1. Giám đốc bệnh viện thực hiện lãnh đạo mà không trực cấp cứu được không?

Theo tiểu mục I Mục 1 Phần II của Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT, được ban hành bởi Bộ Y tế, quy định về nhiệm vụ của Giám đốc bệnh viện có các điểm sau đây:

- Giám đốc bệnh viện là chủ tài khoản và trực tiếp quản lý việc sử dụng ngân sách của bệnh viện một cách hiệu quả. Người này phải kiểm soát việc thu, chi theo đúng quy định của Nhà nước và thường xuyên kiểm tra công tác tài chính kế toán để ngăn chặn tình trạng thất thu, tham ô và lãng phí.

- Dựa trên kế hoạch của ngành và nhiệm vụ của bệnh viện, Giám đốc bệnh viện phải xây dựng kế hoạch dài hạn về phát triển bệnh viện và kế hoạch hoạt động hàng năm để trình cấp trên duyệt và tổ chức thực hiện.

- Giám đốc bệnh viện phải thực hiện mọi nhiệm vụ được giao từ cấp trên, đặc biệt chú trọng đến công tác cấp cứu và chăm sóc các đối tượng được chính sách ưu đãi, người nghèo và giáo dục y đức cho các thành viên trong bệnh viện.

- Người này có trách nhiệm quản lý và sử dụng một cách hiệu quả các thiết bị y tế và tài sản khác trong bệnh viện.

- Giám đốc bệnh viện phải hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn cho tuyến dưới và tập trung vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu trong cộng đồng.

- Ngoài ra, người này còn có trách nhiệm tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới, cũng như hướng dẫn học viên thực hành tại bệnh viện.

- Giám đốc bệnh viện phải thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và tổng kết kinh nghiệm về khám bệnh và chữa bệnh, nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật.

- Người này có trách nhiệm tổ chức bộ máy của bệnh viện sao cho phù hợp với nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện tốt công tác cán bộ và mọi chính sách chế độ đối với các thành viên trong bệnh viện và người bệnh theo quy định.

- Giám đốc bệnh viện phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động và công tác bảo hộ lao động.

- Người này cần mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước nhằm phát triển mọi nguồn lực của bệnh viện theo các quy định của Nhà nước.

- Giám đốc bệnh viện hoặc người được giám đốc ủy quyền phải tham dự họp hội đồng người bệnh hàng tháng.

- Người này phải tổ chức sơ kết và tổng kết định kỳ để báo cáo theo quy định. Khi có những vấn đề đặc biệt và khẩn cấp, người này phải báo cáo ngay lập tức để xin ý kiến từ cấp trên.

- Cuối cùng, Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm giáo dục và động viên các thành viên trong bệnh viện để thực hiện tốt nhiệm vụ của bệnh viện.

Giám đốc bệnh viện có một trong những nhiệm vụ quan trọng là thực hiện mọi công việc được giao từ cấp trên và đặc biệt chú trọng đến công tác cấp cứu. Công tác cấp cứu là một phần không thể thiếu trong hoạt động y tế, đảm bảo đáp ứng kịp thời và hiệu quả trong việc cứu sống và chăm sóc sức khỏe của những bệnh nhân gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Việc chú trọng công tác cấp cứu là một yêu cầu quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị, tổ chức và phối hợp công tác chặt chẽ. Giám đốc bệnh viện phải đảm bảo rằng bệnh viện luôn sẵn sàng và có khả năng đáp ứng kịp thời các tình huống khẩn cấp. Người này phải đảm bảo sự hiện diện của đội ngũ y tế chuyên nghiệp và có trình độ chuyên môn cao, đồng thời cung cấp các thiết bị y tế, dược phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết để thực hiện cấp cứu.

Trách nhiệm của Giám đốc bệnh viện không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo sự chuẩn bị vật chất và nhân lực cho công tác cấp cứu, mà còn bao gồm việc xây dựng và thực hiện các quy trình, quy định và hướng dẫn liên quan đến cấp cứu. Người này cần đảm bảo rằng đội ngũ y tế được đào tạo và nắm vững các kỹ năng cấp cứu, có khả năng đối phó với các tình huống khẩn cấp một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Đồng thời, Giám đốc bệnh viện cần theo dõi và đánh giá hiệu quả của công tác cấp cứu để từ đó đề xuất các biện pháp cải tiến. Người này phải xem xét các số liệu và thông tin về tần suất, thời gian đáp ứng và kết quả của các ca cấp cứu để làm căn cứ cho việc cải thiện chất lượng và hiệu quả của công tác này.

Để đảm bảo việc thực hiện công tác cấp cứu đúng theo quy định và pháp luật, Giám đốc bệnh viện cần có kiến thức và hiểu biết rõ về các quy định liên quan đến công tác cấp cứu trong lĩnh vực y tế và lao động. Người này phải thường xuyên cập nhật và tuân thủ quy định của pháp luật để đảm bảo hoạt động của bệnh viện diễn ra hợp pháp và an toàn.

Tóm lại, công tác cấp cứu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Giám đốc bệnh viện. Người này phải đảm bảo sự chuẩn bị và tổ chức công tác cấp cứu một cách chặt chẽ, đồng thời thực hiện theo quy định và pháp luật. Đây là một trách nhiệm khó khăn, nhưng cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính mạng và sức khỏe của bệnh nhân trong các tình huống khẩn cấp. Giám đốc bệnh viện phải là người lãnh đạo tài ba, có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và đúng đắn trong những tình huống cấp bách.

 

2. Giám đốc bệnh viện có quyền hạn như thế nào?

Theo tiểu mục II Mục 2 Phần II của Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT, giám đốc bệnh viện có các quyền hạn sau đây:

- Chủ trì các buổi họp giao ban, hội chuẩn, kiểm thảo về các trường hợp tử vong liên khoa hoặc toàn bệnh viện. Điều này đảm bảo rằng giám đốc bệnh viện có vai trò quan trọng trong việc đánh giá và phân tích các trường hợp tử vong, từ đó đưa ra các biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

- Quyết định về công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền. Giám đốc bệnh viện có quyền quyết định về việc tuyển dụng, bổ nhiệm, và điều động cán bộ trong bệnh viện. Điều này đảm bảo sự cân đối và phù hợp về nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân.

- Kiểm tra, xem xét, và quyết định về thu chi tài chính. Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm kiểm soát và quản lý nguồn tài chính của bệnh viện. Người này có quyền quyết định về việc sử dụng nguồn tài chính, đảm bảo rằng các nguồn lực được phân bổ một cách hợp lý và hiệu quả.

- Thành lập các hội đồng tư vấn. Giám đốc bệnh viện có quyền thành lập các hội đồng tư vấn, gồm các chuyên gia và đại diện của cộng đồng, để tư vấn và đề xuất các giải pháp trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và quản lý bệnh viện.

- Đề nghị cấp trên hoặc quyết định theo thẩm quyền về việc đề bạt, khen thưởng, và kỷ luật đối với các thành viên trong bệnh viện. Giám đốc bệnh viện có quyền đề nghị hoặc quyết định về việc thăng chức, khen thưởng, hoặc kỷ luật các nhân viên trong bệnh viện, nhằm thúc đẩy động lực làm việc và đảm bảo kỷ luật trong tổ chức.

- Đình chỉ hoạt động của các thành viên trong bệnh viện có hành vi trái pháp luật, trái quy chế bệnh viện hoặc xét thấy có hại cho sức khỏe người bệnh. Giám đốc bệnh viện có quyền đình chỉ các hoạt động của nhân viên trong trường hợp họ vi phạm pháp luật, quy chế bệnh viện hoặc gây hại cho sức khỏe của bệnh nhân.

