1. Khiếu nại quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh, tổ chức, cá nhân không nhất trí với một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

- Đơn khiếu nại quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh phải có các nội dung chủ yếu sau:

+ Ngày, tháng, năm làm đơn khiếu nại;

+ Tên, địa chỉ của bên làm đơn khiếu nại;

+ Số, ngày, tháng, năm của quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh bị khiếu nại;

+ Lí do của việc khiếu nại và yêu cầu của bên làm đơn khiếu nại;

+ Chữ kí, con dấu (nếu có) của bên làm đơn khiếu nại.

- Đơn khiếu nại quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh kèm theo thông tin, chứng cứ bổ sung (nếu có) chứng minh cho khiếu nại của mình là có căn cứ và hợp pháp.

2. Thụ lý đơn khiếu nại quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chủ tịch ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thụ lí giải quyết, thông báo bằng văn bản cho bên khiếu nại và các bên liên, quan đến nội dung đơn khiếu nại; trường hợp không thụ lí giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lí do.

- Quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh bị khiếu nại vẫn tiếp tục được thi hành, trừ trường hợp Chủ tịch ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh khi xét thấy việc thi hành một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục.

3. Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh

- Giải quyết khiếu nại đối với vụ việc hạn chế cạnh tranh:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thụ lí đơn khiếu nại, Chủ tịch ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quyết định thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh bao gồm Chủ tịch ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và tất cả các thành viên khác của ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trừ các thành viên đã tham gia Hội đồng xử lí vụ việc hạn chế cạnh tranh.

Việc ra quyết định giải quyết khiếu nại phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng giải quyết khiếu nại tham gia.

Quyết định giải quyết khiếu nại được thông qua bằng cách biểu quyết theo đa số; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng giải quyết khiếu nại.

Thời hạn giải quyết khiếu nại là 30 ngày kể từ ngày ra quyết định thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại. Đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày.

- Giải quyết khiếu nại đối với vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh:

Sau khi thụ lí đơn khiếu nại, Chủ tịch ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền.

Thời hạn giải quyết khiếu nại là 30 ngày kể từ ngày thụ lí đơn khiếu nại. Đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày.

4. Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh

- Khi quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh hoặc Chủ tịch ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có thẩm quyền sau:

+ Giữ nguyên quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh.

- Sửa một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh.

+ Hủy quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh để giải quyết lại trong các trường hợp:

- Thành phần Hội đồng xử lí vụ việc hạn chế cạnh tranh không đúng quy định của Luật cạnh tranh;

- Có vi phạm nghiêm trọng về tố tụng cạnh ưanh;

- Có tình tiết mới dẫn đến khả năng thay đổi cơ bản quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mà tìrong^quâ tì?ìnỉi’ điềù tra, xử lí vụ việc cạnh ữanh không thể biết được.

Trường hợp quyết định xử lí vụ’ việc cạnh tranh bị hủy, Chủ tịch ủý ban Cạnh tranh Quốc gia giao-lặi hỗ sơ chõ Cơ quan điều ứa vụ việc cạnh tranh hoặc thành lập Hội đồng xử lí vụ việc hạn chế cạnh tranh theo quy-định cùa Luật cạnh tranh. Thành viên hội dồng xử lí vụ việc hạn chế cạhh tránhj điều tra viên vi phạm nêu trên (theo điểm a và điểm b khoản 3 Điều 101 Luật cạnh tranh năm 2018) không được tiếp tục tham gia điệu tra, xử lí vụ việc này.

- Quyết định giải quyết khiếu hại quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật kể từ ngày kí. Tròng thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kí, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh phải được gửi đến tổ chức, cá nhân có liên quan để thi hành;

- Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu

nại, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện một phần hoặc toàn bộ nội dung của quyết định giải quyết khiếu hại quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh tại toà án có thâm quyền theo quy định của Luật tố tụng hành chính trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại -quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh.

Trường hợp Tòa án thụ lí đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này, ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ việc cạnh tranh đến tòa án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án.

5. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh

+ Chủ tịch ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xem xét việc quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế và vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong các trường hợp sau:

- Bên khiếu nại rút đơn khiếu nại và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tta, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả;

- Trường hợp thực hiện điều tra khi ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh (theo khoản 2 Điều 80 của Luật cạnh tranh năm 2018), bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều ứa, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

+ Hội đồng xử lí vụ việc hạn chế cạnh tranh xem xét việc quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh trong các trường hợp sau:

- Bên khiếu nại rút đơn khiếu nại và bên bị điều tra cam kết chẩm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả;

- Trường hợp thực hiện điều tra khi ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh (theo khoản 2 Điều 80 Luật cạnh tranh năm 2018), bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

+ Quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh phải được gửi cho bên khiếu nại, bên bị điều tra và công bố công khai.

Mọi vướng mắc liên quan đến luật canh tranh, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được luật sư tư vấn pháp luật cạnh tranh trực tuyến qua tổng đài điện thoại.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật cạnh tranh - Công ty luật Minh Khuê