Trả lời

Kể từ ngày 01/01/2004, trường hợp DN đã xuất hoá đơn, dịch vụ cho DN chế xuất với giá bán đã có thuế, nếu đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại Thông tư số 84/2004/TT-BTC thì có thể thu hồi lại hoá đơn cũ, lập biên bản điều chỉnh, phát hành hoá đơn mới với mức thuế suất 0%. Theo công văn số 3960/TCT-ĐTNN (29/11/2004) của Tổng cục thuế hướng dẫn điều chỉnh mức thuế suất thuế GTGT đối với các hoá đơn xuất bán cho các DN chế xuất thì với số thuế đầu ra từ các hoá đơn này, nếu đã kê khai, DN có thể kê khai điều chỉnh giảm trong kỳ kê khai thuế kế tiếp.

2. Hoá đơn xuất linh kiện bảo hành miễn phí xe máy ?

Trả lời

Khi công ty ở Việt Nam xuất bù linh kiện, phụ tùng cho đại lý nhằm thanh toán linh kiện, phụ tùng đã thay thế, lắp đặt cho khách hàng (không thu tiền) theo chính sách bảo hành miễn phí của công ty mẹ ở nước ngoài thì phải xuất hoá đơn, chứng từ và hạch toán sổ sách kế toán như sau:

Công ty phải xuất hoá đơn GTGT cho đại lý và phải nộp thuế GTGT theo quy định tại Điểm 1, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC. Trên hoá đơn phải ghi rõ giá của linh kiện, phụ tùng (tương đương với giá của sản phẩm cùng loại trên thị trường tại thời điểm xuất hoá đơn), thuế GTGT và tổng giá thanh toán, đề rõ là xuất bù linh kiện bảo hành miễn phí theo hoá đơn số...ngày, tháng (ký hiệu hoá đơn mà đại lý đã xuất cho khách hàng khi bảo hành miễn phí).

Về hạch toán sổ sách kế toán đối với việc xuất bù linh kiện, phụ tùng nhằm thực hiện chính sách bảo hành miễn phí nêu trên, công ty có thể thực hiện theo một trong 2 cách: Điều chỉnh sổ sách kế toán, ghi giảm doanh thu hoặc trường hợp không điều chỉnh doanh thu thì công ty hạch toán vào công nợ đối với giá trị của số linh kiện xuất bù này khi tính thuế TNDN. Khi nhận được tiền thanh toán của phí nước ngoài, công ty sẽ bù đắp vào khoản công nợ này.

Các chi phí bảo hành của công ty đối với linh kiện, chi tiết, lỗi kỹ thuật...sản xuất tại Vệt Nam, công ty sẽ được hạch toán vào chi phí bảo hành theo quy định.

.Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

 3. Chứng từ và thủ tục để các chi phí thành lập doanh nghiệp được ghi nhận là phần góp vốn của chủ đầu tư trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ?

Trả lời

  1. Về các chi phí trước hoạt động thành lập doanh nghiệp:

Theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 (ban hành kèm theo Quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ tài chính) và Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/6/2002 của Bộ tài chính thì chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên và chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 03 năm. Chi phí xây dựng, mua sắm máy móc, thiết bị…sẽ được vốn hoá trực tiếp vào tài sản cố định hữu hình là nhà, xưởng, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị.

Để được ghi nhận là chi phí hợp lệ của doanh nghiệp, các chi phí trước hoạt động nêu trên phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC  ngày 30/12/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn.

2. Về việc góp vốn của chủ đầu tư:

Để các chi phí trước hoạt động này được công nhận là phần vốn góp, thì ngoài việc phải được ghi nhận là chi phí của doanh nghiệp như nêu trên, các chi phí trước hoạt động này phải phù hợp với quy định tại các Điều 22, Điều 23 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ : Vốn đầu tư, vốn pháp định; phương thức, tiến độ thực hiện vốn phải được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp và phải được Cơ quan cấp giấy phép đầu tư công nhận (được ghi cụ thể trong Giấy phép đầu tư cấp cho doanh nghiệp).

4. Thời gian lưu trữ hoá đơn có in sẵn mệnh giá ?

Trả lời

Theo quy định tại điều 30 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh thì tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 05 năm. Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 05 năm là tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành bình thường không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Căn cứ quy định nêu trên, các doanh nghiệp thường là hoạt động kinh doanh dịch vụ, nội bộ doanh nghiệp có sử dụng hoá đơn dạng vé có in sẵn mệnh giá như: vé trông xe máy, ô tô, vé tham quan, vé xông hơi, vé hành khách…để quản lý trong lĩnh vực kinh doanh của mình với số lượng lớn, tuy không sử dụng vé in sẵn mệnh giá để trực tiếp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, nhưng theo quy định doanh nghiệp vẫn phải lưu trữ liên lưu, liên kiểm soát của vé tối thiểu là 05 năm.

5. Hoá đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền tại siêu thị ?

Trả lời

Việc sử dụng hoá đơn bán lẻ in ra từ máy tính tiền tại các siêu thị được quy định như sau:

Tại Điểm 7, Mục I, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn quy định: “Tổ chức, cá nhân sử dụng máy tính tiền để bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tại các cửa hàng, quầy hàng, siêu thị phải sử dụng hoá đơn bán lẻ (sử dụng cho máy tính tiền). Hoá đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền do Bộ tài chính phát hành hoặc tổ chức, cá nhân tự in đăng ký với Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mẫu hoá đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền phải có các chỉ tiêu như: tên, địa chỉ, mã số thuế đơn vị bán hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT. Hoá đơn phải có từ 2 liên trở lên, liên 1: lưu, liên 2: giao khách hàng”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, tất cả các cơ sở kinh doanh có cửa hàng, siêu thị…sử dụng máy tính tiền để bán lẻ hàng hoá, dịch vụ thì phải sử dụng hoá đơn bán lẻ tự in sử dụng cho máy tính tiền. Hoá đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền được sử dụng làm căn cứ tính thuế.

Các Cục thuế tiến hành rà soát toàn bộ các cơ sở  kinh doanh có cửa hàng, siêu thị…sử dụng máy tính tiền để bán lẻ hàng hoá và thông báo yêu cầu các đơn vị thực hiện việc đăng ký sử dụng hoá đơn bán lẻ tự in sử dụng cho máy tính tiền theo đúng quy định hiện hành. Đối với các cơ sở kinh doanh cố tình không chấp hành việc sử dụng hoá đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền thì tiến hành xử phạt theo chế độ quy định.

6. Thủ tục trả lại hàng hoá khi người mua là đối tượng không có hoá đơn ?

Trả lời

Tại Điểm 5.8, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

     Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng, của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán…”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, khi người mua là đối tượng không có hoá đơn trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

      Về thời gian nhận hàng đến khi trả lại hàng phụ thuộc vào hàng hoá và khả năng kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hoá của bên mua nên chế độ hiện nay không quy định về thời gian này.

7. Doanh nghiệp ở Hà Nội thuê nhà tư nhân để làm trụ sở. Vậy cần những thủ tục gì để chi phí điện, nước của Công ty được Cục thuế chấp nhận là chi phí hợp lệ ?

Trả lời

Căn cứ Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN và Công văn số 3025 TCT/NV6 ngày 12/7/2000 của Tổng cục thuế về hoá đơn, chứng từ đối với chi phí điện, nước, điện thoại thì: Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê nhà của hộ gia đình làm trụ sở kinh doanh, trong hợp đồng thuê nhà phải ghi rõ  Công ty chịu trách nhiệm thanh toán tiền điện do Công ty dùng (chi phí thuê nhà có hoá đơn hợp pháp) và thực tế đã chi trả, có phiếu chi tiền đúng với số tiền ghi trên hoá đơn GTGT thanh toán tiền ghi tên chủ nhà (người ký hợp đồng) thì Công ty được căn cứ vào hoá đơn kèm theo chứng từ thanh toán để khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN theo quy định.

        Trường hợp Công ty sử dụng mặt bằng vừa là nơi cư trú, cũng vừa là nơi sinh hoạt của gia đình, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, có sử dụng điện kế, thuỷ kế thì phải tách riêng được phần điện, nước dùng cho sản xuất kinh doanh (phải có hoá đơn GTGT tiền điện, nước riêng hoặc bản phân chia tiền sử dụng điện, nước cho sinh hoạt, cho sản xuất kinh doanh của cơ quan quản lý điện, nước) thì được tính khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý để xác định thuế TNDN. Trường hợp không tách riêng được thì không đủ căn cứ để tính khấu trừ thuế GTGT và không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thuế TNDN.

i

8. Thủ tục chứng từ thuế đối với hàng hoá bị trả lại. ?

Trả lời

>> Xem thêm:  Số điện thoại luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài

Theo quy định tại điểm 5.8, mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

         Trường hợp Công ty giao hàng hoá cho các hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp bán đại lý nhưng do hàng hoá sai quy cách, kém phẩm chất, kém chất lượng,…Công ty phải nhận lại (hoặc bị trả lại) thì Công ty cùng bên nhận đại lý phải lập biên bản ghi rõ loại hàng, số lượng, giá trị hàng hoá trả, nhận lại theo các hoá đơn Công ty đã xuất cho đại lý (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn), lý do trả lại kèm theo liên 2 các hoá đơn đó. Sau đó Công ty lập hoá đơn mới theo đúng chủng loại, số lượng, giá trị hàng hoá bên giao đại lý thực nhận thay thế cho các hoá đơn đã thu hồi về. Bên bán thu nhận hàng hoá trả lại và hoá đơn mới được dùng làm căn cứ điều chỉnh kê khai thuế GTGT, thuế TNDN. Việc lập biên bản nhận lại hàng hoá trả lại và xuất hoá đơn mới thay thế, Công ty có thể thực hiện theo tháng, quý, năm tuỳ điều kiện của Công ty.

9. Thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tài chính ?

Trả lời

Tại Điểm 5.14, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “Cơ sở cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải lập hoá đơn theo quy định…Các trường hợp tài sản mua để cho thuê không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, không có hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì không được ghi thuế GTGT trên hoá đơn”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì Công ty cổ phần thép A có thuê mua một tài sản cố định không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT của Công ty thuê tài chính B thì Công ty thuê tài chính B phải xuất hoá đơn thuê mua tài sản cố định nhưng dòng thuế GTGT gạch chéo

10. Sử dụng hoá đơn đối với các trường hợp doanh nghiệp giải thể ?

Trả lời

Sử dụng hoá đơn đối với các trường hợp doanh nghiệp giải thể được hướng dẫn như sau:

         1. Các đơn vị đã giải thể, đã quyết toán trả lại hoá đơn GTGT, cơ quan thuế chưa kiểm tra quyết toán thuế và chưa đóng mã số thuế, nếu đơn vị có nhu cầu sử dụng hoá đơn để bán nốt số hàng hoá còn lại thì cơ quan thuế xem xét bán hoá đơn quyển và đơn vị kê khai bổ sung quyết toán thuế.

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư tại thị trường Việt Nam

          2. Trường hợp các đơn vị giải thể cơ quan thuế đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, nếu có nhu cầu sử dụng hoá đơn thì được cấp hoá đơn lẻ.

          3. Đối với các Trung tâm bán đấu giá tài sản do tổ chức, cá nhân uỷ quyền thì phải xuất hoá đơn cho số tiền thu về dịch vụ bán đấu giá tài sản. Trung tâm được sử dụng hoá đơn GTGT nếu đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế hoặc sử dụng hoá đơn bán hàng thông thường, nếu Trung tâm đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

          Đối với tài sản đã bán đấu giá cho người mua thì tổ chức, cá nhân kinh doanh có hàng hoá gửi bán đấu giá phải xuất hoá đơn theo quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh không có hoá đơn để xuất cho khách hàng thì cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ (loại hoá đơn bán hàng) và phải kê khai nộp thuế theo quy định.

11. Thời hạn nộp quyết toán sử dụng hoá đơn ?

Trả lời

Về thời hạn nộp quyết toán sử dụng hoá đơn, theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn thì tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn phải thực hiện chế độ báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (kể cả hoá đơn tự in được cơ quan thuế chấp nhận mẫu đăng ký). Quá thời hạn quy định mà chưa nộp báo cáo sử dụng hoá đơn thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

           Thời hạn cuối cùng phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng là ngày 10 của tháng sau (hướng dẫn tại Điểm 2.2, Mục VII, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên). Đối chiếu với quy định trên thì đơn vị nộp báo cáo sử dụng hoá đơn cùng thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế được xác định là nộp chậm Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.


12. Hoạt động bao thanh toán là hình thức hoạt động tín dụng như thế nào? Những tổ chức tín dụng nào được phép thực hiện hoạt động này? ?

Trả lời

Theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN (6/9/2004) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng có quy định: bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá đã được bên bán hàng và bên mua hàng thoả thuận trong hợp đồng mua, bán hàng. Đơn vị bao thanh toán chịu toàn bộ rủi ro khi bên mua hàng không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán khoản phải thu, và chỉ có quyền đòi lại số tiền đã ứng trước cho bên bán hàng trong trường hợp bên mua hàng từ chối thanh toán khoản phải thu do bên bán hàng giao hàng không đúng như thoả thuận tại hợp đồng mua, bán hàng hoặc vì một lý do khác không liên quan đến khả năng thanh toán của bên bán hàng.

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

           Các tổ chức tín dụng được phép thực hiện hoạt động bao thanh toán trong nước khi có đủ các điều kiện như: tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay tại thời điểm cuối 3 tháng gần nhất dưới 5%, không thuộc đối tượng đang bị xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.


13.Sử dụng hoá đơn bán hàng cho các nhà khách thuộc cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở Trung ương và địa phương ?

Trả lời

Việc sử dụng hoá đơn đối với nhà khách, khách sạn của cơ quan nhà nước, đoàn thể ở trung ương và địa phương được quy định như sau:

        Tại điểm 2, mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ phải sử dụng hoá đơn bán hàng”.

          Căn cứ vào quy định trên đây, từ ngày 01/01/2005 các nhà khách thuộc cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở trung ương và địa phương (quy định tại Thông tư số 108/2000/TT-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ tài chính) phải sử dụng hoá đơn bán hàng khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng. Giá bán hàng hoá, dịch vụ ghi trên hoá đơn bán hàng là giá thanh toán đã có thuế GTGT.

          Đối với các khách sạn, nhà khách thuộc cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở Trung ương và địa phương đã được cơ quan thuế hướng dẫn thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT cũng thống nhất sử dụng hoá đơn bán hàng khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng như đối với các nhà khách nêu trên.

i

14 .Xử lý thu thuế đối với hàng hoá vận chuyển trên khâu lưu thông ?

Trả lời

>> Xem thêm:  FAQ là gì ? Mục đích của FAQ ? Cách thức xây dựng nội dung câu hỏi thường gặp trên hệ thống web

Thời gian qua theo dõi và chỉ đạo thực hiện Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT/BTC-BTM-BCA ngày 8/10/2003 của Liên Bộ hướng dẫn chế độ sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hoá đơn lưu thông trên thị trường Tổng cục thuế nhận thấy nhiều trường hợp các ngành chức năng kiểm tra phát hiện vi phạm về hoá đơn, chứng từ nhưng do việc xác minh và xử lý rất phức tạp đã chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế yêu cầu xử lý. Cơ quan thuế đã tiếp nhận hồ sơ nhưng có nhiều trường hợp khi tiếp nhận không đủ căn cứ để xử lý, phải điều tra xác minh thêm; dẫn đến thời gian xử lý kéo dài vừa gây phiền hà cho đối tượng vận chuyển hàng hoá vừa dẫn đến khiếu kiện; có trường hợp cán bộ thuế đã lợi dụng để nhận hối lộ…Về việc này, Tổng cục thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số việc sau:

         1. Theo điểm 1b, mục IV Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 8/10/2003 của Liên Bộ tài chính, Bộ thương mại, Bộ công an thì thẩm quyền xử lý đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường vi phạm chế độ hoá đơn, chứng từ do cơ quan kiểm soát phát hiện đảm nhiệm; vì vậy Cục thuế chỉ đạo các Chi cục thuế, Đội thuế chấm dứt việc tiếp nhận hồ sơ xử lý đối với hàng hoá nhập khẩu có vi phạm do các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện chuyển sang. Trường hợp các ngành kiểm tra, phát hiện đề nghị thì cơ quan thuế mới tham gia. Khi tham gia phải căn cứ vào tài liệu hồ sơ do cơ quan kiểm tra phát hiện cung cấp để trả lời bằng văn bản trong thời hạn quy định.