- Khi vắng mặt tại bệnh viện, giám đốc bệnh viện phải ủy quyền cho phó giám đốc. Điều này đảm bảo sự liên tục và quản lý hiệu quả của bệnh viện trong trường hợp giám đốc không có mặt.

- Giám đốc bệnh viện không được quyền đưa ra những quyết định trái với pháp luật và trái với quy chế của bệnh viện. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ quy định trong quá trình quản lý và hoạt động của bệnh viện.

Tổng kết lại, giám đốc bệnh viện có nhiều quyền hạn quan trọng trong việc quản lý và điều hành bệnh viện. Từ việc chủ trì các cuộc họp quan trọng, quyết định về tổ chức cán bộ, kiểm soát tài chính, thành lập hội đồng tư vấn, đến đề xuất và quyết định về thăng chức, khen thưởng và kỷ luật nhân viên. Qua đó, giám đốc bệnh viện đảm bảo sự liên tục và hiệu quả trong hoạt động của bệnh viện, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và quy chế bệnh viện.

 

3. Giám đốc bệnh viện có thể phân công ai giúp đỡ về từng mặt công tác?

Theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT, Mục 2 Phần II, quyền hạn của Phó giám đốc bệnh viện được mô tả như sau: Phó giám đốc bệnh viện là người được chỉ định để hỗ trợ giám đốc trong các nhiệm vụ cụ thể và chịu trách nhiệm trước giám đốc về các quyết định mà mình đưa ra. Phó giám đốc được ủy quyền thay mặt giám đốc trong việc giải quyết các công việc theo yêu cầu và sự uỷ quyền của giám đốc, và phải báo cáo lại cho giám đốc về các công việc đã được giải quyết.

Theo quy định của Mục 2 Phần II trong Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT, về vai trò và quyền hạn của Phó giám đốc bệnh viện, có các điểm sau đây:

Theo đó, Giám đốc bệnh viện có quyền phân công Phó giám đốc để hỗ trợ mình trong các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước mắt của Giám đốc đối với những quyết định mà Phó giám đốc đưa ra. Phó giám đốc được ủy quyền và có quyền thay Giám đốc trong việc giải quyết các công việc theo yêu cầu và giấy ủy quyền từ Giám đốc. Đồng thời, Phó giám đốc cần báo cáo cho Giám đốc về những công việc đã được giải quyết.

Vai trò của Phó giám đốc bệnh viện là đảm bảo sự liên tục và hiệu quả trong quá trình công tác quản lý và điều hành bệnh viện. Khi Giám đốc không có mặt hoặc không thể thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, Phó giám đốc được ủy quyền đại diện và chịu trách nhiệm của Giám đốc. Điều này đảm bảo rằng các quyết định và công việc quan trọng không bị gián đoạn và được thực hiện đúng theo yêu cầu.

Phó giám đốc bệnh viện có quyền thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu và giấy ủy quyền của Giám đốc, tuy nhiên, cần tuân thủ và báo cáo lại cho Giám đốc về kết quả công việc đã được giải quyết. Việc báo cáo này giúp Giám đốc có cái nhìn tổng quan về các hoạt động đã được tiến hành và đưa ra sự đánh giá và hỗ trợ khi cần thiết.

Trách nhiệm của Phó giám đốc bệnh viện bao gồm việc hỗ trợ và giúp đỡ Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành bệnh viện. Đồng thời, Phó giám đốc cũng phải đảm bảo rằng các quyết định và công việc của mình tuân thủ đúng quy định và chính sách của bệnh viện.

Tổng kết lại, vai trò của Phó giám đốc bệnh viện là quan trọng và đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ và đại diện cho Giám đốc. Với quyền hạn được ủy quyền, Phó giám đốc đảm bảo sự liên tục và hiệu quả trong hoạt động của bệnh viện, đồng thời tuân thủ và báo cáo lại cho Giám đốc về kết quả công việc đã được giải quyết.

Xem thêm >> Chồng là giám đốc bệnh viện công lập thì vợ không được làm ở những vị trí nào?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn