Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế

Nội dung tư vấn:

Về nguyên tắc, khi lập hóa đơn, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ phải ghi đầy đủ tên, địa chỉ, mã số thuế theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:

"Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp."

Tuy nhiên, theo công văn số 2186/TCT-CS thì đối với trường hợp người bán lập hóa đơn ghi đúng mã số thuế người mua và mã số thuế của người bán nhưng tại mục địa chỉ trên hóa đơn không ghi địa chỉ tỉnh (ghi thiếu địa chỉ tỉnh) nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của người mua và địa chỉ của người bán và các nội dung khác trên hóa đơn đều đúng thì các hóa đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế.

Do đó, trong trường hợp này bạn nên xem xét nội dung thông tin trên tờ hoá đơn, mặc dù không ghi rõ địa chỉ nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của người bán thì hoá đơn này vẫn được coi là hợp pháp.

Chuyên viên Trần Thị Thu Hà - Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế.