1. Khái niệm tố cáo

- Tố cáo là việc cán bộ đoàn viên, nhân dân hoặc tổ chức báo cho uỷ ban kiểm tra hoặc cấp bộ đoàn biết về hành vi sai trái của cán bộ, đoàn viên hoặc tổ chức đoàn vi phạm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết và kỷ luật của Đoàn.

- Giải quyết tố cáo là việc thẩm tra, xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và quyết định xử lý của uỷ ban kiểm tra hoặc cấp bộ đoàn giải quyết tố cáo.

2. Thẩm quyền giải quyết tố cáo

- Đơn, thư tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mà người bị tố cáo là cán bộ đoàn, đoàn viên thuộc diện quản lý của cấp nào thì uỷ ban kiểm tra, cấp bộ đoàn cấp đó xem xét, kết luận, xử lý.

- Đơn thư tố cáo có liên quan đến các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn thì Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn xem xét, giải quyết và đề nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Trung ương Đoàn xem xét kết luận.

- Đơn thư tố cáo tổ chức đoàn cấp dưới thì uỷ ban kiểm tra, tổ chức đoàn cấp trên quản lý trực tiếp xem xét giải quyết.

- Trường họp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng, hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết thì người tố cáo có quyền gửi tố cáo lên uỷ ban kiểm tra, hoặc cấp bộ đoàn cấp trên trực tiếp để giải quyết.

3. Nguyên tắc, thủ tục giải quyết tố cáo

- Cán bộ, đoàn viên có quyền tố cáo bằng cách gửi đơn hoặc trình bày trực tiếp với Uỷ ban Kiểm tra, cấp bộ đoàn có trách nhiệm giải quyết tố cáo. Đơn tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo, nội dung tố cáo. Trường họp người tố cáo trực tiếp tố cáo (không gửi đơn tố cáo), thì cán bộ tiếp nhận tố cáo phải ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản, người tố cáo phải ký tên, ghi rõ họ tên, địa chỉ và phải chịu trách nhiệm về văn bản đó.

>> Xem thêm:  Đơn khiếu nại, tố cáo là gì ? Khái niệm, cách hiểu về đơn khiếu nại, tố cáo

Không xem xét, giải quyết tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ; tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, kết luận, nhưng người tố cáo vẫn tiếp tục tố cáo, nhưng không cung cấp được thêm tài liệu, chứng cứ mới; tố cáo có tên, nhưng nội dung không cụ thể, không có căn cứ để thẩm tra, xác minh; tố cáo sao chụp chữ ký mà không ký trực tiếp.

- Khi chỉ còn dưới 10 ngày là khai mạc Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu của đoàn, nếu cơ quan có thẩm quyền nhận được đon tố cáo đại biểu chính thức dự đại hội, hội nghị đại biểu thì đơn tố cáo đó chỉ được xem xét sau khi đã tổ chức xong đại hội hoặc hội nghị của Đoàn.

- Khi nhận được đơn tố cáo, uỷ ban kiểm tra, cấp bộ đoàn phải thụ lý để giải quyết và thông báo cho người tố cáo biết. Trường họp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì uỷ ban kiểm tra, cấp bộ đoàn có trách nhiệm chuyển đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo biết.

- Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày kể từ ngày ra thông báo tiép nhận đơn, thư tố cáo để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận đơn, thư tố cáo để giải quyết.

- Cơ quan giải quyết tố cáo, cán bộ được giao giải quyết tố cáo không được gửi hoặc phổ biến nội dung tố cáo, tên người bị tố cáo, nội dung thông báo giải quyết tố cáo của tổ chức đoàn có thẩm quyền cho những tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo. Cấp bộ đoàn, uỷ ban kiểm tra các cấp, cán bộ nhận tố cáo, giải quyết tố cáo phải giữ bí mật cho người tố cáo. Không được tiết lộ họ, tên của người tố cáo và các thông tin khác cho người bị tố cáo biết.

- Tổ chức đoàn và cán bộ đoàn viên bị tố cáo phải trình bày rõ ràng, trung thực, đầy đủ, kịp thời về những vấn đề bị tố cáo khi các tổ chức đoàn có thẩm quyền yêu cầu; tự giác nhận rõ sai lầm, khuyết điểm (nếu có) và có quyền đưa ra bằng chứng xác thực để chứng minh nội dung tố cáo không đúng; không được truy tìm, trấn áp, trù dập, trả thù người tố cáo dưới bất kỳ hình thức nào.

- Cán bộ, cơ quan được giao giải quyết tố cáo khi thực hiện nhiệm vụ có các quyền và nghĩa vụ sau:

+ Bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật, đúng Điều lệ Đoàn quy định khi giải quyết tố cáo.

