Hệ thống tỷ giá hối đoái neo bò (crawling peg exchange rate system) là hình thức của chế độ tỷ giá hối đoái cố định trong đó các đồng tiền quốc gia được cố định (neo) tại giá trị cụ thể nào đó (ví dụ 1 đô la = 0,62 bảng), nhưng được điều chỉnh thường xuyên (hàng tuần, hàng tháng) với lượng nhỏ để có giá trị cố định mới nhằm phản ánh những thay đổi cơ bản trên thị trường hối đoái. Ví dụ đồng đô la có thể được neo vào đồng bảng với tỷ giá mới 1 đô la = 0,55 bảng (trường hợp phá giá) hoặc 1 đô la = 0,7 bảng (trường hợp tăng giá).