1. Nội dung dự án bố trí ổn định dân cư tập trung theo Thông tư 24/2023/TT-BNNPTNT?

Dựa theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 24/2023/TT-BNNPTNT, việc bố trí ổn định dân cư tập trung được hiểu là sự di chuyển hộ gia đình và cá nhân đến các điểm tái định cư tập trung để thiết lập các điểm dân cư mới. Theo Phụ lục I kèm theo Thông tư 24/2023/TT-BNNPTNT, Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung bao gồm những điều sau:

- Đánh giá sự cần thiết thực hiện dự án: Điều này liên quan đến cơ sở thực tiễn, bao gồm tình hình dân cư ở các vùng có các yếu tố như thiên tai, đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo, vấn đề di cư tự do, khu rừng đặc dụng, và quốc phòng an ninh. Các yếu tố cơ sở pháp lý như các Quyết định, Chỉ thị liên quan cũng được xem xét và đánh giá.

- Xác định rõ phạm vi, quy mô, đối tượng, và mục tiêu của dự án: Bao gồm việc xác định diện tích đất, số lượng người tham gia, đối tượng dân cư cụ thể và mục tiêu mà dự án nhắm đến. Điều này giúp định rõ hướng dẫn cho quá trình triển khai dự án một cách chi tiết và hiệu quả.

- Thực hiện việc phân tích và đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế, và xã hội trong vùng được chọn để bố trí ổn định dân cư là một quy trình chặt chẽ. Chúng ta sẽ xem xét một loạt các yếu tố như đất đai, nguồn nước, địa hình, khí hậu, cơ sở hạ tầng, dân cư và đời sống cộng đồng, văn hóa bản địa, phong tục tập quán, cùng với các yếu tố khác có liên quan đến sự ổn định của cuộc sống và sản xuất của cộng đồng.

- Trong quá trình lập kế hoạch, chúng ta sẽ tập trung vào các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện dự án một cách hiệu quả. Đặc biệt, chúng ta sẽ đề xuất những giải pháp mạnh mẽ để đảm bảo quỹ đất ở và đất sản xuất, huy động nguồn vốn đầu tư, tổ chức phát triển sản xuất, và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Mục tiêu là xây dựng một điểm dân cư mới mà không chỉ đáp ứng được tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà còn đồng thời phù hợp với các yếu tố đặc thù của vùng.

- Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta sẽ tiến hành đánh giá chi tiết về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, và quốc phòng an ninh của việc đầu tư vào dự án bố trí ổn định dân cư. Điều này bao gồm việc đo lường cả những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của dự án đối với cộng đồng và môi trường xung quanh, nhằm đảm bảo rằng mọi quyết định đều được đưa ra dựa trên cơ sở thông tin chính xác và toàn diện.

- Các hoạt động của dự án mở ra một tầm nhìn toàn diện và chi tiết về sự ổn định dân cư, đặt ra một chuỗi các công việc đặc sắc và cụ thể nhằm đảm bảo cộng đồng được hưởng lợi một cách toàn vẹn và bền vững.

+ Bố trí ổn định dân cư: Dự án sẽ tập trung vào việc di chuyển số hộ đến các điểm tái định cư, không chỉ trong phạm vi xã, huyện mà còn mở rộng ra ngoài huyện, thậm chí trong tỉnh. Quá trình này sẽ bao gồm việc phân bổ đất ở và đất sản xuất cho từng hộ dân, với sự chú trọng đặc biệt vào việc theo dõi tiến độ của quá trình bố trí ổn định qua từng năm.

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng: Đầu tư xây dựng các yếu tố cơ bản của hạ tầng là một trụ cột quan trọng trong việc định hình và phát triển vùng bố trí dân cư. Các hạng mục xây dựng được đề cập tại điểm b của khoản 2, mục IV Điều 1 Quyết định số 590/QĐ-TTg sẽ được chú trọng để đảm bảo rằng mọi phần của cộng đồng đều được kết nối và phục vụ đầy đủ cho nhu cầu sống và làm việc.

+ Phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, việc làm: Mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở việc ổn định dân cư mà còn mở rộng đến việc tạo điều kiện để cộng đồng phát triển bền vững. Điều này bao gồm định hình và tổ chức phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, và việc làm vùng dự án. Các nội dung chi tiết được quy định tại khoản 3 và khoản 4, mục IV Điều 1 Quyết định số 590/QĐ-TTg sẽ được thực hiện để đảm bảo một cộng đồng vững mạnh và đầy đủ các nguồn lực để hỗ trợ sự phát triển.

- Trong việc xây dựng bản khái toán toàn diện về mức đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án, chúng ta sẽ tập trung vào các khía cạnh quan trọng, mở rộng và chi tiết hóa để đảm bảo sự hiểu rõ và minh bạch.

​+ Phân loại chi đầu tư: Mục tiêu là phân rõ chi tiết từng khoản đầu tư để tạo nên sự minh bạch và kiểm soát tốt nhất. Cụ thể, ta sẽ chia thành chi đầu tư phát triển, chi phát triển sản xuất, và chi phục vụ các mục đích khác nhau. Điều này giúp quản lý tài chính một cách chặt chẽ và tối ưu hóa hiệu suất của mỗi khoản đầu tư.

+ Nguồn vốn: Nguồn vốn chính, bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, là những nguồn vốn cơ bản đảm bảo sự ổn định và liên tục trong quá trình thực hiện dự án. Nguồn vốn hợp pháp khác, đây là các nguồn vốn đặc biệt, có thể là vốn đầu tư từ các tổ chức tư nhân, quỹ hỗ trợ, hoặc các nguồn vốn đối ngoại. Điều này giúp bổ sung nguồn lực và đa dạng hóa nguồn vốn, tăng cường sự linh hoạt của dự án.

​+ Quy hoạch thời gian đầu tư: Xác định rõ các giai đoạn cụ thể và thời điểm chi tiêu để đảm bảo sự hài hòa giữa mức độ chi tiêu và tiến trình thực hiện dự án. Việc này sẽ giúp điều chỉnh và quản lý nguồn lực một cách hiệu quả, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận và tiện ích đối với cộng đồng.

 

2. Thực hiện lập dự án bố trí ổn định dân cư tập trung

Tại Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BNNPTNT thì thực hiện lập dự án bố trí ổn định dân cư tập trung được thực hiện như sau:

- Chuỗi các dự án bố trí ổn định dân cư tập trung được xây dựng không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cộng đồng mà còn đặt ra một chuẩn mực cao về quản lý và ứng phó với các thách thức đa dạng trên các vùng địa lý khác nhau. 

+ Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai: Tập trung vào việc xây dựng các cơ sở hạ tầng chống thiên tai, bảo vệ cộng đồng trước những tác động không lường trước được của thiên nhiên.

+ Dự án bố trí ổn định dân cư vùng biên giới, hải đảo: Đặc biệt chú trọng vào việc phát triển cơ sở hạ tầng an ninh biên giới và hải đảo, đồng thời cung cấp các giải pháp tiên tiến cho cộng đồng dân cư.

+ Dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn: Đưa ra các giải pháp đa chiều, từ cơ sở vật chất đến các chương trình hỗ trợ tinh thần, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống trong những vùng đặc biệt khó khăn.

+ Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do, khu rừng đặc dụng: Tập trung vào việc bảo vệ và quản lý bền vững nguồn lợi từ khu rừng đặc dụng, đồng thời tạo ra điều kiện thuận lợi để những cộng đồng di cư tự do được hưởng lợi từ sự ổn định và phát triển.

+ Dự án kết hợp nhiều đối tượng: Điều này là một cơ hội để tối ưu hóa tài nguyên và hiệu quả của dự án, đặc biệt là khi có nhiều đối tượng cần được bố trí ổn định dân cư tập trung. Thông qua việc kết hợp các loại dự án trước đó, chúng ta có thể đảm bảo rằng nhóm đối tượng lớn nhất sẽ được ưu tiên để đặt tên cho dự án, đồng thời đảm bảo sự công bằng và bền vững trong quá trình triển khai.

- Nội dung độc đáo của dự án bố trí ổn định dân cư tập trung theo Phụ lục I, điều này đã được phê chuẩn và công bố đồng thời với Thông tư 24/2023/TT-BNNPTNT, là một bước quan trọng để mô phỏng tầm nhìn chiến lược và định hình tương lai cho cộng đồng.

- Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án bố trí ổn định dân cư tập trung, chúng ta sẽ tuân theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công, đồng thời đảm bảo tuân thủ các văn bản pháp luật khác có liên quan. Việc này đặt ra một tiêu chuẩn cao về quản lý và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình ra quyết định và thực hiện dự án.

- Trong tình huống đặc biệt cấp thiết khi thực hiện dự án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ đảm bảo chỉ đạo và triển khai dự án theo các quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước 2015 và Điều 42 Luật Đầu tư công 2019, đồng thời tuân thủ nghiêm túc các văn bản pháp luật khác liên quan. Điều này là một cam kết mạnh mẽ để đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong việc ứng phó với tình hình khẩn cấp và đáp ứng nhanh chóng đến nhu cầu của cộng đồng.

 

3. Đối tượng Chương trình Bố trí dân cư các vùng giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030

Dựa trên những quy định chi tiết tại khoản 2, Mục I, Điều 1 của Quyết định 590/QĐ-TTg năm 2022, Chương trình xác định rõ những đối tượng chính cần được ưu tiên hỗ trợ.

- Hộ gia đình, cá nhân bị mất nhà ở, đất ở do sạt lở đất, sụt lún đất, lốc, lũ, lũ quét: Chú trọng vào những trường hợp khẩn cấp, nơi mất mát nhà ở và đất ở diễn ra do các tác động đặc biệt của tự nhiên như sạt lở, sụt lún, lốc, lũ, và lũ quét.

- Hộ gia đình, cá nhân sinh sống ở vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, sụt lún đất, lốc, lũ, lũ quét, ngập lụt, nước dâng: Đặc biệt quan tâm đến những vùng địa lý nằm trong tầm nguy cơ cao của sạt lở, sụt lún, lốc, lũ, lũ quét, ngập lụt, và nước dâng, nơi các cộng đồng đang phải đối mặt với nguy cơ tự nhiên và môi trường cao.

- Hộ gia đình, cá nhân sống ở vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất, nước để sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu: Tập trung vào những vùng đặc biệt khó khăn, nơi người dân đang phải đối mặt với thiếu đất, nước sản xuất, cũng như tình trạng thiếu nước sinh hoạt và cơ sở hạ tầng cơ bản.

- Du cư trên đầm phá, các làng chài trên sông nước, ô nhiễm môi trường: Đặt ưu tiên đặc biệt đối với những cộng đồng sống trên đầm phá, làng chài ven sông, nơi môi trường đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

- Hộ gia đình và cá nhân, với tinh thần tự nguyện và mong muốn tìm kiếm cơ hội mới, chủ động lựa chọn đến những vùng biên giới đất liền, Khu kinh tế - quốc phòng, hải đảo, nơi họ hy vọng sẽ gặp phải một môi trường mới và tiềm năng phát triển độc đáo.

- Những hộ gia đình và cá nhân đã thực hiện di cư tự do đến các khu vực trong cả nước mà không tuân theo quy hoạch, kế hoạch chính thức, nơi đời sống của họ đang phải đối mặt với những thách thức khó khăn. Đặc biệt, những người sống hợp pháp trong khu rừng đặc dụng cần sự bảo trợ và ổn định lâu dài thông qua các biện pháp bố trí đặc biệt.

- Cộng đồng dân cư tại những địa điểm tiếp nhận người dân tái định cư tập trung hoặc xen ghép có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc chào đón và tích hợp những cá nhân mới. Sự đoàn kết và hỗ trợ từ cộng đồng này không chỉ mang lại sự ổn định tinh thần mà còn tạo nên một môi trường tích cực, tạo điều kiện cho sự hòa nhập và phát triển bền vững.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.