Hợp đồng bán kèm (tie-in sales) là loại hợp đồng bán hàng có điều kiện hay ràng buộc, trong đó nhà cung cấp yêu cầu người mua sản phẩm A (hàng ràng buộc) phải mua thêm một hoặc nhiều sản phẩm khác (hàng bị ràng bưộc) của nhà cung cấp. Giống như hợp đồng chỉ tiêu thụ sản phẩm của một nhà cung cấp, loại hợp đồng này hạn chế quyền tự do của người mua, không cho họ mua hàng hoá của các đối thủ cạnh tranh và bởi vậy hạn chế mức cạnh tranh thực tế.