+ Được quyền yêu cầu người tố cáo cung cấp tài liệu, bằng chứng có liên quan đến nội dung tố cáo.

+ Được quyền yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về các nội dung bị tố cáo, các bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo không đúng (nếu có).

>> Xem thêm:  Quy định về tố cáo hành vi tham nhũng và hướng dẫn viết đơn tố cáo tham nhũng ?

+ Đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.

+ Tiến hành các biện pháp khác khi cần thiết để phục vụ công tác giải quyết tố cáo (theo quy định của pháp luật).

- Không phân công cán bộ bị tố cáo chủ trì giải quyết tố cáo đối với mình. Không để người tố cáo hoặc người có liên quan đến tố cáo giải quyết tố cáo. Uỷ ban kiểm tra hoặc cấp bộ đoàn giải quyết tố cáo phải xử lý hoặc đề nghị cấp bộ đoàn có thẩm quyền xử lý hay chỉ đạo xử lý nghiêm minh bằng kỷ luật Đoàn, kỷ luật hành chính hoặc đề nghị cơ quan pháp luật xử lý đúng với mức độ sai phạm những trường họp trù dập, trả thù người tố cáo, cản trở, không xem xét, giải quyết tố cáo, bao che cho những việc làm sai trái của đối tượng bị tố cáo; để lộ nội dung tố cáo, tên người tố cáo cho đối tượng bị tố cáo, người không có trách nhiệm biết.

- Việc thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết phải ghi chép thành văn bản và lưu vào hồ sơ giải quyết tố cáo. Sau khi kết thúc việc thẩm tra, xác minh, người (cơ quan) được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh phải có văn bản kết luận về nội dung tố cáo và phải có đầy đủ bằng chứng cho kết luận của mình.

- Căn cứ vào kết luận về nội dung tố cáo, cấp giải quyết tố cáo tiến hành xử lý như sau:

+ Trường hợp người bị tố cáo không vi phạm pháp luật, không vi phạm Điều lệ, quy định của Đoàn,... thì phải có kết luận rõ và thông báo bằng văn bản cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo biết; đồng thời phải xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm khắc người lợi dụng tố cáo để vu cáo, đả kích cá nhân, gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ.

+ Trường hợp người bị tố cáo vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ, các quy định của Đoàn,... thì phải tiến hành xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đoàn và của pháp luật.

+ Trường họp hành vi của người bị tố cáo có dấu hiệu của tội phạm thì cấp bộ đoàn phải chuyển hồ sơ, vụ việc cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền giải quyết.

- Cơ quan giải quyết tố cáo phải gửi văn bản kết luận giải quyết tố cáo, quyết định xử lý tố cáo cho cơ quan kiểm tra, cấp bộ đoàn cấp trên trực tiếp; đồng thời có văn bản trả lời người có đơn tố cáo biết kết quả giải quyết.

- Hồ sơ giải quyết tố cáo được lưu trữ tại cấp có thẩm quyền đã ra quyết định giải quyết tố cáo.

>> Xem thêm:  Khi nào thì khiếu nại lần hai? Khiếu nại về đất đai thì phải làm như thế nào mới đúng luật?

Hồ sơ giải quyết tố cáo gồm:

+ Đơn, thư hoặc bản ghi nội dung tố cáo;

+ Biên bản thẩm tra xác minh và các tài liệu chứng cứ liên quan trong quá trình giải quyết;

+ Văn bản giải trình của người bị tố cáo;

+ Kết luận về nội dung tố cáo; những kiến nghị về biện pháp xử lý;

+ Quyết định xử lý (nếu có);

4. Các bước tiến hành giải quyết khiếu nại, tố cáo

4.1. Bước chuẩn bị

- Khi nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, cán bộ kiểm tra (cán bộ được phân công) phải nghiên cứu kỹ đơn khiếu nại, tố cáo, tóm tắt nội dung tố cáo, khiếu nại và tham mưu, đề xuất với lãnh đạo ủy ban kiểm tra, cấp bộ đoàn hướng giải quyết. Lãnh đạo ủy ban kiểm tra, cấp bộ đoàn xem xét cụ thể và phân công cán bộ trực tiếp xem xét, tham mưu (nếu vụ việc đơn giản) hoặc thành lập tổ công tác nếu thấy cần thiết.

- Nếu thấy cần thiết phải lập tổ công tác thì uỷ ban kiểm tra (hoặc cấp bộ đoàn) ra quyết định thành lập tổ công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo; nội dung gồm: thành phần tổ công tác, nhiệm vụ tổ công tác, thời hạn giải quyết...

