Luật sư tư vấn về chủ đề "kỷ luật đảng viên"

kỷ luật đảng viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kỷ luật đảng viên.

Điều lệ Đảng công sản Việt Nam về Đảng viên

Điều lệ Đảng công sản Việt Nam về Đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống xâm lược,.

Vai trò,nội dung ,phương thức của đảng cầm quyền

Vai trò,nội dung ,phương thức của đảng cầm quyền
Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản là Đảng duy nhất cầm quyền. Để hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Khái quát về bản chất giai cấp của Đảng hiện nay?

Khái quát về bản chất giai cấp của Đảng hiện nay?
Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, đó là giai cấp triệt để cách mạng nhất, luôn có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần đoàn kết chặt chẽ trong đội ngũ của giai cấp mình với nhân dân lao động và toàn dân tộc, đồng thời luôn nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng.

Vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp trong ngành Y tế

Vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp trong ngành Y tế
Ngành Y tế là những ngành nghề quan trọng bậc nhất trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng nhất là trong mùa đại dịch Covid, những quy định về ngành Y tế khá đa dạng bài viết dưới đây sẽ phân tích rõ quy định chung về ngành Y tế và xử lý vi phạm về đạo đức trong ngành này

Quy định lập ban cán sự Đảng trong cơ quan hành pháp ,tư pháp và một số vấn đề liên quan

Quy định lập ban cán sự Đảng trong cơ quan hành pháp ,tư pháp và một số vấn đề liên quan
Ban cán sự đảng do cấp ủy cùng cấp lập ra trong một số cơ quan lãnh đạo của Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện sự lãnh đạo của đảng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức đó. Thành lập đảng đoàn, ban cán sự đảng luôn được Đảng ta quan tâm, quy định trong Điều lệ Đảng

Quản lý thẻ Đảng viên , quản lý hồ sơ Đảng viên được quy định như thế nào ?

Quản lý thẻ Đảng viên , quản lý hồ sơ Đảng viên được quy định như thế nào ?
Công tác quản lý đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng đảng. Đảng mạnh là do mỗi một chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do mỗi một đảng viên ra sức làm trọn 10 nhiệm vụ đã ghi trong Điều lệ Đảng. Quản lý đảng viên tốt sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng.

Quy định về chuyển sinh hoạt Đảng của Đảng viên ?

Quy định về chuyển sinh hoạt Đảng của Đảng viên ?
Chuyển sinh hoạt Đảng gồm nhiều trường hợp như chuyển sinh hoạt đảng chính thức, tạm thời, và chuyển ra ngòai nước chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán, bị giải thể và chuyển giao, thành lập mới, chia tách, sáp nhập chi bộ, đảng bộ

Tổ chức cơ sở Đảng quy định như thế nào?

Tổ chức cơ sở Đảng quy định như thế nào?
Đảng cộng sản Việt Nam-đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam- à một đội ngũ thống nhất về chính trị, tư tưởng trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, một đội ngũ có tổ chức chặt chẽ, khoa học

Đảng lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đảng lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.Bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề trên

Thẩm quyền thi hành xử lý kỷ luật của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Thẩm quyền thi hành xử lý kỷ luật của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Nhà nước điều chỉnh hành vi các thành viên trong xã hội bằng Hiến pháp, pháp luật;các tổ chức trong xã hội điều chỉnh hành vi của các thành viên trong tổ chức mình bằng điều lệ, kỷ luật của các tổ chức đó, trong đó có đoàn thanh niên, điều đó có thể thấy rằng kỷ luật chặt chẽ thì tổ chức vững mạnh

Kỷ luật viên chức khi sinh con thứ ba như thế nào?

Kỷ luật viên chức khi sinh con thứ ba như thế nào?
Hiện nay trường yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm để kỉ luật vê sinh con thứ 3.Vậy cho tôi hỏi nếu đên 22/10/2020 con tôi đủ 2 tuổi thi tôi có phải bị kỉ luật nũa không ạ. Nếu bị kỉ luật thì tôi sẻ bị mức kỉ luật ra sao