện địa chất khác.

Chi tiết hóa các quy định liên quan đến bản đồ địa chất và các loại bản đồ chuyên ngành.

  • Bổ sung, hoàn thiện quy định về quyền khai thác khoáng sản và cấp phép:

Cập nhật quy trình đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều chỉnh cơ chế cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

  • Cơ chế quản lý theo cơ chế thị trường:

Thực hiện kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, đặt ra các biện pháp để đảm bảo công bằng, minh bạch, và chống lãng phí tài nguyên.

Tăng cường nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua hoạt động khai thác khoáng sản.

  • Rà soát thuế suất thuế tài nguyên:

Điều chỉnh thuế suất để khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến và hiện đại.

Xem xét thuế suất đối với các loại khoáng sản khác nhau để thúc đẩy đầu tư vào các loại mỏ có điều kiện khai thác đặc biệt khó khăn.

Chính sách xuất - nhập khẩu và dự trữ khoáng sản:

Quy định chính sách để đảm bảo cân đối giữa nhu cầu nội địa và xuất khẩu.

Tạo cơ chế dự trữ khoáng sản lâu dài để đảm bảo an ninh tài nguyên.

  • Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân khai thác:

Đặt ra các yêu cầu và trách nhiệm rõ ràng đối với tổ chức và cá nhân tham gia khai thác khoáng sản.

Khuyến khích tái đầu tư nguồn thu từ khai thác để phát triển cộng đồng địa phương và an sinh xã hội.

  • Khuyến khích hợp tác và đầu tư nước ngoài:

Tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong việc sử dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại.

Khuyến khích doanh nghiệp trong nước đầu tư ra nước ngoài để tăng dự trữ khoáng sản trong nước.

Những giải pháp này có thể được thực hiện thông qua việc hợp nhất và hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan, đồng thời đảm bảo sự tham gia và hỗ trợ từ cộng đồng và doanh nghiệp để đạt được hiệu quả cao nhất.

 

2. Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác khoáng sản

Để thực hiện các nhiệm vụ mà bạn đã đề cập, cần có một kế hoạch toàn diện và chi tiết từ các Bộ, ngành, và địa phương. Dưới đây là một số gợi ý để xây dựng và quản lý tập trung, thống nhất cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên địa chất, khoáng sản và thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, khai thác khoáng sản:

Xây dựng và Quản lý Cơ sở Dữ liệu Quốc gia:

Tạo một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên sâu về tài nguyên địa chất, khoáng sản, bao gồm thông tin về mỏ, dự án khai thác, dự trữ khoáng sản, và thông tin liên quan.

Thống nhất định dạng, tiêu chuẩn và quy tắc nhập liệu để đảm bảo tính nhất quán và khả năng tương tác cao.

Thiết lập Nền tảng Tài nguyên Số:

Phát triển một nền tảng tài nguyên số để quản lý và chia sẻ thông tin về tài nguyên địa chất và khoáng sản.

Tích hợp công nghệ Blockchain hoặc các giải pháp an ninh dữ liệu để đảm bảo tính bảo mật và chống gian lận.

Chuyển đổi số trong Quản lý và Khai thác Khoáng sản:

Áp dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT), và big data để tối ưu hóa quản lý và khai thác khoáng sản.

Phát triển ứng dụng di động và các công cụ trực tuyến để cung cấp thông tin liên quan đến tài nguyên địa chất và khoáng sản cho cộng đồng và doanh nghiệp.

Chuyển đổi Công nghệ và Thiết bị Cơ sở Khai thác:

Khuyến khích các cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản quy mô nhỏ lẻ chuyển đổi sang công nghệ hiện đại và thiết bị hiệu quả.

Hỗ trợ các doanh nghiệp để nâng cấp công nghệ, giảm thiểu lãng phí tài nguyên và năng lượng, đồng thời tăng cường an toàn và giảm ô nhiễm môi trường.

An toàn và Giảm ô nhiễm Môi trường:

Thực hiện tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong khai thác và chế biến khoáng sản.

Đầu tư vào công nghệ và quy trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời thúc đẩy sự chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch và hiệu quả cao.

Hoàn thành Chuyển đổi toàn diện trước năm 2030:

Lập kế hoạch chi tiết và theo dõi tiến triển để đảm bảo rằng mọi cơ sở khai thác đã thực hiện chuyển đổi đầy đủ trước năm 2030.

