1. Điều kiện làm kế toán trưởng trong doanh nghiệp quốc phòng an ninh?

Theo quy định tại Điều 54 Luật Kế toán 2015, để trở thành kế toán trưởng trong doanh nghiệp quốc phòng an ninh, cá nhân đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Kế toán 2015:

+ Đảm bảo uy tín, trung thực trong công tác kế toán.

+ Không mắc các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán.

- Chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên: Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán.

- Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng: Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng để chứng minh khả năng và kiến thức về quản lý kế toán.

- Thời gian công tác thực tế về kế toán:

+ Ít nhất 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên.

+ Ít nhất 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

- Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng:

Chính phủ sẽ quy định rõ hơn về tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng, phù hợp với từng loại đơn vị kế toán, bao gồm cả doanh nghiệp quốc phòng an ninh.

Với những điều kiện trên, cá nhân muốn làm kế toán trưởng trong lĩnh vực doanh nghiệp quốc phòng an ninh cần đảm bảo đầy đủ kiến thức, chứng chỉ, và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kế toán.

 

 2. Chức danh kế toán trưởng có phải là người phụ trách kế toán?

Theo Điều 53 của Luật Kế toán 2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan, về vai trò và nhiệm vụ của Kế toán trưởng, có các điểm chính như sau:

- Vai trò của Kế toán trưởng: Là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán.

- Nhiệm vụ chung của Kế toán trưởng: Tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

- Nhiệm vụ đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách: Nếu đơn vị này do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, Kế toán trưởng có thêm nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị.

- Quan hệ lãnh đạo và kiểm tra:

+ Chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

+ Trong trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên, Kế toán trưởng cũng chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của Kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thay thế và phụ trách Kế toán trưởng: Nếu cần thay thế, đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay thế Kế toán trưởng, nhưng phải đảm bảo các tiêu chuẩn

Theo Luật Kế toán 2015, vị trí Kế toán trưởng và "phụ trách kế toán" là hai vai trò có những đặc điểm và yêu cầu khác nhau. Vị trí Kế toán trưởng đóng vai trò quan trọng, là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị và có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán. Đặc biệt, nếu đơn vị này có sự nắm giữ vốn điều lệ từ Nhà nước trên 50%, Kế toán trưởng còn phải giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính. Để được bố trí vào vị trí Kế toán trưởng, cá nhân đó phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định và thực hiện trách nhiệm, quyền lợi theo quy định. Ngược lại, vị trí "phụ trách kế toán" là người được cử để đảm nhiệm công việc kế toán thay thế Kế toán trưởng trong những trường hợp đặc biệt. Người này cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tương tự như Kế toán trưởng và thực hiện trách nhiệm, quyền lợi theo quy định

 

3. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng 

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2018/TT-BNV, quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại kế toán trưởng được xác định như sau:

- Bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị kế toán thuộc các cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước: 

+ Bộ Tài chính:

Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị kế toán thuộc cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách trung ương.

+Cấp địa phương:

Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị kế toán thuộc cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương (trừ đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn), và đây là cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị.

- Bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp I thuộc Trung ương:

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ:

Có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp I thuộc Trung ương.

+ Cấp địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và cấp huyện có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp I thuộc địa phương quản lý.

- Bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị sự nghiệp công lập: Bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị là cấp có thẩm quyền thực hiện, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, người đứng đầu đơn vị kế toán là người thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

- Bổ nhiệm kế toán trưởng cho các đơn vị kế toán khác: Người đứng đầu của đơn vị kế toán (người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật) có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng.

 

4. Thế nào là kế toán trưởng và phụ trách kế toán?

Theo Điều 20 của Nghị định 174/2016/NĐ-CP, về vấn đề kế toán trưởng và phụ trách kế toán được quy định như sau:

- Đơn vị kế toán phải bố trí Kế toán trưởng, trừ trường hợp được quy định khác. Trong trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay Kế toán trưởng, đơn vị có thể bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm Kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng. Sau thời gian này, đơn vị kế toán phải bố trí người làm Kế toán trưởng.

- Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước, bao gồm đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm. Trong trường hợp của đơn vị kế toán ngân sách và tài chính ở xã, phường, thị trấn, không thực hiện bổ nhiệm Kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm người phụ trách kế toán. Đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, được phép bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí Kế toán trưởng.

Như vậy, quy định này giúp điều chỉnh và linh hoạt hóa việc quản lý kế toán tại các đơn vị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đơn vị kế toán trong quá trình thực hiện công tác kế toán của mình.

- Đối với đơn vị kế toán, việc bố trí Kế toán trưởng là bắt buộc, trừ những trường hợp được quy định khác. Trong trường hợp chưa bổ nhiệm được Kế toán trưởng, đơn vị có thể bố trí người phụ trách kế toán hoặc sử dụng dịch vụ làm kế toán trưởng từ bên ngoại. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán không vượt quá 12 tháng, sau đó đơn vị phải bố trí Kế toàn trưởng.

- Đối với các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước và tài chính ở xã, phường, thị trấn, nếu không có Kế toán trưởng, chỉ cần bố trí người phụ trách kế toán. Quy định này cũng giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chỉ bố trí người phụ trách kế toán mà không cần bổ nhiệm Kế toàn trưởng.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Hội đồng quốc phòng và an ninh là gì ? Quy định về hội đồng quốc phòng an ninh 

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.