Đọc băng điện báo (TAPE READING) là các vận động giá dự báo từ những thông tin của băng điện báo truyền tải. Người đọc băng điện báo thuần túy không chú ý tới thống kê căn bản, thông tin nội bộ, tin tức và các lời khuyên bên ngoài mà đưa ra các kết luận của mình chỉ dựa vào giá, khối lượng chứng khoán, thời gian, tính năng động theo như quan điểm được băng điện báo cho biết.

Forecasting price movements solely from information conveyed by the Ticker tape. The pure tape reader overlooks basic statistics, tips, news and outside advice, and draws his conclusions only by price, volume, time, activity and breadth, as indicated by the tape.