Tổ chức các chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật để giúp các doanh nghiệp và cá nhân thích ứng với công nghệ mới và các quy trình quản lý tiên tiến.

Tăng cường Hợp tác và Liên kết:

Tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các cơ sở khai thác, chế biến, và các tổ chức nghiên cứu.

Xây dựng môi trường kinh doanh tích cực để thu hút đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Thực hiện Giáo dục và Tuyên truyền:

Tổ chức các chiến dịch giáo dục và tuyên truyền để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số và công nghệ trong ngành khoáng sản.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công nghệ mới.

Thúc đẩy Nghiên cứu và Phát triển:

Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ mới trong ngành khoáng sản thông qua việc tạo điều kiện và nguồn lực.

Khuyến khích sự hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp để tận dụng tối đa tiềm năng của các phát minh mới.

Bằng cách này, việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia và thực hiện chuyển đổi số sẽ trở thành một phần quan trọng của chiến lược tổng thể, đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả và bền vững trong quản lý tài nguyên địa chất và khoáng sản.

 

3. Vì sao nên rà soát mức thuế suất để tăng mức đầu tư 

Để thúc đẩy đầu tư vào công nghệ tiên tiến và hiện đại trong khai thác và chế biến các mỏ khoáng sản có điều kiện địa chất khó khăn, khai thác mỏ phức tạp, có hàm lượng thấp, và hạ tầng kỹ thuật thấp kém, có thể thực hiện các biện pháp sau đây:

Rà soát và Điều chỉnh Thuế Suất:

Tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống thuế suất thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản cụ thể.

Điều chỉnh thuế suất để khích lệ đầu tư vào các dự án khai thác và chế biến khoáng sản khó khăn, bằng cách giảm thuế suất đối với các loại mỏ có điều kiện địa chất đặc biệt, mỏ phức tạp, hàm lượng thấp.

Thiết lập Chính Sách Ưu Đãi Thuế:

Xây dựng chính sách ưu đãi thuế dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ tiên tiến và hiện đại trong khai thác và chế biến khoáng sản.

Ưu đãi thuế cho các dự án có hạ tầng kỹ thuật thấp kém nhưng đồng thời đầu tư nhiều vào công nghệ và quy trình hiện đại.

Hỗ Trợ Nghiên Cứu và Phát Triển:

Cung cấp các chính sách hỗ trợ thuế cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới để cải thiện hiệu suất và giảm chi phí sản xuất.

Xây Dựng Môi Trường Đầu Tư Thuận Lợi:

Tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, bao gồm cả việc giảm hồ sơ và quy trình đăng ký dự án, đồng thời cung cấp thông tin rõ ràng và dễ tiếp cận về các ưu đãi thuế.

Thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý để giải quyết mọi vấn đề xuất phát trong quá trình đầu tư.

Khuyến Khích Tái Đầu Tư Nguồn Thu từ Khai Thác:

Đặt ra các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tái đầu tư nguồn thu từ khai thác vào việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và áp dụng công nghệ mới.

Tạo điều kiện thuận lợi và ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp tái đầu tư vào các dự án phát triển và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng.

Chính Sách Chiến Lược Về Kỹ Thuật và An Toàn:

Phát triển chính sách chiến lược về kỹ thuật và an toàn để đảm bảo rằng công nghệ và hạ tầng được áp dụng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và môi trường cao nhất.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các biện pháp an toàn và giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường.

Đối thoại Liên Chính Phủ và Doanh Nghiệp:

Tổ chức các buổi đối thoại định kỳ giữa chính phủ và doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến, góp ý và giải quyết mọi vấn đề một cách linh hoạt và nhanh chóng.

Tạo cơ hội cho doanh nghiệp tham gia vào quá trình quyết định chính sách và đề xuất các biện pháp hỗ trợ.

Bằng cách này, chính sách thuế suất có thể được điều chỉnh để thúc đẩy đầu tư vào công nghệ tiên tiến và hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo rằng các dự án khai thác và chế biến khoáng sản khó khăn được thúc đẩy một cách bền vững và hiệu quả.

Trên đây là nội dung mang tính chất tham khảo, nếu quý khách hàng có vướng mắc gì có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900.6162 hoặc gmail: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng.