Gia tăng nhu cầu (demand increase) là khái niệm thường được dùng với nhiều nghĩa khác nhau, nhưng trong kinh tế học nó được dùng để chỉ trường hợp nhu cầu tăng khi giá cả không thay đổi. Điều này hàm ý đường cầu dịch chuyển khi có những thay đổi trong các biến số khác ngoài giá của bản thân hàng hoá. Khi nhu cầu tăng do giá cả thay đổi (các yếu tố khác không đổi), chúng ta nói có sự gia tăng lượng cầu.