1. Khoảng cách an toàn tối thiểu trong chăn nuôi trang trại từ ngày 1/2/2024

Theo quy định chi tiết tại Điều 5 của Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT, đã được điều chỉnh thông qua Điều 1 của Thông tư 18/2023/TT-BNNPTNT (chưa có hiệu lực), hướng dẫn chi tiết về khoảng cách an toàn tối thiểu bắt buộc trong các cơ sở chăn nuôi, một hướng dẫn dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Các quy định chi tiết như sau:

- Đối với trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ: Đòi hỏi một khoảng cách tối thiểu là 100 mét giữa trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ và các khu vực xử lý chất thải, các trung tâm xử lý chất thải công nghiệp, và cộng đồng dân cư lân cận. Ngoài ra, trang trại này còn phải đảm bảo một khoảng cách tối thiểu là 150 mét đối với các cơ sở giáo dục, bệnh viện, và các chợ đông đúc.

- Đối với trang trại chăn nuôi quy mô vừa: Các hoạt động chăn nuôi quy mô vừa phải duy trì một khoảng cách tối thiểu là 200 mét từ các khu vực xử lý chất thải, các trung tâm xử lý chất thải công nghiệp, và cộng đồng dân cư lân cận. Thêm vào đó, khoảng cách tối thiểu là 300 mét được quy định giữa các trang trại này và các cơ sở giáo dục, bệnh viện, chợ, và nguồn nước cộng đồng.

- Đối với trang trại chăn nuôi quy mô lớn: Quy định mở rộng đối với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, đòi hỏi một khoảng cách tối thiểu là 400 mét từ các khu vực xử lý chất thải, các trung tâm xử lý chất thải công nghiệp, và cộng đồng dân cư lân cận. Hơn nữa, các trang trại này cần tuân thủ khoảng cách tối thiểu là 500 mét từ các cơ sở giáo dục, bệnh viện, chợ, và nguồn nước cộng đồng.

- Khoảng cách giữa các trang trại khác nhau: Đánh dấu sự quan trọng của ý thức không gian và kế hoạch hợp tác, hướng dẫn yêu cầu một khoảng cách tối thiểu là 50 mét giữa hai trang trại chăn nuôi khác nhau do hai chủ thể quản lý.

Những quy định được liệt kê cẩn thận này, được bổ sung bởi các điều chỉnh mới nhất, nhấn mạnh cam kết sâu sắc để đảm bảo an toàn toàn diện, sức khỏe và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi. Đối với các bên liên quan, việc không chỉ nhận thức mà còn tuân theo những quy định này là hết sức quan trọng, vì chúng đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy các thực hành chăn nuôi bền vững và có trách nhiệm.

 

2. Nguyên tắc xác định khoảng cách trong chăn nuôi trang trại

Dựa trên các quy định chi tiết của Điều 5 trong Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT, nguyên tắc xác định khoảng cách trong hoạt động chăn nuôi trang trại được mô tả cụ thể như sau:

- Khoảng cách đối với đối tượng chịu ảnh hưởng: Nguyên tắc cơ bản là xác định khoảng cách từ trang trại chăn nuôi đến các đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi. Điều này được đo lường bằng khoảng cách ngắn nhất từ chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi đến tường rào hoặc ranh giới của đối tượng chịu ảnh hưởng.

- Khoảng cách đến trang trại chăn nuôi khác: Nguyên tắc tiếp theo quy định khoảng cách từ trang trại chăn nuôi đến trang trại chăn nuôi khác. Khoảng cách này được đo lường bằng khoảng cách ngắn nhất từ chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi đến chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi của trang trại khác.

Những nguyên tắc này không chỉ là các quy định hữu ích để xác định khoảng cách một cách chính xác mà còn thể hiện sự chú ý đặc biệt đến việc đảm bảo an toàn, tránh xung đột và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường và cộng đồng xung quanh. Việc thực hiện những nguyên tắc này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người chăn nuôi mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững và hài hòa trong ngành chăn nuôi.

 

3. Quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi

Điều 7 Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 18/2023/TT-BNNPTNT quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi như sau:

- Cục Chăn nuôi đảm nhiệm một loạt trách nhiệm quan trọng nhằm định hình và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi trên toàn quốc. Dưới đây là các nhiệm vụ quan trọng mà Cục Chăn nuôi chịu trách nhiệm thực hiện:

+ Quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu: Tổ chức triển khai quy trình kê khai hoạt động chăn nuôi trên toàn quốc và các thông tin liên quan. Rà soát, cập nhật và quản lý kê khai hoạt động chăn nuôi cùng với cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

+ Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và cơ sở dữ liệu: Xây dựng và vận hành một hệ thống hiệu quả để truy xuất nguồn gốc và quản lý cơ sở dữ liệu về sản phẩm chăn nuôi. Ưu tiên triển khai thí điểm hệ thống này, đặc biệt là để phục vụ xuất khẩu theo yêu cầu của các quốc gia nhập khẩu. Cục cũng có trách nhiệm xây dựng và ban hành các tài liệu hướng dẫn để tuyên truyền và phổ biến hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm chăn nuôi và cơ sở chăn nuôi.

+ Đào tạo kỹ thuật chăn nuôi: Xây dựng khung nội dung, chương trình, và thời gian đào tạo về thụ tinh nhân tạo, cũng như kỹ thuật cấy truyền phôi cho trâu, bò, dê, cừu, và ngựa.

+ Ban hành hướng dẫn kỹ thuật và an toàn sinh học: Ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để thực hiện các biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh môi trường cho cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, và các loại động vật khác được phép chăn nuôi.

+ Kiểm tra và giám sát an toàn sinh học: Thực hiện kiểm tra và giám sát các tổ chức và cá nhân chăn nuôi để đảm bảo việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh môi trường đúng cách trên toàn quốc.

+ Thanh tra và kiểm tra hoạt động chăn nuôi: Tiến hành thanh tra và kiểm tra các hoạt động chăn nuôi trên phạm vi cả nước để đảm bảo tuân thủ các quy định và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người và động vật, cũng như bảo vệ môi trường.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là cơ quan quản lý mà còn là đơn vị chịu trách nhiệm vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy và bảo vệ sự phát triển của ngành chăn nuôi. Dưới đây là những trách nhiệm mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhiệm:

+ Tổ chức triển khai hoạt động chăn nuôi: Sở chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động chăn nuôi theo quy định trong Thông tư, nhằm đảm bảo sự hiệu quả và bền vững của ngành chăn nuôi trên địa bàn.

+ Báo cáo và tổng hợp kết quả kê khai: Sở thực hiện công việc tổng hợp và báo cáo kết quả kê khai hoạt động chăn nuôi định kỳ, đưa thông tin này đến Cục Chăn nuôi trước ngày 10 tháng 7 hàng năm và trước ngày 10 tháng 01 của năm kế tiếp hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

+ Triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc: Sở thực hiện việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi và cơ sở chăn nuôi tại địa phương. Đồng thời, có trách nhiệm tuyên truyền và phổ biến hệ thống này đối với sản phẩm chăn nuôi và cơ sở chăn nuôi, giúp tăng cường sự minh bạch và đảm bảo chất lượng.

+ Kiểm tra và giám sát an toàn sinh học: Sở tiến hành kiểm tra và giám sát tổ chức và cá nhân chăn nuôi để đảm bảo việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh môi trường một cách đúng đắn tại các nông hộ và trang trại chăn nuôi trong khu vực quản lý.

+ Thực hiện công tác thanh tra và kiểm tra: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện công tác thanh tra và kiểm tra về hoạt động chăn nuôi trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ các quy định và an toàn, sức khỏe cho người và động vật, cũng như bảo vệ môi trường.

- Tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi đều chịu trách nhiệm quan trọng, đó là:

+ Đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh môi trường: Chúng ta cần thấu hiểu và thực hiện chặt chẽ các biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh môi trường trong quá trình chăn nuôi. Việc này không chỉ là bảo vệ sức khỏe của động vật mà còn đảm bảo môi trường sống lành mạnh và bền vững.

+ Tuân thủ quy định pháp luật và thông tư: Mỗi tổ chức và cá nhân chăn nuôi cần đảm bảo tuân thủ không chỉ các quy định của Thông tư hiện tại mà còn các quy định khác của pháp luật liên quan. Điều này đặt ra một tiêu chuẩn cao về trách nhiệm và đóng góp tích cực vào việc xây dựng một ngành chăn nuôi vững mạnh và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Trường hợp nào giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn bị thu hồi. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.