         Đối với hàng hoá sản xuất trong nước có vi phạm về hoá đơn, chứng từ do các ngành chức năng kiểm tra phát hiện chuyển sang, khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, nếu đã đủ căn cứ xử lý thì tiếp nhận; khi tiếp nhận phải có biên bản bàn giao, trong biên bản phải ghi rõ các loại hồ sơ, chứng từ kèm theo. Căn cứ vào hồ sơ do các ngành kiểm tra, phát hiện chuyển sang, cơ quan thuế ra quyết định xử lý ngay và thông báo bằng văn bản cho cơ quan kiểm tra, phát hiện biết kết quả xử lý. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xử lý hoặc cần phải xác minh thêm thì yêu cầu cơ quan kiểm tra, phát hiện cung cấp thêm tài liệu hoặc đi xác minh. Nếu cơ quan chuyển giao không cung cấp thêm hồ sơ, chứng từ hoặc không xác minh làm rõ thì trả lời ngay không đủ căn cứ xử lý và không tiếp nhận hồ sơ để cơ quan bắt giữ giải quyết với người vận chuyển. Trong quá trình xem xét hồ sơ, Cơ quan thuế không được nhận thêm bất cứ một tài liệu nào do các đối tượng khác cung cấp. Nguồn tài liệu bổ sung phải do cơ quan kiểm tra, phát hiện cung cấp.

         2. Để thống nhất với các ngành trong việc phối hợp và xử lý các vi phạm về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường, đề nghị Cục thuế giao cho một phòng (nếu tại Cục thuế) hoặc một Đội (nếu tại Chi cục thuế) thanh tra hoặc nghiệp vụ chuyên trách việc tiếp nhận hồ sơ của các ngành chuyển sang và đề xuất với lãnh đạo cơ quan thuế hình thức xử lý các vi phạm về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.

         3. Để khuyến khích lưu thông hàng hoá, góp phần ổn định giá cả, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Cục thuế và các Chi cục thuế không được thành lập tổ, đội hoặc cử cán bộ kiểm soát hàng hoá khi vận chuyển trên đường, không được tự phối hợp với các ngành để kiểm soát hàng hoá vận chuyển trên đường. Cơ quan thuế chỉ cử cán bộ tham gia với các ngành khi có đề nghị của thủ trưởng các ngành liên quan.

         4. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền hướng dẫn chính sách, kiểm tra việc chấp hành của các đơn vị và cán bộ trong ngành, kịp thời phát hiện xử lý kỷ luật đối với cán bộ sai phạm.

15. Điều chỉnh hoá đơn giảm giá và quyết toán công trình ?

Trả lời

Về lập hoá đơn điều chỉnh giảm giá và hạch toán trong trường hợp công ty đã lập hoá đơn, kê khai thuế cho các khối lượng hoàn thành nhưng quyết toán công trình giá trị được duyệt thấp hơn giá trị đã lập hoá đơn được hướng dẫn như sau:

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư riêng cho doanh nghiệp, Tư vấn luật doanh nghiệp

         Theo hướng dẫn tại điểm 5.12, mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính, thì trường hợp công ty đã lập hoá đơn cho hạng mục, khối lượng hoàn thành nhưng khi duyệt quyết toán công trình phải điều chỉnh giảm giá trị khối lượng xây dựng, thì công ty phải lập biên bản điều chỉnh với khách hàng.

         Căn cứ biên bản đã lập với khách hàng công ty lập hoá đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình (giá trị điều chỉnh giảm trên hoá đơn công ty ghi số âm (-). Trên hoá đơn điều chỉnh công ty ghi chú thêm “điều chỉnh cho hoá đơn số…ngày…tháng…”).            Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình, công ty hạch toán giảm doanh thu và thuế GTGT đối ứng với tài khoản công nợ phải thu của khách hàng. Đồng thời, công ty kê khai điều chỉnh giảm doanh thu, thuế GTGT đầu ra ở chỉ tiêu (23), (35) trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT và lập bản giải trình tờ khai thuế GTGT mẫu 01B/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ tài chính vào tháng sau tháng lập hoá đơn điều chỉnh.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG KẾ TOÁN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Xây dựng quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng