Mẫu quyết định khen thưởng

CƠ QUAN………….
(CÔNG TY ...........................)
Số: …………/QĐ-……...

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--------------------------

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng ………………………………….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ...............................

- Căn cứ quyết định số ………. về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành, ngày………….;

- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành số………...;

- Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty.

- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng đối với các anh chị như sau:

.........................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu nội quy lao động, nội quy công ty cập nhật mới năm 2020

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Điều 2. Hình thức khen thưởng

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính), trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị ................... và ông (bà) ....................................... có trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

 

 

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn quản trị nội bộ cho doanh nghiệp