Kí kết thỏa ước lao động tập thể là (Người sử dụng lao động và đại diện Ban chấp hành Công đoàn cùng nhau) kí vào bản thoả ước để chính thức công nhận những điều hai bên đã thống nhất thoả thuận. Trên thế giới, thoả ước lao động tập thể được kí kết trong phạm vi ngành, khu vực, doanh nghiệp... Ở Việt Nam, phạm vi kí kết thoả ước lao động tập thể chủ yếu ở khu vực các doanh nghiệp, giữa người sử dụng lao động và đại diện Ban chấp hành Công đoàn cấp cơ sở. Hai bên có thể kí kết thoả ước khi nội dung thoả ước được sự đồng ý của trên 50% số lao động của đơn vị. Đại diện kí kết của bên tập thể lao động là Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc người có giấy uỷ quyền của Ban chấp hành Công đoàn. Đại diện kí kết của bên sử dụng lao động là Giám đốc doanh nghiệp hoặc người có giấy uỷ quyền của Giám đốc doanh nghiệp. Sau khi kí kết, thoả ước có hiệu lực pháp luật, được sao thành 4 bản, mỗi bên giữ một bản, một bản gửi Công đoàn cấp trên, một bản gửi cơ quan quản lí nhà nước về lao động cấp tỉnh, nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp, chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày kí.