Hệ số co giãn chéo của nhu cầu (cross elasticity of demand) là chỉ tiêu biểu thị phản ứng của nhu cầu về một hàng hoá đối với một sự thay đổi nhất định trong giá cả của một hàng hoá khác. Nếu ký hiệu hệ số co giãn chéo là £r, mức thay đổi tính bằng phần trăm của lượng cầu về hàng hoá A là mức thay đổi tính bằng phần trăm của giá hàng hoá-B là %APr, chúng ta có thể tính hệ số co giãn chéo của nhu cầu bằng công thức sau;

s - %Á& c

Hệ số co giãn chéo dùng để đánh giá khả năng thay thế và bổ sung của hai hàng hoá (trong trường hợp của chúng ta là A và B). Khi hệ số co giãn chéo lớn hơn 0 và có giá trị tuyệt đối cao, hàng hoá A và B là những hàng hoá thay thế gần gũi cho nhau và ngược lại. Khi hệ số co giãn chéo nhỏ hơn 0 và có giá trị tuyệt đối cao, hàng hoá A và B là những hàng hoá bổ sung gần gũi cho nhau và ngược lại.