1.  Nội dung bố trí ổn định dân cư trong kế hoạch đầu tư công hằng năm

Theo hướng dẫn của Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 24/2023/TT-BNNPTNT, quy trình bố trí ổn định dân cư trong kế hoạch đầu tư công hàng năm được chi tiết như sau:

- Đánh giá số hộ bố trí ổn định dân cư theo các hình thức: tập trung, xen ghép, ổn định tại chỗ. Xác định tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng khu, điểm tái định cư, bao gồm các yếu tố như giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt và các công trình thiết yếu khác. Đánh giá hiệu suất phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp và việc làm tại vùng bố trí ổn định dân cư. Phân tích vốn đầu tư theo nguồn và các nội dung liên quan khác.

- Đánh giá các mặt tích cực và những khía cạnh còn tồn tại chủ yếu trong quá trình bố trí ổn định dân cư. Phân tích nguyên nhân gây ra các vấn đề tồn tại và đề xuất giải pháp.

- Dự báo tình hình liên quan đến mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu năm kế hoạch. Xây dựng kế hoạch bố trí ổn định dân cư theo các hình thức tập trung, xen ghép, ổn định tại chỗ. Lập kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp và việc làm tại các dự án bố trí ổn định dân cư. Xây dựng mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và các biện pháp tuyên truyền, đào tạo cho cán bộ và người làm công tác bố trí dân cư.

- Lựa chọn danh mục dự án, phương án bố trí ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên. Xác định mức vốn cụ thể thuộc kế hoạch trung hạn, tổng hợp thành Bảng danh mục dự án, phương án bố trí ổn định dân cư. Tổng hợp kế hoạch vốn thực hiện bố trí ổn định dân cư thành Bảng kế hoạch vốn thực hiện bố trí ổn định dân cư.

- Đề xuất các giải pháp điều hành để đảm bảo hiệu quả trong thực hiện kế hoạch. Tổ chức và triển khai kế hoạch theo các bước và quy trình đã đề ra. Dự kiến kết quả đạt được thông qua việc thực hiện kế hoạch và các biện pháp điều hành.

Tóm lại, quy trình này nhằm đảm bảo sự hiệu quả, minh bạch và bền vững trong việc bố trí ổn định dân cư, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện trong lĩnh vực này. Quy trình này không chỉ đơn thuần là việc lập kế hoạch, mà còn là quá trình đánh giá, định hướng và triển khai các hoạt động bố trí ổn định dân cư một cách khoa học và hiệu quả. Điều này bao gồm việc đánh giá chi tiết tình hình thực hiện năm trước, từ số hộ bố trí đến cơ sở hạ tầng và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, quy trình còn tập trung vào việc đánh giá mặt được và tồn tại, đưa ra định hướng và nhiệm vụ cho năm kế hoạch, cũng như xây dựng kế hoạch vốn và giải pháp điều hành.

Bằng cách này, quy trình không chỉ giúp đảm bảo tính nhất quán, hiệu quả trong thực hiện kế hoạch đầu tư công mà còn đề xuất giải pháp cho các vấn đề tồn tại và định hình chiến lược cho tương lai. Đặc biệt, việc lựa chọn danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên và kế hoạch vốn cụ thể giúp quản lý nguồn lực một cách linh hoạt và có hướng dẫn chi tiết cho quá trình thực hiện. Cuối cùng, quy trình này không chỉ là bước kế hoạch mà còn là hệ thống các biện pháp điều hành và tổ chức thực hiện, dự kiến đạt được những kết quả mong muốn trong bố trí ổn định dân cư.

 

2. Nguyên tắc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Theo quy định tại Điều 48 của Luật Đầu tư công 2019, việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm đặt ra một số nguyên tắc quan trọng nhằm đảm bảo tính hiệu quả và bền vững trong quản lý nguồn lực đầu tư công. Dưới đây là mô tả chi tiết về các nguyên tắc này:

- Kế hoạch đầu tư công phải điều chỉnh và phản ánh đầy đủ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Điều này bao gồm cả chiến lược phát triển 05 năm và kế hoạch phát triển hằng năm, cũng như các quy hoạch đã được phê duyệt.

- Kế hoạch đầu tư công cần phải phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn. Đồng thời, cần thu hút nguồn vốn đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Quan trọng là bảo đảm an toàn về nợ công và duy trì sự cân đối vĩ mô trong quá trình đầu tư.

- Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, và định mức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều này giúp đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực.

- Kế hoạch đầu tư công cần ưu tiên bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực, và vùng lãnh thổ theo mục tiêu và định hướng phát triển của từng thời kỳ. Điều này giúp tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển toàn diện.

- Quá trình lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực cần được thực hiện một cách công bằng, minh bạch và công khai. Điều này giúp tạo ra sự tin tưởng từ phía cộng đồng và người dân, đồng thời tăng cường giám sát và đánh giá từ cộng đồng.

- Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, và chính sách là chìa khóa quan trọng. Phân cấp trong quản lý đầu tư giúp tạo quyền chủ động cho Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Kế hoạch đầu tư công hằng năm phải được xây dựng một cách chặt chẽ và phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt. Điều này giúp đảm bảo tính liên tục và nhất quán trong việc thực hiện các dự án đầu tư.

Tóm lại, việc thực hiện những nguyên tắc trên giúp tạo ra một kế hoạch đầu tư công chặt chẽ, hiệu quả và bền vững, đồng thời đảm bảo quản lý nguồn lực đầu tư công một cách chính xác và hiệu quả. Kế hoạch đầu tư công cần được xây dựng một cách linh hoạt và sáng tạo, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc đã đề ra. Sự phù hợp với chiến lược phát triển, cân đối nguồn vốn, minh bạch và công bằng trong phân bổ nguồn lực, ưu tiên cho mục tiêu và định hướng phát triển là những yếu tố quan trọng để đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công. Bên cạnh đó, việc thực hiện quản lý tập trung và phân cấp đồng thời đảm bảo sự an toàn về nợ công là chìa khóa để ngăn chặn rủi ro và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực. Sự kết hợp linh hoạt giữa kế hoạch đầu tư hằng năm và kế hoạch đầu tư trung hạn giúp đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của các chiến lược đầu tư, đồng thời tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội.

 

3. Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Dựa vào khoản 2 Mục I Điều 1 Quyết định 590/QĐ-TTg năm 2022, Chương trình bố trí ổn định dân cư có những mục tiêu chung và cụ thể nhằm cải thiện đời sống người dân, giảm thiệt hại do thiên tai, di cư tự do, tăng cường an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường.

Mục tiêu chung:

- Thực hiện bố trí ổn định dân cư tại các vùng đặc biệt:

+ Đối với những vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, Chương trình tập trung vào việc đảm bảo an sinh xã hộ, giảm thiệt hại, và tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

+ Các khu vực đặc biệt khó khăn được chú ý để cải thiện điều kiện sống và giảm nghèo.

+ Tăng cường an ninh quốc phòng, đồng thời ổn định cư trú cho cộng đồng tại những vùng đặc biệt nhạy cảm.

- Giải quyết việc làm và tăng thu nhập: Tạo ra cơ hội việc làm mới và tăng thu nhập cho người dân tại các vùng bố trí.

- Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản: Cung cấp hỗ trợ để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế, nước sạch, và điện.

- Góp phần giảm nghèo và bảo vệ môi trường: Hướng tới mục tiêu giảm nghèo và bảo vệ môi trường thông qua quá trình ổn định dân cư.

- Tăng cường quốc phòng, an ninh ở các vùng biên giới và hải đảo.

Mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn 2021 - 2030:

+ Bố trí ổn định 121.290 hộ, chia thành các vùng như vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, và di cư tự do trong khu rừng đặc dụng.

+ Đặc biệt, trong giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến bố trí 64.283 hộ, tập trung vào các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và di cư tự do.

- Đến năm 2025:

+ Cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do.

+ Tại các vùng dự án bố trí ổn định dân cư: Tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; cải thiện tiêu chí về nước sạch và điện.

- Các chỉ tiêu khác:

+ Đảm bảo tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch và điện đạt mức cao.

+ Loại bỏ nhà tạm, dột nát, và tăng cường xây dựng nhà ở kiên cố.

Thông tư này có hiệu lực từ 05/02/2024, đồng thời định rõ các quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Chương trình bố trí ổn định dân cư theo Quyết định 590/QĐ-TTg năm 2022.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Mẫu phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất (Mẫu số 05/ĐK)

Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn pháp luật qua số hotline 1900.6162 để nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp và tận tâm từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Đối với những trường hợp cần sự tư vấn chi tiết hơn, chúng tôi cũng rất hoan nghênh quý khách gửi yêu cầu thông tin chi tiết qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác