1. Tàu cá là gì?

Tàu cá là phương tiện thủy có lắp động cơ hoặc không lắp động cơ, bao gồm tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản, tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản.

 Tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên hoạt động trên biển phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận.

2. Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá

Điều 63 Luật thủy sản năm 2017 quy định, Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp; có phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với chủng loại, kích cỡ tàu cá được đóng mới, cải hoán;

- Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng để bảo đảm sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;

- Có nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh;

- Có hệ thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ đáp ứng yêu cầu.

Cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá được phân loại như sau:

Cơ sở loại I: đóng mới, cải hoán tất cả các loại tàu cá theo vật liệu vỏ.

Cơ sở loại II: đóng mới, cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét theo vật liệu vỏ.

Cơ sở loại III: đóng mới, cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét theo vật liệu vỏ.

2.1. Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép

Căn cứ quy định tại Điều 51 Nghị định 26/2019/NĐ-CP, cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép phải đáp ứng điều kiện đó là:

- Có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 1 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

- Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 4 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

- Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (đối với cơ sở loại I, loại II); có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với cơ sở loại III).

2.2. Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ

Theo quy định tại Điều 52 Nghị định 26/2019/NĐ-CP, cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ phải đáp ứng điều kiện như sau:

- Có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 2 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

- Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 5 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

- Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (đối với cơ sở loại I); có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với cơ sở loại II, loại III).

2.3. Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới

Cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới cần đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 53 Nghị định 26/2019/NĐ-CP. Cụ thể:

- Có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 3 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

- Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 6 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

- Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (đối với cơ sở loại I, loại II); có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với cơ sở loại III).

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá.

Theo quy định tại Điều 54 Nghị định 26/2019/NĐ-CP:

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện:

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản thuyết minh điều kiện cơ sở theo Mẫu số 02.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện:

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có địa điểm đóng mới, cải hoán tàu cá của cơ sở;

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở; trường hợp kiểm tra, đánh giá tại cơ sở không đáp ứng điều kiện, cơ sở thực hiện khắc phục; sau khi khắc phục cơ sở có văn bản thông báo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở;

c) Trường hợp hồ sơ và điều kiện cơ sở đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, đánh giá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá theo Mẫu số 04.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;

d) Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá

Cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 65 Luật thủy sản năm 2017. Cụ thể:

Cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá có quyền sau đây:

a) Đóng mới, cải hoán tàu cá theo quy định;

b) Thu chi phí đóng mới, cải hoán tàu cá theo thỏa thuận;

c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá có nghĩa vụ sau đây:

a) Chỉ được đóng mới, cải hoán tàu cá thuộc diện phải có Giấy phép khai thác thủy sản khi tổ chức, cá nhân đề nghị đóng mới, cải hoán tàu cá có văn bản chấp thuận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp;

b) Chịu sự giám sát kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm;

c) Đóng mới, cải hoán tàu cá theo đúng thiết kế được tổ chức đăng kiểm thẩm định, phê duyệt;

d) Chịu trách nhiệm về chất lượng tàu cá đóng mới, cải hoán;

đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về đóng mới, cải hoán tàu cá theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá

>>> Mẫu số 01.TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……………, ngày……..tháng……năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ

Kính gửi:…………………………..

Họ tên người đề nghị: ....................................................................................

Thường trú tại: ..............................................................................................

Số CMND/thẻ căn cước công dân/ mã số định danh cá nhân: .........................

Đề nghị ……………………………………………………………………………………….. kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ………………… có chiều dài lớn nhất từ ..... được nêu dưới đây:

1. Tên cơ sở: ................................................................................................

2. Địa chỉ: .....................................................................................................

3. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ...................................................

4. Điện thoại:…………………… Fax:…………………. Email: ............................

5. Hồ sơ gửi kèm, gồm:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Chúng tôi/tôi cam kết chấp hành các quy định về đóng mới, cải hoán tàu cá, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, an toàn kỹ thuật tàu cá và vệ sinh môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

 

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

6. Bản thuyết minh điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá

Mẫu số 02.TC

TÊN CƠ SỞ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……………, ngày……tháng……… năm..…..

 

THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ

1. Thông tin chung về cơ sở:

Tên, địa chỉ (bao gồm văn phòng và địa điểm đóng mới, cải hoán tàu cá), giấy phép kinh doanh, lịch sử, sơ đồ tổ chức, các đơn vị trực thuộc, giới thiệu về các sản phẩm được sản xuất.

2. Cơ sở vật chất, đội ngũ lao động:

a) Mô tả cơ sở vật chất cần thiết liên quan đến sản xuất (sơ đồ cơ sở chế tạo, văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà kho, các trang thiết bị sản xuất, các thiết bị đo và kiểm tra);

b) Danh sách các nhân viên kỹ thuật, cán bộ giám sát và người lao động (trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chương trình đào tạo đã tham gia, các chứng chỉ đã được cấp).