>> Xem thêm:  Quy định mới về tố cáo trong tố tụng dân sự ? Trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Cán bộ được phân công hoặc tổ công tác được giao giải quyết khiếu nại, tố cáo xây dựng kế hoạch cụ thể giải quyết khiếu nại, tố cáo trình lãnh đạo uỷ ban kiểm tra hoặc cấp bộ đoàn có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, thành lập tổ (đoàn) kiểm tra giải quyết khiếu nại, hoặc tố cáo.

4.2. Bước tiến hành

* Về giải quyết khiếu nại

Sau khi nghiên cứu đơn, thư khiếu nại cán bộ (tổ công tác) được giao giải quyết khiếu nại cần lưu ý:

- Nếu thấy có dấu hiệu bị xử lý oan, sai hoặc trù dập thì phải xem xét lại toàn bộ quá trình thi hành kỷ luật.

- Nếu thấy việc khiếu nại không có cơ sở, chứng cứ, tình tiết nào có thể làm thay đổi kết luận về nội dung vi phạm hoặc hình thức xử lý thì giải thích cho người khiếu nại biết. Neu người khiếu nại không đồng ý với nội dung giải thích thì triển khai giải quyết khiếu nại theo trình tự:

+ Làm việc với người khiếu nại, để tìm hiểu kỹ các nội dung và vấn đề liên quan đến khiếu nại.

+ Yêu cầu cấp bộ đoàn ra quyết định kỷ luật giải trình về quá trình xem xét, xử lý kỷ luật và các ý kiến khiếu nại để tìm hiểu về các nội dung, tình tiết dẫn đến việc xử lý kỷ luật. Làm rõ điểm khác nhau giữa nội dung khiếu nại với nội dung của quyết định kỷ luật.

+ Nếu cấp đã ban hành quyết định kỷ luật và cán bộ (tổ kiểm tra) giải quyết khiếu nại còn có ý kiến khác nhau thì cán bộ (tổ kiểm tra) tiếp tục thẩm tra, xác minh làm rõ các nội dung còn chưa thống nhất và báo cáo đầy đủ với uỷ ban kiểm tra, cấp bộ đoàn có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về các ý kiến khác nhau đó, đồng thời dự thảo báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại và đề xuất hướng giải quyết với uỷ ban kiểm tra, cấp bộ đoàn có thẩm quyền xem xét, quyết định.

* Về giải quyết tố cáo

>> Xem thêm:  Tư vấn về Tội vu khống, bôi nhọ danh dự làm hạ thấp uy tín cá nhân, Doanh nghiệp ?

Sau khi nghiên cứu đơn tố cáo, cán bộ (tổ công tác) giải quyết tố cáo theo các bước sau:

- Cán bộ (tổ công tác) giải quyết tố cáo làm việc với tổ chức đoàn có liên quan và cán bộ bị tố cáo để thông báo quyết định, nội dung tố cáo; kế hoạch giải quyết; thống nhất lịch trình tiến hành; yêu cầu cán bộ, tổ chức đoàn bị khiếu nại, tố cáo chuẩn bị báo cáo giải trình các nội dung bị tố cáo; yêu cầu cung cấp tài liệu, phối hợp giải quyết.

- Cán bộ (tổ công tác) kiểm tra làm việc với người tố cáo, thu thập tài liệu, chứng cứ.

- Làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu thập thêm tài liệu liên quan, thẩm tra, xác minh các nội dung to cáo.

- Sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ; các văn bản giải trình của những người có liên quan, cán bộ (tổ công tác) kiểm tra giải quyết tố cáo phải dự thảo báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và đề xuất hướng xử lý giải quyết với cơ quan có thẩm quyền.

- Qua giải quyết tố cáo néu phát hiện cán bộ đoàn, tổ chức đoàn có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật (nêu rõ hình thức kỷ luật).

4.3. Bước kết thúc

Uỷ ban kiểm tra và cấp bộ đoàn cấp nào giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thì có trách nhiệm:

- Kết luận các nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời thông báo cho cán bộ hoặc tổ chức đoàn bị khiếu nại, tố cáo biết các kết luận đó.

- Có văn bản trả lời người có đơn khiếu nại, tố cáo về kết quả giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo.

>> Xem thêm:  Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội ? Cách tố cáo hành vi lừa đảo

Kết luận phải thể hiện rõ các nội dung:

- Nội dung khiếu nại, tố cáo đúng, đúng một phần hay sai.

- Kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, cấp bộ đoàn bị tố cáo có sai phạm; Trách nhiệm của cán bộ đoàn hay cấp bộ đoàn bị khiếu nại, tố cáo.

