1. Đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến cần điều kiện gì?

Trong Quyết định số 1099/QĐ-BNV năm 2023, việc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc khen thưởng Huân chương Lao động được quy định một cách chi tiết và cụ thể. Điều này nhằm mục đích tôn vinh và ghi nhận những cá nhân có những đóng góp, cống hiến đặc biệt cho sự phát triển của đất nước. Theo tiểu mục 10, Mục XX, Chương A, Phần II của Quyết định nói trên, các yêu cầu và điều kiện cụ thể được quy định để có thể được trao tặng Huân chương Lao động. Điều này bao gồm một loạt các tiêu chuẩn mà cá nhân cần phải đáp ứng để được công nhận và vinh danh.

- Huân chương Lao động hạng Nhất, một danh hiệu vinh dự của đất nước, được trao tặng cho những cá nhân xuất sắc, có những cống hiến xuất sắc và lâu dài cho sự phát triển của cộng đồng và đất nước. Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 42 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, để đạt được danh hiệu quý báu này, người được trao tặng phải có những đóng góp đặc biệt trong các lĩnh vực và vị trí cụ thể.

+ Đối với những cá nhân là cán bộ cấp cao trong hệ thống chính trị và quản lý nhà nước, để đạt được Huân chương Lao động hạng Nhất, họ phải có những thành tích ấn tượng và là những bậc lãnh đạo xuất sắc. Điều này bao gồm việc giữ các vị trí quan trọng như Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và tương đương. Họ cần phải có vai trò quan trọng trong quá trình lãnh đạo và quản lý, đồng thời có những đóng góp tích cực vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước.

+ Những người tham gia hoạt động kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đã hy sinh và cống hiến cho sự độc lập và tự do của dân tộc, cũng được xem xét để nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Điều này áp dụng cho những người đã tham gia liên tục trong ít nhất hai cuộc kháng chiến và có đóng góp đáng kể trong vai trò lãnh đạo. Các vị trí như Phó Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương được coi là những vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước.

+ Ngoài ra, những người có những đóng góp xuất sắc trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau thời kỳ chiến tranh cũng có thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Điều này bao gồm các vị trí như Bộ trưởng và tương đương; Thứ trưởng và tương đương từ 05 năm trở lên; Tổng cục trưởng và tương đương từ 8 đến dưới 10 năm; Phó tổng cục trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm; Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên.

- Huân chương Lao động hạng Nhì là một vinh dự, một biểu tượng của sự công nhận và tôn vinh cho những cá nhân có những đóng góp xuất sắc, không ngừng nỗ lực và cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Điều này không chỉ là một dấu hiệu của thành tựu cá nhân mà còn là một minh chứng cho sự cam kết và lòng trung thành với mục tiêu cao cả của cả quốc gia. Các tiêu chí để đạt được Huân chương Lao động hạng Nhì là sự kết hợp của cả một quá trình dài và đáng kính, thể hiện qua các hoạt động và vai trò mà cá nhân đó đã tham gia và đảm nhận trong quá khứ. Cụ thể, để đạt được vinh dự này, cá nhân cần phải có một quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

+ Trước hết, cá nhân cần phải tham gia hoạt động liên tục trong ít nhất 02 cuộc kháng chiến lớn, bao gồm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, trong vai trò đảm nhận các vị trí lãnh đạo cao cấp như vụ trưởng, thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong khoảng thời gian từ 06 năm đến dưới 10 năm.

Giám đốc sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm trở lên.

+ Thứ hai, cá nhân có thể đạt được Huân chương Lao động hạng Nhì bằng cách tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian này, họ cần phải đảm nhận các vị trí lãnh đạo khác nhau như thứ trưởng và tương đương từ 03 đến dưới 05 năm, tổng cục trưởng và tương đương từ 05 năm trở lên, phó tổng cục trưởng và tương đương từ 08 năm đến dưới 10 năm, vụ trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm, và phó vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên.

- Huân chương Lao động hạng Ba không chỉ là một biểu tượng vinh quang mà còn là minh chứng cho sự cống hiến không ngừng nghỉ của những cá nhân đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là một vinh dự lớn, một sự công nhận cao quý dành cho những người đã hy sinh và đóng góp không biết mệt mỏi cho sự phát triển của đất nước. Để được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, cá nhân cần phải có một quá trình cống hiến lâu dài, không ngừng nỗ lực và đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây:

+ Đầu tiên, họ cần phải tham gia hoạt động liên tục trong ít nhất hai cuộc kháng chiến lớn, bao gồm cả cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Trong quá trình này, họ cần phải đảm nhận các vị trí lãnh đạo quan trọng như vụ trưởng, thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong thời gian ít nhất là 05 năm.

+ Thứ hai, họ cần phải tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian này, họ phải đảm nhận các vị trí lãnh đạo như tổng cục trưởng và tương đương từ 03 năm đến dưới 05 năm, phó tổng cục trưởng và tương đương từ 05 năm đến dưới 08 năm, vụ trưởng và tương đương từ 06 năm đến dưới 10 năm, phó vụ trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm.

 

2. Trình tự khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến thực hiện ra sao?

Căn cứ vào tiểu mục 1 Mục XII Chương A Phần II của Quyết định 1099/QĐ-BNV 2023, quy định trình tự, thủ tục thực hiện khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền

Trước tiên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các ban của Đảng và tương đương ở trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, Giám đốc đại học quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng "Huân chương Lao động".

Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Sau đó, Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) sẽ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ để trình Thủ tướng Chính phủ xét và đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương.

Bước 3: Xét duyệt hồ sơ

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ để trình Thủ tướng Chính phủ xét và đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương. Quá trình này đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc xét duyệt.

Bước 4: Xét, đề nghị tặng thưởng

Sau khi nhận được hồ sơ từ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét và đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương nếu thành tích được công nhận đạt đủ tiêu chuẩn. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ xác định rằng không đủ tiêu chuẩn để tặng thưởng Huân chương, sẽ khôngBước 4: Xét, đề nghị tặng thưởng

Sau khi nhận được hồ sơ từ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét và đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương nếu thành tích được công nhận đạt đủ tiêu chuẩn. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ xác định rằng không đủ tiêu chuẩn để tặng thưởng Huân chương, sẽ không đề nghị tặng thưởng.

Quy trình trên đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xét duyệt khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân và tập thể với thành tích đột xuất. Từ bước đầu tiên gửi đề nghị cho các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền, cho đến quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ, và cuối cùng là xét duyệt của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước, tất cả đều được tiến hành theo quy định.

Việc tặng thưởng Huân chương Lao động là một hình thức công nhận và đánh giá cao về đóng góp của cá nhân và tập thể trong công việc, sản xuất và xây dựng đất nước. Đây là một phần quan trọng của chính sách khen thưởng của Nhà nước, khuyến khích và tôn vinh những thành tựu xuất sắc và đột phá.

Qua quy trình trên, việc tặng thưởng Huân chương Lao động sẽ được thực hiện một cách đáng tin cậy và công bằng, đảm bảo rằng những người có đóng góp xuất sắc và nổi bật sẽ nhận được sự công nhận xứng đáng và động viên tiếp thêm đối với công việc của mình. Đồng thời, quy trình này cũng đảm bảo sự minh bạch và tránh những thiếu sót hay thiên vị trong việc xét duyệt và trao tặng Huân chương Lao động.

 

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến

Theo quy định tại tiểu mục 3 Mục XII Chương A Phần II Phụ lục kèm theo Quyết định 1099/QĐ-BNV 2023, việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến yêu cầu chuẩn bị một số lượng hồ sơ nhất định. Thông tin về thành phần và số lượng hồ sơ được cụ thể như sau:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình kèm theo danh sách do Bộ, ban, ngành, tỉnh cung cấp;

- Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng

Số lượng hồ sơ:

Để đề nghị khen thưởng, cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ chính và các tệp tin điện tử (file word và file pdf) của hồ sơ gửi đến Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) thông qua phần mềm "Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử Ngành Thi đua - Khen thưởng". Trừ trường hợp hồ sơ khen thưởng có nội dung bí mật nhà nước, tất cả các hồ sơ khác đều phải được gửi đi theo hình thức này.

Hồ sơ mà Bộ Nội vụ trình lên Thủ tướng Chính phủ bao gồm: Tờ trình của Bộ Nội vụ kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và các tệp tin điện tử của hồ sơ khen thưởng (trừ trường hợp hồ sơ khen thưởng có nội dung bí mật nhà nước).

 

Xem thêm >> Huân chương Bảo vệ Tổ quốc thì mức tiền thưởng là bao nhiêu?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng thông qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!