3. Phương án sản xuất, kinh doanh:

a) Đối tượng tàu cá đóng mới, cải hoán cơ sở đăng ký thực hiện và cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu thi công của cơ sở.

b) Số lượng tàu cá cơ sở có khả năng đóng mới, cải hoán, sửa chữa hàng năm.

c) Kế hoạch chất lượng trong triển khai đóng mới, cải hoán cho một sản phẩm và nhiều sản phẩm đồng thời.

d) Các công việc dự kiến do nhà thầu phụ thực hiện và danh sách các nhà thầu phụ.

4. Thông tin khác:

5. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

 

 

…….., ngày... tháng.... năm....
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

7. Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá

>>> Mẫu số 03.TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……………, ngày……..tháng……năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÓNG MỚI,
CẢI HOÁN TÀU CÁ

Kính gửi:………………………….

Họ tên: .........................................................................................................

Thường trú tại: ..............................................................................................

Số CMND/thẻ căn cước công dân: .................................................................

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán đã được cấp mang số:……………………………….. được cấp ngày ……….. tháng …………. năm……………..;

Giấy chứng nhận nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị cấp lại).

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các nội dung được ghi trong giấy chứng nhận được cấp lại và các quy định về đóng mới, cải hoán tàu cá nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, an toàn kỹ thuật tàu cá và vệ sinh môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành./.

 

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)

8. Yêu cầu đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá

>>> PHỤ LỤC VI ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 

1. Yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép:

TT

NỘI DUNG

ĐVT

LOẠI CƠ SỞ ĐÓNG TÀU

LOẠI III

LOẠI II

LOẠI I

1

Diện tích mặt bằng

m2

2.000

3.000

5.000

2

Ụ nổi (ụ khô) hoặc đường triền nâng, hạ tàu (có hệ thống tời kéo và xe triền) hoặc hệ thống hạ thủy bằng túi khí phù hợp với trọng lượng tàu

hệ thống

01

01

01

3

Vùng nước neo đậu tàu có khả năng neo đậu

 

4 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên

03 tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên

04 tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên

4

Xưởng vỏ

Xưởng

01

01

01

5

Xưởng cơ khí - máy - điện

Xưởng

01

01

01

6

Các trang thiết bị đo và dụng cụ tháo lắp

 

 

 

 

a

Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ số, panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, bút thử điện, vôn kế, ampe kế, ampe kìm, điện trở kế)

Bộ

01

01

01

b

Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa (kìm, cờ lê, mỏ lết, êtô, thiết bị tháo chân vịt, bàn máp, thiết bị đo áp lực vòi phun)

Bộ

01

01

01

c

Thiết bị thử kín nước, thử thủy lực, thử áp lực

Bộ

-

01

01

d

Dụng cụ đo bước xoắn và cân bằng tĩnh chân vịt

Bộ

01

01

01

7

Thiết bị nâng, hạ

 

 

 

 

a

Cầu trục đôi hoặc cầu trục đơn có tổng trọng tải tối thiểu 25 tấn

Chiếc

-

01

01

b

Xe cẩu trọng tải tối thiểu 30 tấn

Chiếc

-

01

01

2. Yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ:

TT

NỘI DUNG

ĐVT

LOẠI CƠ SỞ ĐÓNG TÀU

LOẠI III

LOẠI II

LOẠI I

1

Diện tích mặt bằng

m2

1.000

1.500

3.000

2

Trang thiết bị để hạ thủy tàu phù hợp với trọng lượng tàu đóng

Bộ

01

01

01

3

Vùng nước neo đậu tàu có khả năng neo đậu tối thiểu

 

4 tàu có chiều dài lớn nhất 15 m trở lên

4 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên

4 tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên

4

Xưởng vỏ

Xưởng

01

01

01

5

Xưởng cơ khí máy điện

Xưởng

01

01

01

6

Các trang thiết bị đo và dụng cụ tháo lắp

 

 

 

 

a

Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ số, panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, vôn kế, ampe kế, ampe kìm, điện trở kế, thiết bị đo độ ẩm gỗ)

Bộ

01

01

01

b

Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa (kìm, cơ lê, mỏ lết, êtô, thiết bị tháo chân vịt, bàn máp, thiết bị đo áp lực vòi phun)

Bộ

01

01

01

c

Thiết bị thử kín nước, thử thủy lực, thử áp lực

Bộ

-

01

01

d

Dụng cụ đo bước xoắn và cân bằng tĩnh chân vịt

Bộ

01

01

01

7

Thiết bị nâng, hạ

 

 

 

 

a

Xe cẩu trọng tải ≥ 5 tấn

Chiếc

-

01

01

b

Palăng xích

Chiếc

01

02

03

3. Yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới:

TT

NỘI DUNG

ĐVT

LOẠI CƠ SỞ ĐÓNG TÀU

LOẠI III

LOẠI II

LOẠI I

1

Diện tích mặt bằng

m

1.000

2.000

3.000

2

Trang thiết bị để hạ thủy tàu phù hợp với trọng lượng tàu đóng

 

01

01

01

3

Vùng nước neo đậu tàu có khả năng neo đậu

 

4 tàu có chiều dài lớn nhất 15 m trở lên

4 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên

4 tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên

4

Diện tích xưởng chế tạo vỏ (xưởng dát)

m2

300

500

800

5

Các trang thiết bị cần thiết phục vụ công việc dát vỏ tàu

Bộ

01

02

02

6

Kho chứa nguyên liệu

Kho

01

01

01

7

Xưởng cơ khí máy điện

Xưởng

01

01

01

8

Các trang thiết bị đo và dụng cụ tháo lắp

 

 

 

 

a

Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ so, panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, vôn kế, ampe kế, ampe kìm, điện trở kế)

Bộ

01

01

01

b

Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa (kìm, cơ lê, mỏ lết, êtô, thiết bị tháo chân vịt, bàn máp, thiết bị đo áp lực vòi phun)

Bộ

01

01

01

c

Thiết bị thử kín nước, thử thủy lực, thử áp lực

Bộ

01

01

01

d

Dụng cụ đo bước xoắn và cân bằng tĩnh chân vịt

Bộ

01

01

01

9

Thiết bị nâng, hạ

 

 

 

 

a

Cầu trục đôi hoặc cầu trục đơn có tổng trọng tải tối thiểu 15 tấn

Chiếc

-

01

01

b

Xe cẩu trọng tải ≥ 5 tấn

Chiếc

-

01

01

4. Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép:

TT

Tên bộ phận và chuyên môn của cán bộ, công nhân kỹ thuật

Số lượng/trình độ chuyên môn

Cơ sở loại I

Cơ sở loại II

Cơ sở loại III

I

Bộ phận giám sát, quản lý chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan

Tốt nghiệp đại học trở lên

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

1

Vỏ tàu thủy

02

01

01

2

Khai thác thủy sản

02

01

3

Máy tàu thủy

01

01

01

4

Điện tàu thủy hoặc điện lạnh

01

01

II

Bộ phận kỹ thuật thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan

Tốt nghiệp đại học trở lên

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

1

Vỏ tàu thủy

02

01

01

2

Máy tàu thủy

02

01

01

3

Điện tàu thủy hoặc điện lạnh

01

01

01

4

Khai thác thủy sản

01

01

01

III

Công nhân kỹ thuật

Trình độ trung cấp trở lên

Trình độ sơ cấp trở lên

1

Thợ cơ khí

02

02

02

2

Thợ điện

03

02

01

3

Thợ sơn

03

02

01

4

Thợ hàn kim loại có chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển hoặc tương đương.

05

03

02

5. Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ:

TT

Tên bộ phận và chuyên môn của cán bộ, công nhân kỹ thuật

Số lượng/trình độ chuyên môn

Cơ sở loại I

Cơ sở loại II

Cơ sở loại III

I

Bộ phận giám sát, quản lý chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan

Tốt nghiệp đại học trở lên

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

1

Vỏ tàu thủy

01

01

01

2

Khai thác thủy sản

01

3

Máy tàu thủy

01

01

4

Điện tàu thủy hoặc điện lạnh

01

II

Bộ phận kỹ thuật thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan

Tốt nghiệp đại học trở lên

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

1

Vỏ tàu thủy

01

01

01

2

Khai thác thủy sản

01

3

Máy tàu thủy

01

01

01

4

Điện tàu thủy hoặc điện lạnh

01

III

Công nhân kỹ thuật

Trình độ trung cấp trở lên

Trình độ sơ cấp trở lên

1

Thợ cơ khí

02

02

01

2

Thợ điện

02

02

01

3

Thợ sơn

02

01

01

4

Thợ hàn kim loại có chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển hoặc tương đương.

01

01

-

6. Yên cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới

TT

Tên bộ phận và chuyên môn của cán bộ, công nhân kỹ thuật

Số lượng/trình độ chuyên môn

Cơ sở loại I

Cơ sở loại II

Cơ sở loại III

I

Bộ phận giám sát, quản lý chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan

Tốt nghiệp đại học trở lên

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

1

Vỏ tàu thủy

02

01

01

2

Khai thác thủy sản

01

3

Máy tàu thủy

01

01

4

Điện tàu thủy hoặc điện lạnh

01

lI

Bộ phận kỹ thuật thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan

Tốt nghiệp đại học trở lên

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

1

Vỏ tàu thủy

02

02

01

2

Máy tàu thủy

02

01

01

3

Điện tàu thủy hoặc điện lạnh

01

01

01

4

Khai thác thủy sản

01

01

01

III

Công nhân kỹ thuật

Trình độ trung cấp trở lên

Trình độ sơ cấp trở lên

1

Thợ cơ khí

02

02

01

2

Thợ điện

03

02

01

3

Thợ sơn

03

02

01

4

Thợ làm khuôn và dát vỏ tàu

03

02

01

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê