1. Đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi nào?

Theo quy định tại Điều 16 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân 2022 thì các trường hợp mà quyết định về việc tạm ngừng xem xét hoặc thực hiện biện pháp xử lý hành chính cơ bản là:

- Hết thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Trong trường hợp mà thời hiệu của biện pháp xử lý hành chính đã đến hồi kết thúc, quyết định tạm ngừng xem xét là bước cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả và công bằng của các quyết định hành chính.

- Người bị đề nghị đã chết: Khi người bị đề nghị đã qua đời, quyết định tạm ngừng xem xét là cần thiết để tránh việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người không còn tồn tại, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình giải quyết hậu quả và thủ tục pháp lý liên quan.

- Người bị đề nghị không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Trong trường hợp xác định rằng người bị đề nghị không phù hợp với điều kiện hoặc tiêu chí để áp dụng biện pháp xử lý hành chính, quyết định tạm ngừng xem xét là quan trọng để tránh việc đối xử không công bằng và đảm bảo tính chính xác của quyết định hành chính.

- Người bị đề nghị để xem xét và áp dụng biện pháp xử lý hành chính có thể thuộc vào các tình huống sau đây:

+ Người không có năng lực trách nhiệm hành chính: Trong trường hợp này, đây là những người mà khả năng đảm nhiệm trách nhiệm hành chính bị hạn chế hoặc không tồn tại. Việc xem xét và áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với họ đòi hỏi sự nhận thức và đánh giá cẩn thận để đảm bảo rằng quyết định là công bằng và phù hợp với tình trạng cụ thể của họ.

+ Người đang mang thai có chứng nhận từ cơ sở khám bệnh tuyến huyện trở lên: Trường hợp này đặc biệt chú ý đến phụ nữ đang mang thai và đã có chứng nhận từ cơ sở khám bệnh tuyến huyện trở lên. Việc xem xét và áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với họ yêu cầu sự tôn trọng đặc biệt đối với tình trạng sức khỏe và tình hình gia đình, với mục tiêu bảo vệ cả mẹ và thai nhi.

+ Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận: Đối với phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, việc xem xét và áp dụng biện pháp xử lý hành chính cần được thực hiện với tinh thần nhân văn và hỗ trợ, nhằm đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

- Người đề nghị rút đề nghị: Trong trường hợp người đã đề nghị trước đó quyết định thay đổi quan điểm và muốn rút lại đề nghị của mình, sự linh hoạt và tôn trọng đối với quyết định này là điều cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và sự công bằng trong quá trình xử lý hành chính.

- Người bị đề nghị đã có bản án, quyết định hình sự của Tòa án có hiệu lực: Trong trường hợp người bị đề nghị đã có bản án hay quyết định hình sự từ Tòa án, và nó đã có hiệu lực pháp luật đối với hành vi mà đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, việc xem xét cần được thực hiện với sự cẩn trọng và xác định, nhằm đảm bảo rằng các quy định pháp luật được tuân thủ đúng mực.

- Người bị đề nghị đang chấp hành hình phạt tù hoặc chờ chấp hành: Đối với những trường hợp mà người bị đề nghị đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang chờ chấp hành hình phạt tù, theo bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính cần được thực hiện với sự linh hoạt và tôn trọng đối với quyền và nghĩa vụ pháp luật của người đó.

- Người bị đề nghị mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận từ cơ sở khám bệnh: Trong trường hợp người bị đề nghị mắc bệnh hiểm nghèo và đã có chứng nhận từ cơ sở khám bệnh từ tuyến huyện trở lên, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính cần được đánh giá với sự nhận thức về tình trạng sức khỏe và sự nhạy bén đối với tình hình gia đình và xã hộ của họ.

Những biện pháp này được thực hiện để đảm bảo quá trình quyết định và thực hiện biện pháp xử lý hành chính diễn ra một cách linh hoạt, chính xác, và theo đúng quy định pháp luật.

2. Số lượng Thẩm phán xem xét, quyết định áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Tại Điều 2 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân 2022 thì nguyên tắc xem xét và quyết định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính là một quy trình quan trọng đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và quy định sau đây:

- Tuân thủ các nguyên tắc pháp luật: Việc xem xét và quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc được quy định tại khoản 2 của Điều 3 trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Đặc biệt, đối với người chưa thành niên, quá trình này cần diễn ra nhanh chóng, kịp thời, và phải tôn trọng tâm lý, giới tính, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, và khả năng nhận thức của họ, theo các nguyên tắc xử lý được mô tả tại Điều 134 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Bảo đảm quyền lợi của người bị đề nghị: Người bị đề nghị (gọi là người bị đề nghị) phải được đảm bảo quyền lợi của mình thông qua việc tham gia, trình bày ý kiến trước Tòa án, và tham gia tranh luận tại phiên họp theo quy định của Pháp lệnh. Điều này đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền tự do biện hộ, tạo điều kiện cho một quá trình công bằng và minh bạch.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Người bị đề nghị, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị (nếu là người chưa thành niên) có quyền tự mình hoặc thông qua luật sư và người khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Trong trường hợp người bị đề nghị thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý, quy định của Luật Trợ giúp pháp lý sẽ được áp dụng để đảm bảo sự bảo vệ hợp pháp của họ.

- Độc lập của Thẩm phán: Việc xem xét và quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính được thực hiện bởi một Thẩm phán độc lập. Trong quá trình này, sự độc lập của người tiến hành phiên họp xem xét và quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính là chìm đắm trong tuân thủ pháp luật và đảm bảo sự công bằng trong quá trình quyết định.

3. Trường hợp từ chối xem xét, quyết định việc áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

Điều 11 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân 2022 quy định có những trường hợp cụ thể mà Thẩm phán, trong phiên họp xem xét và quyết định về việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với cơ sở cai nghiện bắt buộc, phải từ chối tham gia, nhằm đảm bảo sự minh bạch và tính công bằng trong quá trình xử lý. Những trường hợp này bao gồm:

- Là người thân thích của người bị đề nghị: Khi Thẩm phán có mối quan hệ thân thích với người bị đề nghị, sự tách biệt và không thiên vị trong quyết định trở nên khó khăn. Việc từ chối tham gia trong trường hợp này là cần thiết để đảm bảo tính chính xác và độc lập của quyết định.

- Đã tham gia xem xét và quyết định về cùng một vụ án: Nếu Thẩm phán đã tham gia quá trình xem xét và quyết định về áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong cùng vụ án, việc tham gia lại có thể tạo ra ảnh hưởng và thiếu minh bạch trong quyết định cuối cùng. Việc từ chối tham gia ở đây giúp bảo đảm sự độc lập và khách quan trong quá trình xử lý.

- Đã giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị liên quan đến vụ án: Trong trường hợp Thẩm phán đã tham gia quá trình giải quyết khiếu nại, kiến nghị, hoặc kháng nghị đối với quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong cùng vụ án, việc tái tham gia có thể tạo ra ảnh hưởng đến tính công bằng và sự không thiên lệch trong quyết định cuối cùng.

- Có căn cứ rõ ràng để nghi ngờ về tính vô tư trong khi làm nhiệm vụ: Nếu có bất kỳ căn cứ rõ ràng nào cho thấy Thẩm phán có thể không hoàn toàn vô tư trong khi thực hiện nhiệm vụ, việc từ chối tham gia là quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và tin cậy trong quá trình quyết định về áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Đối tượng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.