Trường họp cá nhân, tổ chức tố cáo không đúng, tố cáo sai, thì cần xem xét trách nhiệm của người tố cáo, nếu đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải đề xuất hình thức kỷ luật và đề nghị cơ quan có thẩm quyền kỷ luật tiến hành xem xét kỷ luật theo quy định.

5. Lập và lưu trữ hồ sơ giải quyết

5.1. Khái niệm hổ sơ, lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ

- Văn bản được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan sau khi đã giải quyết xong phải lập thành hồ sơ để phục vụ cho công tác nghiên cứu, khai thác sử dụng lâu dài. Hồ sơ là một tập văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có một (hoặc một số) đặc điểm chung như tên loại văn bản, cơ quan ban hành văn bản, thời gian hoặc những địa điểm khác, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của một cá nhân.

Hồ sơ trong công các giải quyết khiếu nại về kỷ luật của Đoàn là một tập văn bản, tài liệu và các vật ghi tin khác có liên quan với nhau về các vẩn đề, vụ việc, nhân sự... được hình thành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban Kiểm tra các cấp do Điều lệ Đoàn quy định và nhiệm vụ do Ban Chấp hành Đoàn các cấp giao.

- Lập hồ sơ giải quyết khiếu nại là việc tập hợp những văn bản hình thành trong quá trình giải quyết công việc của ủy ban Kiểm tra các cấp theo từng vấn đề, vụ việc, chuyên đề từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc để bảo quản, phục vụ khai thác, sử dụng trước mắt cũng như lâu dài.

- Lưu trữ hồ sơ của ủy ban Kiểm tra là quá trình thu thập, chỉnh lý, lưu giữ các hồ sơ, tài liệu được hình thành trong quá trình hoạt động của ủy ban Kiểm tra các cấp để phục vụ việc khai thác, sử dụng trước mắt cũng như lâu dài.

>> Xem thêm:  Khiếu nại khi đã hết thời hiệu ? Cách viết đơn khiếu nại mới nhất ?

5.2. Mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm lập hồ sơ

- Mục đích, ý nghĩa:

+ Lập hồ sơ sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu suất công tác của cán bộ và nhân viên trong cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp.

+ Giúp cơ quan, đơn vị quản lý tài liệu chặt chẽ, giữ gìn bí mật tài liệu.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lưu trữ.

- Trách nhiệm lập hồ sơ: Lập hồ sơ là trách nhiệm của toàn thể cán bộ trong ủy ban kiểm tra các cấp chứ không phải chỉ riêng của bộ phận văn thư lưu trữ.

5.3. Yêu cầu cùa việc lập hồ sơ

- Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được lưu trữ tại cấp đã ra quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định gồm:

+ Đơn, thư khiếu nại có chữ ký của người khiếu nại.

+ Kết luận về việc giải quyết khiếu nại và các tài liệu chứng cứ có liên quan.

>> Xem thêm:  Xử lý đơn tố cáo nặc danh như thế nào ? hồ sơ gồm những gì?

+ Quyết định về việc giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành.

+ Các công văn giấy tờ khác có liên quan.

Giải quyết tố cáo trong tổ chức Đoàn thanh niên

>> Xem thêm:  Nói xấu người khác bị xử lý thế nào ? Khi nào cấu thành tội làm nhục người khác

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Cán bộ (tổ công tác) được giao giải quyết khiếu nại cần làm gì sau khi nghiên cứu đơn, thư khiếu nại?

Trả lời:

-       Nếu thấy có dấu hiệu bị xử lý oan, sai hoặc trù dập thì phải xem xét lại toàn bộ quá trình thi hành kỷ luật.

-        Nếu thấy việc khiếu nại không có cơ sở, chứng cứ, tình tiết nào có thể làm thay đổi kết luận về nội dung vi phạm hoặc hình thức xử lý thì giải thích cho người khiếu nại biết. Neu người khiếu nại không đồng ý với nội dung giải thích thì triển khai giải quyết khiếu nại theo trình tự:

Câu hỏi: Các hoạt động cụ thể trong giải quyết tố cáo?

Trả lời:

Hoạt động giải quyết tố cáo: việc thẩm tra, xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và quyết định xử lý của uỷ ban kiểm tra hoặc cấp bộ đoàn giải quyết tố cáo.

Câu hỏi: Người bị tố cáo không vi phạm pháp luật, không vi phạm Điều lệ, quy định của Đoàn thì có bị xử lý không? Giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Người bị tố cáo không vi phạm pháp luật, không vi phạm Điều lệ, quy định của Đoàn,... thì phải có kết luận rõ và thông báo bằng văn bản cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo biết; đồng thời phải xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm khắc người lợi dụng tố cáo để vu cáo, đả kích cá nhân, gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ.