Luật sư trả lời:

Chào bạn cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hộ tịch năm 2014;

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch năm 2014;

Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch năm 2014;

2. Nội dung tư vấn:

Theo như thông tin bạn nêu trên thì bạn cần lắm rõ một số nội dung sau để giải quyết vấn đề của bạn:

Thứ nhất, Điều kiện đăng ký lại khai tử (Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

Điều 24. Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Như vậy trong trường hợp của cha bạn đã không còn giấy khai tử ( bản gốc), sổ hộ tịch không còn lưu, mà cách đây hai mươi năm nghĩa là cha bạn đã đăng ký khai tử trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nên cha bạn sẽ thuộc trường hợp được đăng ký lại khai tử.

Thứ hai, Thẩm quyền đăng ký lại khai tử ( Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

Điều 25. Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử.

Trường hợp của gia đình mình sẽ ra Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây để đăng ký khai tử lại cho cha bạn.

Thứ ba, Hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị ( Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

Điều 28. Thủ tục đăng ký lại khai tử

1. Hồ sơ đăng ký lại khai tử gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết.

Như vậy, theo quy định trên bạn sẽ cần điền thông tin vào: Tờ khai, giấy cam đoan của gia đình về sự việc mất của một người hoặc biên bản cam đoan của người làm chứng.....

Thứ tư, trình tự và thủ tục 

- Công dân xuất trình tài liệu giấy tờ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì cán bộ tư pháp, hộ tịch xem xét hồ sơ nếu:

1. Hồ sơ đầy đủ chính xác sẽ tiến hành đăng ký khai tửcho người có yêu cầu và ghi thông tin vào sổ hộ tịch;

2. Hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu người có yêu cầu bổ sung thêm;

3. Nếu không có căn cứ thì trả lời từ trối bằng văn bản

- Trình Chủ tịch UBND cấp trích lục bản chính Khai tử;

- Cho công dân ký xác nhận vào sổ hộ tich và trả kết quả cho người dân

Thứ năm, thời hạn giải quyết

Sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cán bộ tư pháp hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai tử là đúng theo quy định của thì thực hiện đăng ký lại khai tử như trình tự thủ tục trên. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ

Kính gửi: (1)................................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ...........................................................................................................................

Nơi cư trú: (2)...............................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân (3) ....................................................................................................................................................

Quan hệ với người đã chết: .......................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai tử cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: .....................................................................................................  Giới tính: .............................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................................

Dân tộc: ......................................................................................................  Quốc tịch: ..........................................

Nơi cư trú cuối cùng: (2) ..........................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) .................................................................................................................................................

Đã chết vào lúc: ............................... giờ ...............  phút, ngày ..................  tháng ...............  năm ....................

Nơi chết: ....................................................................................................................................................................

Nguyên nhân chết: ....................................................................................................................................................

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: (4).................................................................... do..................... ......

........................................................................................................  cấp ngày .........  tháng .........  năm .................

Đã đăng ký khai tử tại: (5) …………………………………..ngày ………. tháng ……….năm ....................

Theo Trích lục khai tử số: (6) ……………………………………………………………………………….

Lý do đăng ký lại: ..............................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ............................................. , ngày .........  tháng ........  năm ...............

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

..........................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký lại khai tử.

 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.        

 (3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

 (4) Nếu ghi theo Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay Giấy báo tử”; nếu ghi theo số Giấy tờ thay Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Giấy báo tử”.

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai tử trước đây.

(6) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

3. Trình tự thực hiện đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài như thế nào?

- Người có yêu cầu đăng ký khai tử nộp hồ sơ đăng ký khai tử tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin khai tử đầy đủ và phù hợp, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết thì ký Trích lục khai tử cấp cho người có yêu cầu; công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai tử. Khi trả kết quả đăng ký hộ tịch, người trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu đăng ký hộ tịch kiểm tra nội dung Trích lục khai tử và Sổ đăng ký khai tử, cùng người đi đăng ký khai tử ký vào Sổ.

- Sau khi đăng ký khai tử, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo, kèm theo Trích lục khai tử (bản sao) cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà người chết là công dân.

4. Cách thức thực hiện đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Người có yêu cầu đăng ký khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai tử. Người thực hiện việc đăng ký khai tử có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc. 

Giấy tờ phải xuất trình:

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai tử.

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của người chết để xác định thẩm quyền (trong giai đoạn chuyển tiếp); trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì xuất trình giấy tờ chứng minh nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể của người chết.

- Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

5. Đăng ký khai tử cho công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam

Khi một công dân Hoa Kỳ mất ở nước ngoài, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán có thể hỗ trợ các gia đình thỏa thuận với chính quyền địa phương để chuẩn bị và xử lý thi thể. Trong trường hợp vận chuyển tử thi, các trường hợp bình thường cần năm đến bảy ngày làm việc trước khi thi hài có thể được vận chuyển. Những trường hợp phức tạp liên quan đến việc điều tra của công an và/hoặc khám nghiệm tử thi thường mất đến 10 ngày làm việc hoặc lâu hơn nữa.

Thi thể của người quá cố được đưa đến nhà xác hoặc bệnh viện gần nhất chờ sắp xếp việc mai táng hoặc vận chuyển thi hài. Trước khi sắp xếp việc chôn cất hoặc chuyển thi hài, công an phường nơi người quá cố cư trú phải được thông báo về việc này. Nếu công dân Hoa Kỳ mất tại bệnh viện thì bệnh viện sẽ cấp giấy báo tử. Nếu mất tại nhà riêng, thành viên gia đình của người quá cố sẽ trình đơn xin khai tử do công an phường có liên quan xác nhận và đóng dấu. Giấy Báo tử hoặc Đơn xin Khai tử được trình đến Phòng Tư pháp của Ủy ban Nhân dân quận huyện để lấy Giấy Chứng tử Việt Nam. Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh địa phương cũng phải được thông báo về việc tử vong của công dân nước ngoài. 

Theo luật Việt Nam, gia đình của người quá cố phải liên lạc với Lãnh sự quán để lấy Công hàm nêu rõ ý nguyện của gia đình liên quan đến việc giải quyết thi thể (chôn cất/thiêu/chuyển thi hài). Việc giải phẫu pháp y thường được yêu cầu đối với người nước ngoài mất tại Việt Nam nếu như tử vong có điều gì đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, gia đình có thể yêu cầu miễn giải phẫu pháp y. Để làm được điều này, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán phải gửi công hàm đến chính quyền Việt Nam nói rõ ý nguyện của gia đình trong việc giải quyết thi thể và cho biết rằng Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán không phản đối yêu cầu miễn giải phẫu pháp y. Cơ quan chức năng Việt Nam sau đó sẽ cấp giấy phép cho chôn cất hoặc thiêu. Nếu muốn chuyển thi hài về Hoa Kỳ, thân nhân gần nhất (hoặc người đại diện pháp lý) phải lấy Giấy phép vận chuyển tử thi do Sở Y tế Hà Nội hoặc TP.HCM cấp. Các công ty dịch vụ mai táng địa phương tại Hà Nội hoặc TP.HCM có thể hỗ trợ về vấn đề này. Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán sau đó sẽ cấp Giấy Tang Lễ Lãnh Sự, giấy này sẽ được đi kèm cùng tử thi. Một số giấy tờ khác cũng phải đi cùng tử thi đến Hoa Kỳ bao gồm 1) Giấy Báo tử (do Sở Y tế cấp); 2) Giấy Chứng nhận Kiểm dịch Y tế Thi thể, Hài cốt, Tro cốt và 3) Giấy Chứng nhận Ướp xác (Trung tâm Pháp Y – Sở Y tế).

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật  - Công ty luật Minh Khuê