Luật sư tư vấn:

1. Hình thức kỷ luật khi đảng viên vi phạm trong quản lý, sử dụng các loại quỹ hỗ trợ, tài trợ, nhân đạo, từ thiện ?

1-     Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a)    Lợi dụng việc lập quỹ để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và cộng đồng.

b)     Lợi dụng việc lập quỹ để xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.

c)     Thực hiện không đúng quy định về lưu trữ và công khai hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của quỹ; nghị quyết, quy chế, điều lệ, biên bản-về hoạt động của quỹ theo quy định.

d)     Tiếp nhận, sử dụng tiền, tài sản tài trợ của quỹ không đúng mục đích, nội dung, đối tượng và theo yêu cầu của nhà tài trợ.

2-      Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỳ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nêu có chức vụ):

a)     Vi phạm hoạt động vận động, quyên góp, tài trợ; tiếp nhận tiền, tài sản do các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tài trợ không theo đúng tôn chỉ, mục đích của quỹ và quy định của pháp luật.

b)     Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn giấy phép thành lập quỹ dưới mọi hình thức.

c)     Hoạt động sai mục đích, không đúng điều lệ của quỹ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

d)     Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, công khai tài chính của quỹ.

đ) Sử dụng tiền quỹ quyên góp để cho vay, gửi tiết kiệm lấy lãi sử dụng trái quy định.

3-     Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 gây hậu quả rẩt nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a)     Tổ chức quản lý và điều hành quỹ sai quy định của pháp luật; tổ chức vận động tài trợ trái quy định.

b)     Lợi dụng việc lập quỹ để hoạt động bất hợp pháp hoặc gây phưong hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, đoàn kết dân tộc hoặc để tài trợ khủng bố, hoạt độn: chống phá khác.

 

2. Hình thức kỷ luật khi đảng viên vi phạm trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội ?

1-     Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gầy hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hĩnh thức khiển trách:

a)     Thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ, không đúng, không kịp thời các quy định về chính sách an sinh xã hội.

b)     Vi phạm trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách ưu đãi đối với người có công.

c)      Vi phạm các quy định về việc vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

d)      Xác nhận không đúng để bản thân hoặc người khác hưởng các chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi đối với người có công.

2-      Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 mà tải phạm hoặc vi phạm lãn đâu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cành cảo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) :

a)     Vi phạm trong thực hiện các chưomg trình xã hội, chính sách bảo hiểm.

b)     Khai khống để hưởng chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với gia đình thưorng binh, liệt sĩ và người có công; hoặc tác động để bản thân và bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột được hưởng chính sách an sinh xã hội, cứu trợ, cứu nạn không đúng quy định.

c)     Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chi sai mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn chính sách an sinh xã hội.

d)      Thiếu trách nhiệm trong việc phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

3-     Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)